Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 365, Partea I, din 26.04.2018

Guvernul României

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 32/2018

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

M.Of. nr. 365, Partea I, din 26.04.2018

Având în vedere necesitatea de a asigura continuitatea tratamentului cu medicamente inovative pentru afecțiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă terapeutică sau pentru boli cu impact major asupra sănătății publice,

pentru ca fiecare pacient român să aibă acces la standardul european de tratament, reducând astfel decalajul dintre România și statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește accesul la medicamente inovative,

ținând cont de faptul că grila actuală de negociere se aplică ambelor tipuri de contracte fără să distingă specificul fiecărui tip de contract și pentru a asigura flexibilitate negocierii raportat la dinamica includerii pacienților în tratament și volumul de medicamente consumat de aceștia,

întrucât în prezent, în situația în care pentru aceeași indicație terapeutică există două sau mai multe medicamente care au primit decizie de includere condiționată în Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, se încheie contract cost-volum/cost-volum-rezultat cu deținătorul de autorizație de punere pe piață/reprezentantul legal al acestuia pentru medicamentul pentru care din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate se suportă costul cel mai mic/pacient/an, pacienții având acces doar la un singur medicament pentru o anumită indicație terapeutică,

având în vedere faptul că pentru fiecare pacient, pentru aceeași indicație terapeutică, este necesar a i se asigura tratament în funcție de starea sa de sănătate și comorbiditățile asociate,

luând în considerare că actualul nivel de reglementare a modalității de calcul al contribuției trimestriale aferente contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat nu permite inițierea negocierii, încheierea contractelor și monitorizarea acestora pentru medicamente al căror nivel de compensare din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este mai mic de 100%, având drept consecință imposibilitatea asigurării tratamentului cu aceste medicamente inovative, altele decât cele aferente programelor naționale de sănătate și bolilor cronice expres nominalizate în Lista de medicamente, cu impact negativ asupra stării de sănătate a populației,

pentru a asigura predictibilitatea financiară pentru ambele părți implicate în procesul de negociere, respectiv pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pentru deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum și pentru reprezentanții legali ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române,

se impune modificarea prevederilor legale în vigoare referitoare la contractele cost-volum/cost-volum-rezultat, în sensul reglementării distincte a mecanismelor care vor sta la baza încheierii acestor contracte pentru medicamentele pentru care s-a emis o decizie de includere condiționată în Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, care să conducă creșterea accesului tuturor categoriilor de pacienți la medicamente inovative în funcție de indicația terapeutică, stadiul bolii și afecțiunile asociate.

Ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar avea impact direct asupra stării de sănătate a populației și ar conduce la imposibilitatea asigurării tratamentului pacienților cu toate medicamentele destinate unei indicații terapeutice, în concordanță cu starea sănătății și comorbiditățile acestora,

luând în considerare urgența cu care trebuie să se intervină pentru evitarea intrării într-o situație de excluziune socială a unui număr mare de pacienți care ar putea beneficia atât de medicamentele inovative din aria terapeutică cardiovasculară, cât și de medicamentele inovative din aria terapeutică a unor afecțiuni grave, respectiv hepatită C, oncologie sau boli rare, care ar conduce la afectarea dreptului la sănătate a acestora,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează Interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată, cu impact direct asupra stării de sănătate a populației și a accesului imediat la medicamente inovative pentru afecțiuni grave, în concordanță cu starea de sănătate și afecțiunile asociate ale pacienților, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgentă.

Art. I.

Art. II.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,

Sorina Pintea

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando TeodoroviciNote de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

20 Apr.
2021
Schimbă data
Top