Regulamentul 25/2009, emis de BNR, privind utilizarea abordarii avansate de evaluare si aprobarea utilizarii acestei abordari de catre institutiile de credit, pentru riscul operational a fost modificat de Regulamentul 6/2011 la articolele: Art. 2 , Art. 6 , Art. 8 , Art. 671 , Art. 672 , Art. 673 , Art. 674 , Art. 675 , Art. 676 , Art. 677 , Art. 678 , Art. 679 , Art. 6710 , Art. 6711 , Art. 6712 , Art. 6713 , Art. 6714 , Art. 6715

Va prezentam modificarle aduse Regulamentului 25/2009, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca juridico – economica online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Regulamentul 25/2009 …. Art. 2

(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006.

(2) Expresiile „structură de conducere”, „funcţie de supraveghere”, „funcţie de conducere” şi „control intern” au semnificaţiile prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora.

(3) Termenul „instituţie” are semnificaţia prevăzută de Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006.

(4) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) clasă de risc operaţional – categorie a riscului operaţional omogenă din punct de vedere al riscurilor acoperite şi al datelor disponibile pentru analiza acestora;

b) estimare de risc operaţional – distribuţia pierderilor identificate în cadrul unei clase de risc operaţional;

c) cuantificare a riscului operaţional – statistică singulară sau parametru singular extrase din estimarea de risc operaţional;

d) set de date pentru calcul – partea din datele privind riscul operaţional ale instituţiei de credit utilizată pentru generarea estimărilor şi cuantificărilor de risc operaţional reglementate;

e) eveniment cu pierdere recuperată prompt – eveniment din riscul operaţional soldat cu pierdere recuperată complet într-un interval scurt;

f) eveniment nesoldat cu pierdere – eveniment din riscul operaţional care nu s-a soldat cu pierdere sau câştig;

g) eveniment din riscul operaţional soldat cu un câştig – eveniment din riscul operaţional care a generat un câştig;

h) pierderi secvenţiale – ansamblu de pierderi succesive produse în perioade diferite, dar relaţionate cu acelaşi eveniment din riscul operaţional;

i) pierderi cu efect multiplu – ansamblu de pierderi asociate care au afectat entităţi sau linii de activitate, unităţi etc. diferite, dar care sunt relaţionate cu acelaşi eveniment cauzal;

j) corelaţie – orice formă de dependenţă, liniară sau nonliniară, relaţionată cu toate datele (reale ori construite) sau doar cu extremitatea ori restul distribuţiei, dintre două sau mai multe clase de risc operaţional, cauzată de prezenţa unor factori comuni de natură diferită, interni ori externi instituţiei de credit, factori care pot influenţa frecvenţa sau impactul pierderilor observate în mai mult de o singură clasă de risc operaţional.

k) tehnici de transfer al riscului operaţional – instrumente de transfer al riscului operaţional utilizate de instituţia de credit pentru administrarea şi diminuarea riscului la care este expusă; acestea sunt contracte de asigurare la riscul operaţional şi alte mecanisme de transfer al acestui risc.

(5) Termenul „rating” are semnificaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Expresiile „profil de risc” şi „eficacitate” au semnificaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. f) şi y) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …. Art. 6

(1) Documentaţia minimă ce trebuie furnizată Băncii Naţionale a României odată cu cererea de aprobare a utilizării abordării avansate de evaluare se constituie din următoarele:

a) documentaţia privind sistemele de cuantificare a riscului operaţional;

b) documentaţia privind mediul de control al sistemului de cuantificare a riscului operaţional, procedurile de implementare şi infrastructura aferentă tehnologiei informaţiei (IT);

c) planul de implementare (incluzând implementarea graduală) şi, dacă este cazul, detalii privind utilizarea parţială permanentă;

d) documentul în care este descris procesul de autoevaluare şi în care sunt prezentate concluziile acestuia prin care să se certifice conformitatea cu standardele şi cerinţele impuse de Banca Naţională a României în vederea utilizării abordării avansate de evaluare, documentul în care sunt descrise concluziile programului de validare internă derulat în vederea solicitării aprobării de utilizare a abordării avansate de evaluare şi raportul de audit; se vor include rezultatele examinării independente solicitate la art. 23 alin. (1), precum şi descrierea urmării rezultatelor programului de validare internă;

e) Formularul 13: OPR – Riscul operaţional, Formularul 14: OPR Details – Riscul operaţional: valori brute ale pierderilor pe linii de activitate şi categorii de evenimente în ultimul an şi Formularul 15: OPR Loss Details – Pierderi majore din riscul operaţional înregistrate în ultimul an sau care sunt încă nefinalizate, prevăzute în anexa nr. I la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, completate.

e) Formularul 13: OPR – Riscul operaţional, Formularul 14: OPR Details – Riscul operaţional: valori brute ale pierderilor pe linii de activitate şi categorii de evenimente în ultimul an şi Formularul 15: OPR Loss Details – Pierderi majore din riscul operaţional înregistrate în ultimul an sau care sunt încă deschise, prevăzute în anexa nr. I la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 22/2010 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit.

(2) Cu excepţia cazurilor în care se indică altfel, documentaţia minimă ce însoţeşte cererea de aprobare, la care se face referire la alin. (1), trebuie să conţină informaţii generale privind aplicarea abordării avansate de evaluare.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 … Art. 8

Pe parcursul perioadei de observare istorică de cel puţin 5 ani, respectiv de minimum 3 ani, prevăzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit care intenţionează să utilizeze abordarea avansată de evaluare în scopul determinării cerinţei de capital pentru riscul operaţional trebuie să poată completa şi transmite Băncii Naţionale a României, la solicitarea acesteia, Formularul 14: OPR Details – Riscul operaţional: valori brute ale pierderilor pe linii de activitate şi categorii de evenimente în ultimul an şi Formularul 15: OPR Loss Details – Pierderi majore din riscul operaţional înregistrate în ultimul an sau care sunt încă deschise, prevăzute în anexa nr. I la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 22/2010.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …. Art. 671

(1) În sensul art. 67 alin. (2), dacă se înregistrează o pierdere semnificativă care afectează protecţia prin asigurare sau dacă modificări în contractele de asigurare ori în contractele aferente altor mecanisme de transfer al riscului operaţional creează incertitudine majoră cu privire la eficienţa protecţiei prin acestea, aşa cum această incertitudine este definită în cadrul politicilor instituţiei de credit cu privire la asigurarea la riscul operaţional sau alte mecanisme de transfer ale acestui risc, instituţiile de credit trebuie să recalculeze cerinţa de capital aferentă abordării avansate de evaluare cu o marjă suplimentară de prudenţă, de exemplu, prin aplicarea de ajustări în exerciţiul de modelare.

(2) În sensul art. 67 alin. (2), o instituţie de credit trebuie să recalculeze cerinţa de capital aferentă abordării avansate de evaluare dacă există o modificare majoră în profilul său de risc operaţional.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


“Regulamentul 25/2009 …. Art. 672

O instituţie de credit trebuie să identifice şi să administreze eventualele riscuri suplimentare, precum riscul de credit şi riscul de piaţă, pe care, în funcţie de modul în care sunt structurate şi de modul în care sunt clasificate în situaţiile financiare ale instituţiei de credit, mecanismele de transfer al riscului operaţional, altele decât contractele de asigurare, le pot implica şi trebuie să stabilească implicaţiile proprii acestor mecanisme în ceea ce priveşte cerinţele de capital reglementate.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 … Art. 673

Dacă o instituţie de credit demonstrează că o entitate furnizoare, autorizată într-un stat terţ, îndeplineşte cerinţe prudenţiale echivalente celor aplicate în cadrul Uniunii Europene, efectul de diminuare a riscului operaţional aferent contractelor de asigurare furnizate de respectiva entitate poate fi recunoscut, de la caz la caz, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 26–28 din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 ….. Art. 674

În sensul art. 26 din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ratingul disponibil pentru furnizorul de protecţie trebuie să se bazeze pe capacitatea acestuia de plată a despăgubirilor pe termen lung.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …..Art. 675

(1) În sensul art. 27 lit. d) din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea contractelor de asigurare pe pierderi din riscul operaţional (sau sub categorii ale riscului operaţional) trebuie realizată la un nivel suficient de granular pentru a reflecta relaţia dintre probabilitatea şi dimensiunea efective şi potenţiale ale pierderilor din riscul operaţional şi nivelul de protecţie prin asigurare.

(2) Pentru scopul prevăzut la alin. (1) o instituţie de credit trebuie să folosească toate sursele de informaţii care îi sunt disponibile, incluzând datele interne şi externe privind pierderile şi analizele de scenarii.

(3) Calculele la care se face referire la art. 27 lit. d) din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să reflecte nivelul de protecţie, inclusiv prin determinarea unei probabilităţi de asigurare a unei protecţii efective.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …..Art. 676

În sensul art. 27 lit. e) din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o instituţie de credit trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că nici ea şi nici vreo filială a ei nu preiau în cunoştinţă de cauză riscurile acoperite de contracte care furnizează protecţie împotriva unor evenimente de risc operaţional ce au făcut obiectul acordului iniţial de asigurare încheiat de ea.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …..Art. 677

În sensul art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit care utilizează instrumente de asigurare pentru a transfera riscul operaţional trebuie să analizeze factorii diverşi care creează incertitudine în ceea ce priveşte eficacitatea transferului riscului; acestea trebuie să reflecte aceste incertitudini în calculul cerinţei de capital prin ajustări corespunzătoare, determinate într-o manieră prudentă, cu respectarea prevederilor art. 678–6711.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …..Art. 678

(1) Ajustările prevăzute la art. 27 lit. a) din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reflectarea riscului apropierii de momentul încetării răspunderii asigurătorului, trebuie aplicate în cadrul fiecărui calcul al cerinţei de capital sub abordarea avansată de evaluare.

(2) Dacă o instituţie de credit are încheiat un alt contract de asigurare, în condiţii echivalente celui ce urmează a înceta prin ajungere la termen sau în cazul în care contractul în curs are o clauză de reînnoire automată şi nu a fost denunţat în mod expres, aceasta poate solicita Băncii Naţionale a României derogare de la obligativitatea îndeplinirii cerinţei amintite la alin. (1) în cazul poliţei respective.

(3) Derogarea menţionată la alin. (2) poate fi acordată dacă instituţia de credit demonstrează Băncii Naţionale a României că manifestă prudenţă în aprecierea capacităţii de reînnoire a poliţelor în termeni, condiţii şi protecţie echivalente, dat fiind că anumite riscuri acoperite de poliţă ar putea să nu fie incluse la reînnoirea poliţei.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …..Art. 679

În cazul poliţelor reînnoibile, ajustările prevăzute la art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să reflecte premisele de reînnoire, incluzând posibilitatea asigurătorului de a înceta relaţia contractuală în intervalul reprezentat de perioada de valabilitate a poliţei sau la data reînnoirii acesteia.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …..Art. 67 10

(1) În sensul art. 28 alin. (1) lit. c) din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incertitudinea legată de plata despăgubirilor reprezintă riscul ca furnizorul asigurării să nu facă plăţile aşteptate de instituţia de credit în timp util. În cazul în care există incertitudine legată de plata despăgubirilor, instituţiile de credit trebuie să ia în considerare şi să înregistreze în bazele lor de date privind pierderile, după tipul de pierdere, toate datele referitoare la despăgubirile din asigurări şi trebuie să stabilească ajustări în consecinţă.

(2) În sensul alin. (1), o instituţie de credit trebuie să evalueze ajustarea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către contrapartidă pe baza ratingului societăţii de asigurări răspunzătoare conform contractului în cauză, chiar dacă societatea-mamă a acesteia are un rating mai bun sau riscul este transferat unei terţe părţi; astfel, instituţiile de credit trebuie să atribuie o ajustare mai ridicată asigurătorilor cu o capacitate de plată a despăgubirilor mai scăzută decât asigurătorilor cu un rating mai ridicat.


modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …. Art. 6711

În sensul art. 28 alin. (1) lit. c) din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o neconcordanţă în protecţie are loc atunci când protecţia oferită de contractul de asigurare nu se potriveşte cu profilul de risc operaţional al instituţiei de credit, astfel că protecţia nu oferă efectul de diminuare dorit şi anumite evenimente rămân neacoperite; prin utilizarea tuturor surselor de date disponibile – date privind pierderile şi analize de scenarii – şi anumite analize de date şi exerciţii de simulare, instituţiile de credit trebuie să surprindă în mod corect şi să încorporeze în mod adecvat în cadrul modelului aferent abordării avansate de evaluare în special neconcordanţele în protecţia la pierderi de la nivel mediu la nivel mare datorate, spre exemplu, limitelor şi francizelor mari sau epuizării limitelor poliţei.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …. Art. 6712

În sensul art. 25 din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, diminuarea cerinţei de capital pentru riscul operaţional ca urmare a protecţiei obţinute prin achiziţionarea de către o instituţie de credit a unor mecanisme de transfer al riscului operaţional, altele decât asigurarea, poate fi recunoscută doar în măsura în care aceste mecanisme sunt utilizate pentru administrarea riscului operaţional fără a fi deţinute sau utilizate de instituţia de credit pentru scopuri de tranzacţionare.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …. Art. 6713

(1) Pentru recunoaşterea altor mecanisme de transfer al riscului operaţional în calculul cerinţei de capital în cadrul abordării avansate de evaluare, instituţiile de credit trebuie să aibă experienţă în utilizarea acestor produse.

(2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit pot să colecteze date din surse interne şi externe privind probabilitatea asigurării unei protecţii efective şi oportunitatea efectuării plăţii pentru instrumentele aferente altor mecanisme de transfer al riscului operaţional, în special pentru clasele sau tipurile de produse având caracteristici inovatoare.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …. Art. 6714

Furnizorul de protecţie trebuie să fie solid din punct de vedere financiar, în ceea ce priveşte atât solvabilitatea, cât şi lichiditatea.

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Regulamentul 25/2009 …. Art. 6715

(1) În sensul art. 67 alin. (1), la îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 26 şi 27 din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie luate în considerare dispoziţiile relevante ale subsecţiunii 2 secţiunea a 3-a din capitolul III.

(2) Metodologia pentru recunoaşterea efectului altor mecanisme de transfer al riscului operaţional trebuie să ia în considerare, prin analogie, elementele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR–CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea prevederilor relevante ale subsecţiunii 2 secţiunea a 3-a din capitolul III.“

modificat de
Regulament nr. 6/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional din 10 iunie 2011, M. Of. 438/2011 ;


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie