Pana la data de 27.02.2011 puteti trimite sugestii si propuneri pentru proiectul de Lege privind pensiile ocupationale, pe site-ul Ministerului Muncii.

Citam din expunerea de motive a initiatorului acestui proiect de act normativ:

1
EXPUNERE DE MOTIVE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
LEGE
privind pensiile ocupaţionale
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Potrivit prevederilor Legii privind sistemul unitar de pensii publice, Guvernul României trebuie să elaboreze şi să înainteze Parlamentului spre adoptare, până la sfârşitul anului 2010, proiectul Legii privind pensiile ocupaţionale.
Până în prezent s-a realizat implementarea, în cadrul sistemului de pensii, a unor noi componente, facultative şi obligatorii, administrate privat, în condiţiile unui control public asupra gestionării acestora prin Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Avându-se în vedere evoluţia crizei economice s-au impus adoptarea de măsuri în vederea respectării angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României, pentru atingerea ţintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2010.
Au fost adoptate o serie de măsuri cu caracter excepţional, prin care au fost continuate eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare şi în anul 2010.
Astfel, în urma analizei de detaliu a sistemului de pensii publice şi a evoluţiei acestuia prin păstrarea structurii actuale în corelaţie cu tendinţele macroeconomice şi demografice din România, s-au conturat o serie de probleme majore, prezente şi viitoare.
Apariţia unor sisteme speciale de pensii publice care au introdus o serie de privilegii şi tratamente favorabile unor categorii profesionale, a condus la crearea unui decalaj uriaş între cea mai mare şi cea mai mică pensie plătită de stat.
Existenţa unor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea diferitelor sisteme de pensii de tip public au îngreunat în mod evident funcţionarea sistemului de pensii.
A fost adoptată legea potrivit căreia pensiile stabilite în conformitate cu dispoziţiile legilor speciale să fie stabilite cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. S-a avut în vedere asigurarea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii publice, eliminarea discrepanţelor privind contribuţia la bugetul asigurărilor sociale şi inegalităţile de alocare a resurselor pentru finanţarea pensiilor publice şi de asemenea, eliminarea principiilor legilor speciale de pensionare, care prevedeau criterii diferite, mai avantajoase, în favoarea anumitor categorii profesionale.
Prin această abordare, s-a avut în vedere armonizarea sistemului public de pensii naţional cu practica europeană şi cu recomandările Uniunii Europene în domeniul pensiilor publice, precum şi simplificarea legislaţiei referitoare la pensiile publice.
Ca efect al acestor acestor reglementări legale, au fost recalculate, pensiile stabilite prin legi speciale, atât cele aflate în plată, cât şi cele stabilite ulterior.
2. Schimbări preconizate
Prin crearea cadrului legislativ pentru acordarea pensiilor ocupaţionale se realizează furnizarea unei pensii adiţionale obţinute pe principiul contributivităţii, distinct şi în completarea pensie din sistemul public. Acest sistem este bazat pe contribuţii definite şi este structurat pe conturi individuale.
Totodată, se asigură stimularea şi cultivarea spiritului de economisire pentru bătrâneţe pe baza constituirii şi investirii unei contribuţii noi pentru pensia ocupaţională. Un asemenea sistem îşi aduce contribuţia la realizarea pe termen lung a sustenabilităţii financiare a sistemului public de pensii prin scăderea presiunii exercitată asupra acestuia. De asemenea, se asigură un aport de capital pe piaţa internă, cu efecte pozitive asupra creşterii economice.
Proiectul de lege reglementează principiile înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, dreptul de a propune o schemă de pensii ocupaţionale, autorizarea schemelor de pensii ocupaţionale. Şe urmăreşte a fi reglementată constituirea fondului de pensii ocupaţionale prin contract de societate civilă, participanţii la fondul de pensii ocupaţionale, colectectarea contribuţiilor şi investirea resursele financiare ale fondului de pensii ocupaţionale, garanţiile acordate, plata pensiilor ocupaţionale, obligaţiile de raportare şi transparenţă, reglementarea şi supravegherea prudenţială a administrării fondurilor de pensii ocupaţionale.
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va fi mandatată să reglementeze, coordoneze şi controleze activitatea entităţilor implicate în domeniul pensiilor ocupaţionale, având ca obiect de activitate protejarea intereselor participanţilor la schemele de pensii ocupaţionale.

Sursa: Ministerul Muncii