La sfarsitul saptamanii trecute Ministerul Justitiei a lansat in dezbatere publica proiectul Legii pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila dar si cel al Legii pentru punerea in aplicare a Codului de Procedura Penala.

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice vineri, 20 mai 2011, următoarele proiecte de lege:

Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă

Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilăare ca obiect de reglementare măsuri de ordin legislativ vizând, în esenţă, corelarea, modificarea, completarea şi/ sau abrogarea dispoziţiilor reglementărilor speciale cu incidenţă în materia dreptului procesual-civil, dar şi în domenii conexe.
Punerea în aplicare a noului Cod de Procedură Civilă, lege fundamentală ce reglementează ansamblul raporturilor de drept procesual civil, a implicat o activitate legislativă elaborată, ale cărei principale direcţii sunt:
– instituirea dispoziţiilor tranzitorii şi de punere în aplicare care să realizeze trecerea de la vechea la noua reglementare;
– asigurarea compatibilităţii noului Cod de Procedură Civilă cu celelalte legi în vigoare;
– corelarea dispoziţiilor noului Cod de Procedură Civilă.

– Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală

Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului de Procedură Penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual-penale cuprinde principalele direcţii de reglementare:
– stabilirea de reguli procedurale pentru rezolvarea situaţiilor tranzitorii generate de intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Penală, în raport de stadiul în care se află procesul penal sau diferite proceduri penale la momentul intrării în vigoare a noului Cod;
– dispoziţii privind abrogarea unor texte din legislaţia specială, ca urmare a cuprinderii acestora în noul Cod de Procedură Penală, pentru evitarea paralelismelor procedurale, precum şi dispoziţii de modificare a unor texte din legislaţia specială, în vederea corelării cu dispoziţiile noului Cod de Procedură Penală;
– dispoziţii legate de modificarea şi completarea unor texte din Codul de Procedură Penală.

–  Proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor educative privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Adoptarea noului Cod Penal şi a noului Cod de Procedură Penală, legi ce introduc în sistemul penal român schimbări cu privire la sancţiunile şi măsurile privative de libertate, în special referitoare la minori, aplicabile în cursul procesului penal, impunea o reconfigurare a cadrului general privind executarea pedepselor.
Cadrul legislativ existent în materie, reprezentat de dispoziţiile din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, nu mai poate fi considerat ca fiind adecvat noilor reglementări cuprinse in noile Coduri.
Proiectul de lege completează în mod firescprevederile substanţiale şi procesual penale privind pedepsele şi măsurile privative de libertate cuprinse în noul Cod Penal şi noul Cod de Procedură Penală, arătând modul în care acestea sunt aduse la îndeplinire astfel încât finalitatea acestora, şi anume resocializarea persoanei majore condamnate, dezvoltarea firească şi armonioasă fizică şi psihică a minorului sau a tânărului condamnat, prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal prin împiedicarea sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată, să beneficieze de cât mai multe mijloace de realizare.

–  Proiectul de Lege privind executarea pedepselor, măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate

Adoptarea Noului Cod Penal şi a Noului Cod de Procedură Penală, legi ce introduc în sistemul penal român schimbări de substanţă cu privire la sancţiunile şi măsurile neprivative de libertate aplicabile în cursul procesului penal, impunea o reconfigurare a cadrului general privind executarea acestora. În condiţiile în care noile Coduri în materie penală extind şi mai mult sfera sancţiunilor şi măsurilor comunitare (consacrând amânarea aplicării pedepsei, munca în folosul comunităţii, extinzând domeniul măsurilor educative neprivative de libertate etc.) o reglementare cadru a executării pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate, distinctă de cea referitoare la executarea în regim privativ de libertate, s-a afirmat ca o necesitate legislativă.

– Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

Acest proiect de lege regândeşte întregul sistem de probaţiune, atât din punct de vedere organizaţional, cât şi din punct de vedere funcţional şi este elaborat având la bază prevederile din noile Coduri în materie penală. Proiectul urmăreşte reformarea sistemului de probaţiune prin internalizarea valorilor, principiilor, abordărilor şi conceptelor moderne promovate prin recomandări şi alte instrumente specifice elaborate la nivel european în domeniul probaţiunii, dar, în acelaşi timp, este articulat pe experienţa practică acumulată în activitatea de probaţiune până în prezent.

Supunerea spre dezbatere publică a celor 5 proiecte de lege reprezintă una dintre ultimele etape în procesul de implementare a noilor coduri.
Proiectele supuse spre dezbatere publică sunt disponibile la secţiunea „Proiecte de acte normative aflate în dezbatere”, iar observaţiile şi propunerile pot fi transmise până la data de 20 iunie 2011, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, prin fax la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.

Sursa: Ministerul Justitiei