HG 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale a fost modificata de HG 665/2011 publicata in M. Of. 488/2011.

Va prezentam formele consolidate/actualizae ale articolelor care au suferit modificari in HG 9/2007, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca juridico-economica online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


HG 9/2007 …. Art. 1

(1) Se constituie Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, denumită în continuare Comisia, pentru examinarea şi avizarea contractării/garantării de către unităţile administrativ-teritoriale, în calitatea acestora de persoane juridice, de împrumuturi interne şi externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale.

(2) Comisia autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, precum şi tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate şi în limita cărora se pot efectua plăţi, cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile legii.

(3) Pentru finanţările rambursabile şi tragerile din acestea, exprimate în alte valute, la încadrarea în limitele anuale pentru contractare şi pentru trageri se utilizează echivalentul în lei al sumelor respective, calculat la cursul de schimb valutar mediu prognozat pentru anul respectiv de Comisia Naţională de Prognoză.

modificat de
Hotărâre nr. 665/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din 29 iunie 2011, M. Of. 488/2011 ;


HG 9/2007…..Art. 2

(1) Comisia are în componenţa sa 13 membri, după cum urmează:

a) 7 reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor, inclusiv preşedintele Comisiei;

b) 2 reprezentanţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

c) câte un reprezentant din următoarele structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale: Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

(2) Preşedintele Comisiei este secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a datoriei publice din Ministerul Finanţelor Publice.

(21) În lipsa preşedintelui, conducerea Comisiei este asigurată de unul dintre membri, desemnat de preşedintele Comisiei.

(3) Comisia se constituie după cum urmează:

a) prin ordin al ministrului finanţelor publice se desemnează persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a);

b) prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor se desemnează persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b); în acest ordin sunt incluse şi persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), desemnate de structurile asociative.

modificat de
Hotărâre nr. 665/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din 29 iunie 2011, M. Of. 488/2011 ;

Hotărâre nr. 785/2008 – pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din 16 iulie 2008, M. Of. 555/2008 ;

Hotărâre nr. 145/2008 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din 13 februarie 2008, M. Of. 126/2008 ;


HG 9/2007 …. Norme si Proceduri ….. ARTICOLUL 1

Împrumuturi contractate/garantate de unităţi administrativ-teritoriale

(1) Prin împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale supuse prevederilor prezentei hotărâri se înţelege:

a) împrumuturi interne contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale cu garanţia statului;

b) împrumuturi interne contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale în baza garanţiilor proprii.

(2) Prin împrumuturi interne garantate de unităţile administrativ-teritoriale se înţelege împrumuturi interne contractate direct de operatorii economici şi de serviciile publice de subordonare locală, înfiinţaţi prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, având garanţia unităţilor administrativ-teritoriale respective.

(3) Prin împrumuturi externe contractate de unităţile administrativ-teritoriale se înţelege:

a) împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unităţilor administrativ-teritoriale;

b) împrumuturi externe contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale cu garanţia statului;

c) împrumuturi externe contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale în baza garanţiilor proprii.

(4) Prin împrumuturi externe garantate de unităţile administrativ-teritoriale se înţelege:

a) împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate operatorilor economici şi serviciilor publice de subordonare locală, înfiinţaţi prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, având garanţia unităţilor administrativ-teritoriale respective;

b) împrumuturi externe contractate direct de operatorii economici şi de serviciile publice de subordonare locală, înfiinţaţi prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, având garanţia unităţilor administrativ-teritoriale respective.

(5) Unitatea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de credite, care solicită Comisiei autorizarea contractării/garantării unui împrumut, în condiţiile legii, are obligaţia de a prezenta, odată cu cererea pentru autorizarea contractării/garantării de împrumut, întocmită potrivit anexei nr. 1.1, următoarele documente:

a) hotărârea autorităţii deliberative a administraţiei publice locale de aprobare a contractării/garantării împrumutului, întocmită potrivit anexei nr. 1.2;

b) ultimul buget local al unităţii administrativ-teritoriale aprobat pentru anul curent, înregistrat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;

c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit anexei nr. 1.3;

d) situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării şi/sau garantării finanţării rambursabile, avizate de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, precum şi contul de execuţie la finele lunii precedente solicitării autorizării, certificat de aceasta;

e) proiectul contractului de împrumut sau termenii financiari indicativi transmişi de bancă, care să cuprindă: valoarea împrumutului, moneda în care se va acorda împrumutul, perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor şi al celorlalte costuri ale împrumutului, precum şi graficul estimativ de rambursare a împrumutului, în care să se evidenţieze distinct, pe ani, dobânzile, comisioanele, ratele de capital şi celelalte costuri aferente;

f) situaţia estimativă privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de derulare a împrumutului, întocmită potrivit anexei nr. 1.4;

g) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia altor împrumuturi contractate şi/sau garantate de unitatea administrativ-teritorială aflate în derulare, întocmită conform anexei nr. 1.5;

h) orice alte documente solicitate de Comisie în vederea analizării cererii de autorizare a contractării/garantării împrumutului sau pe care solicitantul le consideră utile în susţinerea cererii.

i) situaţia eşalonării pe ani a tragerilor din finanţarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea.

j) situaţia stingerii plăţilor restante ale bugetului local la finele anului precedent, până la data cererii pentru obţinerea avizului Comisiei, întocmită conform anexei nr. 1.6, vizată de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul autorizării finanţării rambursabile.

(51) Pentru calculul gradului de îndatorare se va avea în vedere media veniturilor proprii realizate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile, care urmează să fie contractată şi/sau garantată.

(51) Pentru calculul gradului de îndatorare se va avea în vedere media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile, care urmează să fie contractată şi/sau garantată.

(52) Totalul datoriilor aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţărilor rambursabile pentru a căror contractare şi/sau garantare se solicită autorizarea, nu poate depăşi 30% din media prevăzută la alin. (51), pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanţărilor respective.

(52) Totalul datoriilor aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţărilor rambursabile pentru a căror contractare şi/sau garantare se solicită autorizarea, nu poate depăşi 30% din media prevăzută la alin. (51), pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanţărilor respective, cu excepţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană.

(53) Sunt exceptate de la prevederile alin. (5) lit. j) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se află în procedură de criză financiară sau insolvenţă şi care solicită împrumuturi ori garanţii pentru refinanţarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau a insolvenţei, după caz, precum şi cele care contractează/garantează finanţări rambursabile pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană.

(6) Documentele prevăzute la alin. (5) se depun în două exemplare, în original şi copie. Prima filă cuprinde opisul documentelor din dosarul respectiv, în ordinea prevăzută la alin. (5). Fiecare filă ce urmează opisului este numerotată în ordinea crescătoare a numerelor naturale, începând cu numărul 2. Cele două dosare vor avea documentele în aceeaşi ordine. În cazul în care după înregistrarea dosarului la secretariatul Comisiei este necesar a fi depuse alte file, acestea vor purta numere subsecvenţiale numărului filei precedente. De exemplu: după fila 17 este necesar a fi depuse încă 5 file, care vor fi numerotate: 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 şi 17/5.

(7) Fiecare filă din dosar se semnează şi se ştampilează pe prima pagină. Ultima filă din dosar, sub semnătura ordonatorului principal de credite, conţine, în mod explicit, prenumele şi numele persoanei care a semnat filele din dosar, funcţia îndeplinită şi specimenul de semnătură al acesteia, precum şi amprenta ştampilei autorităţii executive. Pentru semnătura care se aplică pe filele din dosar poate fi utilizată parafă.

(8) Prin semnarea pe prima pagină a fiecărei file se certifică de către persoana respectivă faptul că acel document este conform cu realitatea, sub sancţiunea legii penale.

(9) În situaţia în care documentele depuse în oricare dintre cele două dosare nu pot fi originale şi trebuie fotocopiate, acestea trebuie să fie lizibile.

(10) Dosarul original care a stat la baza adoptării hotărârii privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi interne ori externe se arhivează, în condiţiile legii, la Ministerul Finanţelor Publice.

(11) Cererea prevăzută la alin. (5), potrivit machetei din anexa nr. 1.1, conţine în structura sa declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, sub sancţiunea legii penale, din care să rezulte că documentaţia anexată la cerere este conformă cu realitatea.

modificat de
Hotărâre nr. 665/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din 29 iunie 2011, M. Of. 488/2011 ;

Hotărâre nr. 145/2008 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din 13 februarie 2008, M. Of. 126/2008 ;


HG 9/2007 ….. Norme si Proceduri …. ARTICOLUL 3

Alte dispoziţii

(1) După contractarea şi/sau garantarea de împrumuturi, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului/acordului respectiv, copii de pe fiecare document care atestă, după caz:

a) contractarea/garantarea împrumutului;

b) actul adiţional la contractul/acordul de împrumut/garantare, dacă au fost aduse modificări la acesta cu respectarea clauzelor contractuale.

(2) Împrumuturile contractate şi garanţiile acordate de unitatea administrativ-teritorială se înscriu în registrul datoriei publice locale şi, respectiv, în registrul garanţiilor locale conduse la nivelul respectiv.

(3) Beneficiarii de împrumuturi care constituie datorie publică locală, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale garante, vor raporta până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni informaţii privind împrumuturile pentru luna anterioară, în structura stabilită prin normele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

(4) În cazul în care în derularea investiţiilor se înregistrează economii faţă de valoarea împrumuturilor/garanţiilor autorizate, de regulă, acestea pot fi utilizate pentru finanţarea altor investiţii fără a fi necesară o nouă autorizare. Astfel de situaţii trebuie notificate în prealabil Comisiei.

În situaţia în care pe parcursul derulării împrumutului autorizat, prin hotărâre a autorităţii deliberative se produc modificări în lista investiţiilor finanţate din împrumut, notificarea înaintată Comisiei trebuie să cuprindă informaţiile referitoare la investiţiile înlocuite şi la cele ce se doresc a fi introduse la finanţare, existenţa aprobărilor legale pentru acestea din urmă, care să permită acesteia să analizeze în ce măsură cererea este susţinută de documentaţia care a stat la baza acordării autorizării.

(41) În situaţia în care pe parcursul executării contractului/acordului de finanţare rambursabilă apar modificări în structura efectuării tragerilor faţă de cea autorizată de Comisie, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a le notifica imediat Comisiei, în vederea obţinerii noii autorizări, prealabil reeşalonării tragerilor din finanţarea rambursabilă respectivă.

(42) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de credite, solicită Comisiei autorizarea, în condiţiile legii, a efectuării de trageri din finanţarea rambursabilă contractată, printr-o cerere întocmită potrivit anexei nr. 1.7.

(5) Anexele nr. 1.1–1.5 fac parte integrantă din prezentele norme şi proceduri.

(5) Anexele nr. 1.1–1.7 fac parte integrantă din prezentele norme şi proceduri.

(6) Anexele nr. 1.1–1.5 *) pot fi descărcate prin accesarea adreselor de internet ale următoarelor ministere:

a) www.mfinante.ro, în cazul Ministerului Finanţelor Publice;

 b) www.mai.gov.ro, în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(6) Anexele nr. 1.1–1.7 *) pot fi descărcate prin accesarea adreselor de internet ale următoarelor ministere:

a) www.mfinante.ro, în cazul Ministerului Finanţelor Publice;

b) www.mai.gov.ro, în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(7) Adresa de poştă electronică a solicitantului, prin intermediul căreia se pot face comunicări operative între secretariatul Comisiei şi solicitantul respectiv, se va menţiona, în cazul în care există, în cererile care se întocmesc potrivit modelului-cadru din anexa nr. 1.1.

modificat de
Hotărâre nr. 665/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din 29 iunie 2011, M. Of. 488/2011 ;

Hotărâre nr. 145/2008 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din 13 februarie 2008, M. Of. 126/2008 ;


Modificarile suferite de ANEXA Nr. 1.3 , ANEXA Nr. 1.6 , ANEXA Nr. 1.7 pot fi vizualizate in Biblioteca Legislativa online Legalis 2.0. Timp de 14 zile accesul este gratuit, pentru testare. Clic aici pentru crearea unui cont.