Autentificare Legalis 2.0 Totul despre Legalis.ro
Abonare newsletter Legalis.ro

Ştiri juridice »

[30 Mai 2016]

În Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Ştiri juridice »

[30 Mai 2016]

În Monitorul Oficial nr. 401 din 26 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020.

Ştiri juridice »

[30 Mai 2016]

În Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 8 din 4 aprilie 2016 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 39 alin. (2) lit. b) raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și art. 19^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, referitor la baza de calcul al indemnizației de șomaj, respectiv dacă aceasta include și ajutorul acordat cu ocazia pensionării, și compensația pentru concediul de odihnă neefectuat la încetarea raporturilor de muncă.

Ştiri juridice »

[27 Mai 2016]

În Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 9 din 4 aprilie 2016, prin care, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Brașov – Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modul de interpretare a dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a ști dacă acestea permit reprezentarea convențională a persoanelor juridice în fața instanțelor de judecată printr-un mandatar persoană juridică, inclusiv formularea cererii introductive de instanță printr-o astfel de persoană juridică, respectiv prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

Ştiri juridice »

[27 Mai 2016]

În Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 162 din 24 martie 2016 prin care a fost respinsă, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de Societatea „Mindshare Media” – S.R.L. din București în Dosarul nr. 1.366/2/2013 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal.

Ştiri juridice »

[27 Mai 2016]

În Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiției nr. 7 din 4 aprilie 2016 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modul de interpretare a dispozițiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului, respectiv ce se înțelege prin decizie a organelor de expertiză medicală prin care se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, în corelare cu dispozițiile art. 30-33 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, și art. 17 pct. VIII B lit. v) și pct. 4 al ultimului alineat din capitolul III din Regulamentul de organizare și funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010.

Ştiri juridice »

[26 Mai 2016]

În Monitorul Oficial nr. 398 din 25 mai a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 377/2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe, a măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum și pentru măsuri de piață și intervenție în agricultură.privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe, a măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum și pentru măsuri de piață și intervenție în agricultură.

Ştiri juridice »

[25 Mai 2016]

În Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai a.c. a fost publicată Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: „a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007; c) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative”.

Ştiri juridice »

[25 Mai 2016]

În Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 5 din 28 martie 2016 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizările formulate de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale în dosarele nr. 1.186/87/2015, nr. 1.079/87/2015 și nr. 1.295/87/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispozițiilor art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocație ce se poate realiza doar în condițiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu acest titlu.

Ştiri juridice »

[25 Mai 2016]

În Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai a.c. a fost publicată Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, act care va intra în vigoare la data de 26 mai 2016, dată de la care se abrogă prevederile cap. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.