Pentru un magistrat, în contextul reformei sistemului judiciar (deziderat în a cărui îndeplinire suntem implicaţi toţi participanţii la actul de justiţie), o importanţă deosebită o reprezintă formarea profesională continuă. Formarea profesională continuă nu este numai o necesitate de îmbunătăţire a activităţii profesionale, este şi o obligaţie prevăzută de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, modificată şi republicată. Formarea profesională continuă constituie, de asemenea, garanţia independenţei şi imparţialităţii  magistraţilor în exercitarea funcţiei conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 303/2004.

În calitate de judecător, doresc să îmi desfăşor cariera cu observarea exigenţelor europene în domeniul înfăptuirii justiţiei. Consider că studierea particularităţilor si implicaţiilor procesului de aderare a ţării noastre la Uniunea Europeană trebuie să ne determine să găsim şi să implementăm cele mai adecvate metode de satisfacere a cerinţelor vieţii comunitare, imperativ ce nu poate fi realizat fără înţelegerea corespunzătoare a particularităţilor sistemelor juridice a celor state membre ale Uniunii.

De altfel, pe rolul instanţei unde îmi desfăşor activitatea se află actualmente numeroase cauze pentru a căror justă soluţionare se impune efectuarea de activităţi specifice asistenţei judiciare în materie penală precum cereri de efectuare a unor comisii rogatorii, transfer de proceduri, transfer al persoanelor condamnate, emiterea de mandate europene de arestare, recunoaşterea unor hotărâri sau acte judiciare emise de autorităţi judiciare străine, pe cale incidentală. Toate aceste activităţi presupun cunoaşterea detaliată atât a normelor legale interne, respectiv dispoziţiile Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, modificată şi completată prin legea nr.224/2006, dar şi a numeroase instrumente legale internaţionale precum Convenţia privind asistenţa reciprocă în materie penală din 29 mai 2000 dintre statele membre ale Uniunii Europene, protocoalele adiţionale sau alte tratate bilaterale sau multilaterale. Analiza detaliată a normelor legale incidente în cauze vizând elemente de cooperare judiciară în materie penală presupune o aplicare strictă a principiilor generale vizând aplicarea normei penale în timp şi spaţiu, având în vedere adoptarea recentă de numeroase instrumente legale în materie determinată evident de necesităţi reale de amplificare a cooperării judiciare faţă de creşterea fenomenului infracţional transnaţional.

Accesând programul LEGALIS, am  acumulat cunoştinţe teoretice prin intermediul cărora am găsit răspunsurile cele mai adecvate la cazurile apărute în practică, urmărind permanent să-mi eficientizez procesul de formare, încercând să înţeleg că accentul trebuie să fie pus în mod egal atât pe cunoştinţele teoretice cât şi pe aspectele de ordin practic. Doresc sa recomand acest program tuturor colegilor mei, interesaţi de trăinicia însuşirii cunoştinţelor, formării priceperilor şi deprinderilor necesare desfăşurării carierei de magistrat.

De altfel,  motivarea unei hotărâri judecătoreşti, în sensul strict juridic al cuvântului, înseamnă arătarea în scris a raţiunilor care determină pe judecător să respingă, sau să admită o cerere. Ea este o lucrare pur subiectivă şi cuprinde în sine tot respectul justiţiei şi tot meritul judecătorului (G. Iuliu, Aplicarea art. 123 C.p.c. în cadrul recursului în casare, notă, in Pandectele Române, 1924, I, p. 2559).