OUG 10/2011 publicata in M. Of. 113/2011 a produs modificarile necesare in art 39 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Toate textele integrale al actelor normative dar si intreaga legislatie consolidata a Romaniei, pot fi accesate gratuit, timp de 14 zile, in aplicatia Legalis 2.0.

Ma jos va prezentam Art. 39 din Legea 51/1995 asa cum este acesta afisat de Biblioteca Legalis 2.0:

Lege nr. 51/1995, MO 98/2011 rep., Art. 39, aplicabil din 14.2.2011

“… Art. 39(1) În exercitarea profesiei avocaţii sunt ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarului public sau altui salariat.

(2) Ameninţarea săvârşită împotriva avocatului în timpul exercitării profesiei şi în legătură cu aceasta se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(3) Lovirea sau alte acte de violenţă săvârşite împotriva avocatului în condiţiile alin. (2) se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(4) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părţii vătămate, iar pentru faptele prevăzute la alin. (3), şi din oficiu. Retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

(5) În cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) şi (3), săvârşite împotriva soţului sau a unei rude apropiate a avocatului în scop de intimidare ori de răzbunare în legătură cu exercitarea de către avocat a profesiei, limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege se majorează cu jumătate.

(6) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea şedinţei de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere autorităţii, demnităţii şi onoarei completului de judecată, procurorului, celorlalţi avocaţi şi părţilor ori reprezentanţilor acestora din proces.

(7) Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată şi cu respectarea prevederilor alin. (6), în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie şi numai dacă aceste susţineri sunt în legătură cu apărarea în acea cauză şi sunt necesare stabilirii adevărului.

(8) Avocatul nu răspunde penal pentru recomandările şi opiniile profesionale pe care le comunică clientului său şi nici pentru actele juridice pe care le propune clientului său, urmate de săvârşirea de către client a unei fapte prevăzute de legea penală. Prezentul alineat nu se aplică în cazul infracţiunilor prevăzute de Codul penal la art. 155–173, art. 174–192, art. 197–204, art. 205–206, art. 236–244, art. 273–277, art. 279–281, art. 303–307, art. 308–313, art. 314–316, art. 317–330, art. 331–347, art. 348–352, art. 353–355, art. 356–361.

(8) Abrogat.

(9) Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin. (6) şi (7) constituie abatere disciplinară gravă. Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea juridică penală sau civilă, după caz.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 10/2011 – privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat din 9 februarie 2011, M. Of. 113/2011 ;

…”