Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 305, Partea I, din 24.04.2014

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 18/2014

pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative

M.Of. nr. 305, Partea I, din 24.04.2014

Situația extraordinară și de urgență este generată de un complex de factori care justifică prezenta modalitate de reglementare.

Guvernul României implementează un program complex de reformare a întreprinderilor de stat menit să înlăture disfuncționalitățile existente și impactul negativ asupra bugetului de stat.

Îmbunătățirea performanței financiare și economice a sectorului întreprinderilor de stat este vitală pentru susținerea efortului de creștere economică postcriză susținută a României, de natură să reducă, treptat, dar sigur, decalajele dintre nivelul de trai al cetățenilor României și al cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene.

Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ parcurge un proces de eficientizare și restructurare complex, care a demarat prin crearea cadrului legal pentru vânzarea imobilelor cu destinația de locuințe, cu rezultate mult îmbunătățite în ultimul an ca urmare a perfecționărilor legislative adoptate de Guvern și Parlament.

Creșterea performanțelor economice ale Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ trebuie continuată într-un mod susținut, având în vedere nevoile urgente de susținere a patrimoniului imobiliar al statului, dar și cerința valorificării la maximum a potențialului economic al bunurilor administrate de regie în numele statului, care să permită creșterea semnificativă a aportului Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ la realizarea veniturilor bugetului de stat.

În acest context se impune cu necesitate și maximă urgență abilitarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, în calitate de administrator al bunurilor statului, de a exercita atribuțiile unui administrator cu puteri depline în scopul exploatării în mod profitabil a respectivelor bunuri, demers care este, în mod indubitabil, în interesul întregii societăți.

O mare importanță pentru funcționarea în condiții de eficiență economică a Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ o are reducerea cheltuielilor acestei întreprinderi publice și eliminarea pierderilor.

Astfel este necesară, în regim de urgență, restrângerea semnificativă a bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol care, în deplin acord cu necesitatea care a dus la crearea sa, trebuie să cuprindă strict doar acele imobile absolut necesare și pe care regia, în numele statului, le poate întreține fără a efectua cheltuieli excesive.

Este foarte important de arătat faptul că o parte din sumele care se vor obține, grație măsurilor adoptate prin prezenta ordonanță de urgență, vor putea fi utilizate în scopul reabilitării imobilelor administrate de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ care sunt adevărate simboluri arhitecturale și a căror stare generală de conservare este necorespunzătoare, chiar critică.

O altă justificare a urgenței rezidă în necesitatea obiectivă a identificării și transmiterii în administrarea Serviciului Român de Informații a unui imobil care să răspundă necesităților specifice ale aceste instituții publice.

Totodată, necesitatea modificări urgente a prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se justifică prin faptul că actuala variantă de reglementare, față de cea instituită prin art. 7 lit. C pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, act normativ declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 55/2014, ar putea determina apariția unui val de litigii la nivelul autorităților și instituțiilor publice care au ocupat deja, în condițiile legii, funcțiile publice de conducere, întrucât ar trebui să le desființeze pe unele dintre acestea, ca urmare a faptului că procentul maxim de 12% trebuie raportat la numărul total al funcțiilor publice, și nu la numărul total al posturilor aprobate, așa cum prevedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013.

Negocierile privind Acordul de Asociere (AA) Uniunea Europeană – Republica Moldova au luat sfârșit după parafarea lui, la 29 noiembrie 2013, în cadrul celui de-al 3-lea Summit al Parteneriatului Estic de la Vilnius. Prin Acordul de Asociere, Republica Moldova și-a asumat un număr mare de angajamente, respectiv 395 de directive și regulamente, care trebuie puse în aplicare în legislația națională, care vor contribui la dezvoltarea politică și social-economică a Republicii Moldova, prin cooperarea cât mai amplă într-un șir vast de domenii de interes comun, inclusiv în domeniile de bună guvernare, justiție, libertate și securitate, integrare comercială și cooperare economică sporită, politică de încadrare în câmpul muncii și socială, management financiar, administrare publică și reforma serviciului public, participarea societății civile, dezvoltarea instituțională, reducerea sărăciei și dezvoltarea durabilă. În acest context au fost încheiate: Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, și Protocolul adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010, ambele fiind ratificate de către Parlamentul României prin Legea nr. 12/2011, iar, ulterior, s-a încheiat și al doilea Protocol adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011, ratificat prin Legea nr. 66/2012.

În acest context se impune luarea unor măsuri urgente care să permită și autorităților administrației publice locale din România să încheie acorduri de înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții, programe comune cultural sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și alte acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Directorul Serviciului Român de Informații,

George Cristian Maior

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

Ministrul finanțelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlățean

p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1
ANEXA Nr. 2
ANEXA Nr. 3


Note de subsol:


  Toate drepturile rezervate. © 2022 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

13 Aug.
2022
Schimbă data
 

Ediția 3, acum online!


 

Nou în legalis Doctrină Civil

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Argumente pentru consultarea Ediției a 3-a

  1. comentariul integral al Codului civil;
  2. ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
  3. oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica;
  4. promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial;
  5. școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil;

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Deschide cartea în legalis Doctrină Civil sau află mai multe despre opțiunile de abonare.

Preview 1/1 Next
Top