Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 490, Partea I, din 30.06.2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 40/2016

privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

M.Of. nr. 490, Partea I, din 30.06.2016

Având în vedere că:

A. Programul de guvernare aprobat de Parlament stabilește o serie de măsuri concrete în ceea ce privește eficientizarea funcționării aparatului central de lucru al Guvernului, cu scopul creșterii performanței administrației publice;

B. în lipsa cadrului normativ de nivel primar, nu pot fi luate la nivelul Guvernului măsuri privind organizarea și funcționarea unor instituții din aparatul de lucru al Guvernului, precum și al altor instituții aflate în subordinea Guvernului și coordonarea prim - ministrului sau a secretarului general al Guvernului;

C. asigurarea concordanței cu Recomandarea Comisiei Europene din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecția consumatorilor și a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online și pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, precum și cu Recomandarea din 23 septembrie 2015 impune măsuri imediate referitoare la stabilirea entității publice care să exercite drepturile și obligațiile la Compania Națională „Loteria Română” - S.A. de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

D. într-un mediu concurențial, dezvoltarea și diversificarea schimburilor economice, culturale, științifice și tehnologice ale României sunt vitale pentru progresul țării noastre, context în care lipsa reglementării la nivel primar face imposibilă luarea unei decizii la nivelul Guvernului privind participarea țării noastre la expoziții internaționale în perioada următoare; pentru acest motiv se impune crearea în regim de urgență a cadrului legal pentru plata unor contribuții financiare voluntare ale țării noastre la bugetul unor organizații internaționale, întrucât această măsură vizează inclusiv plata unor contribuții ce revin României pentru anul în curs;

E. potrivit Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Consiliul de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, ar fi trebuit să funcționeze la această dată; cu toate acestea, deși înființat, Consiliul de monitorizare nu își poate desfășura activitatea întrucât Legea nr. 8/2016 este lacunară sau necorelată cu legislația în vigoare în ceea ce privește organizarea, funcționarea și bugetarea Consiliului de monitorizare, situație ce reclamă completarea normei primare în regim de urgență;

F. în contextul înființării Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru realizarea unui profil distinct al instituțiilor implicate în implementarea Convenției, care să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către persoanele cu dizabilități și nevoile acestora, se impune realizarea în regim de urgență a unor corelări normative la nivel primar în ceea ce privește atribuțiile mai multor instituții/autorități publice cu responsabilități în domeniu;

G. în vederea respectării angajamentelor asumate de România în contextul de securitate actual, nivelul ridicat al responsabilităților și cerințelor de ocupare a funcțiilor din cadrul structurilor de reprezentare națională și a structurilor NATO impune asigurarea unui sistem de motivare salarială adecvată și nediscriminatorie menit să atragă candidați cu un înalt nivel de pregătire profesională; în acest context, neadoptarea unor măsuri de modificare și completare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, face imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior și generează riscul netrimiterii în misiune permanentă în străinătate a personalului militar;

H. necesitatea îmbunătățirii reglementărilor actuale privind procesul de prioritizare a investițiilor publice, în sensul consolidării legăturii dintre procesul de elaborare a propunerilor pentru proiectul de buget și procesul de prioritizare, în scopul îmbunătățirii managementului investițiilor publice,

- instituirea unor obligații în sarcina ordonatorilor principali de credite de a finanța cu prioritate, în funcție de necesarul de finanțare, acele proiecte de investiții publice care obțin punctaje ridicate în urma aplicării principiilor și criteriilor de prioritizare,

- potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o scrisoare-cadru care specifică contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum și limitele de cheltuieli aprobate de Guvern,

- neadoptarea măsurilor propuse ar conduce la elaborarea de către ordonatorii principali de credite a propunerilor pentru proiectul de buget fără a avea la bază rezultatele prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, așa cum sunt acestea aprobate de către Guvern, cu consecințe negative asupra implementării proiectelor de investiții publice respective,

- este necesară reglementarea în regim de urgență a mecanismului pe care ordonatorii principali de credite să îl utilizeze în procesul de elaborare a propunerilor de buget pentru proiectele de investiții publice semnificative, astfel încât prevederile să poată fi aplicate începând cu procesul de elaborare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017;

I. consolidarea structurii organizaționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și optimizarea proceselor de activitate din cadrul instituției reprezintă cerințe permanente în atingerea dezideratelor propuse;

J. în ultimii ani, fenomenul sedentarismului în rândul populației României, în special al tinerilor, a luat o amploare deosebită, fiind necesară monitorizarea acestui proces și adoptarea unor măsuri imediate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, este necesară amendarea legislației în vigoare, prin completarea atribuțiilor Ministerului Tineretului și Sportului, în sensul creării unor programe și platforme de cercetare în sport, în vederea dezvoltării aptitudinilor și performanțelor motorii și educaționale în rândul populației, mai ales al celor tineri,

ținând cont că:

- neadoptarea în regim de urgență a măsurilor propuse în prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, precum și al instituțiilor/autorităților din administrația publică centrală cu responsabilități în domeniu, precum și afectarea în continuare a unei mari părți a populației României care se confruntă cu fenomenul birocrației excesive;

- în aceste condiții nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

regionale și administrației publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerțului și

relațiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ioan-Dragoș Tudorache

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul tineretului și sportului,

Elisabeta Lipă

Ministrul apărării naționale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și

persoanelor vârstnice,

Dragoș-Nicolae Pîslaru

Președintele Consiliului de monitorizare a implementării

Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități,

Elena Georgiana Pascu

Ministrul finanțelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul comunicațiilor și pentru

societatea informațională,

Marius-Raul Bostan

ANEXĂ


Note de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

01 Oct.
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top