Acum vizualizaţi legalis Debut. Dacă sunteţi abonat legalis, apăsaţi aici pentru autentificare. Dacă nu sunteţi abonat, testaţi gratuit legalis.
 se încarcă...
M.Of. nr. 743, Partea I, din 16.08.2005

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 793/2005

privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România

M.Of. nr. 743, Partea I, din 16.08.2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar,

Cristian David

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

p. Ministrul administrației și internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Ionel Popescu

ANEXĂ


Note de subsol:
1):

Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 316 din 27 noiembrie 1995.

2):

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312 din 23 decembrie 1995.

3):

Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77/2004.

4):

Art. 91 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7):

Art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 19 și 21 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, art. 96 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede: „Inspecția fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit și neîngrădit prin Agenția Națională de Administrare Fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentului titlu, ori de alte autorități care sunt competente, potrivit legii, să administreze impozite, taxe, contribuții sau alte sume datorate bugetului general consolidat“.

8):

Art. 4 pct. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor.

9):

Art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările ulterioare.

10):

Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L253/42 din 7 octombrie 2000.

11):

Potrivit art. 1 din Decizia Consiliului 2000/597/EC, EURATOM, „Bugetul Uniunii Europene va fi finanțat în întregime din resursele proprii ale Comunităților, fără a prejudicia alte venituri, iar în conformitate cu art. 269 din Tratatul de înființare a Comunităților Europene, „Consiliul, prin decizie unanimă asupra propunerii Comisiei și după consultarea Parlamentului European, va stabili prevederi în legătură cu sistemul de resurse proprii al Comunității, pe care îl va recomanda statelor membre spre adoptare în acord cu cerințele constituționale ale acestora“.

12):

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C318/1 din 30 decembrie 2003.

13):

Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L155 din 7 iunie 1989.

14):

Conform art. 2 din Decizia Consiliului 2000/597/EC, EURATOM, vor constitui resurse proprii intrate în bugetul Uniunii Europene următoarele venituri: taxe, prime, sume adiționale sau compensatorii, sume adiționale ori factori și alte taxe stabilite sau care urmează să fie stabilite de instituțiile Comunităților Europene privind comerțul cu țări nemembre, în cadrul politicii agricole comune, și, de asemenea, contribuțiile și alte obligații prevăzute în cadrul organizației comune a pieței zahărului; taxele cuprinse în tariful vamal comun și alte taxe stabilite sau care urmează să fie stabilite de către instituțiile Comunităților Europene privind comerțul cu țările nemembre și taxele vamale asupra produselor ce intră sub incidența Tratatului de stabilire al Comunității Oțelului și Cărbunelui; aplicarea unei rate uniforme valabile pentru toate statele membre pe baza evaluării armonizate a TVA determinate în concordanță cu regulile Comunității Europene. Baza de evaluare care trebuie luată în considerare în acest scop nu va depăși 50% din produsul național brut (PNB) pentru fiecare stat membru, așa cum se definește în paragraful 7; aplicarea unei rate ce trebuie determinată în conformitate cu procedura bugetară privind totalul tuturor altor venituri asupra sumei tuturor PNB-urilor statelor membre.

15):

Această resursă este utilizată pentru a furniza veniturile necesare acoperirii cheltuielilor, atunci când toate celelalte surse de finanțare au fost epuizate. Este calculată prin aplicarea unei cote uniforme a sumei PNB-urilor tuturor statelor membre. PNB-ul fiecărui stat membru este determinat conform regulilor Comunității Europene.

16):

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, se înființează la nivel național Parchetul Național Anticorupție (PNA), care funcționează pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ca parchet specializat în combaterea infracțiunilor de corupție (art. 1). De competența PNA sunt și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, prevăzute în art. 181–185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, dacă au cauzat un prejudiciu mai mare de 10.000 euro sau sunt comise de persoane învestite cu prerogative de autoritate publică (art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 601/2004).

17):

Conform art. 12 din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

18):

Conform art. 21 din proiectul de modificare a Codului de procedură penală, „Dacă una din părți este o persoană juridică, în caz de reorganizare a acesteia, se introduc în cauză succesorii în drepturi, iar în caz de desființare sau de dizolvare se introduc în cauză lichidatorii“ și conform cap. 1 din proiectul de modificare a Codului de procedură penală „Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice“.

19):

Conform art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 601/2004.

20):

Deputați, senatori, membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat și asimilații acestora, judecătorii înaltei Curți de Casație și Justiție și ai Curții Constituționale, președintele și vicepreședintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului și adjuncții săi, consilierii prezidențiali și consilierii de stat din cadrul Administrației Prezidențiale, consilierii de stat ai primului-ministru, membrii, procurorii și controlorii financiari ai Curții de Conturi și ai camerelor județene de conturi, guvernatorul și viceguvernatorul Băncii Naționale a României, președintele și vicepreședintele Consiliului Concurenței, ceilalți magistrați, ofițeri, amirali, generali și mareșali, ofițeri de poliție și agenți de poliție, indiferent de gradul profesional, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, primarul general și viceprimarii municipiului București, primarii și viceprimarii sectoarelor municipiului București, primarii și viceprimarii municipiilor, orașelor și comunelor, consilierii județeni și locali, prefecți, subprefecți, persoane cu funcții de conducere ale autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și cele de control ale acestora, notarii publici, avocații, comisarii Gărzii Financiare, membrii consiliilor de administrație și persoanele care dețin funcții de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, al instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare, persoanele prevăzute la art. 81 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, lichidatorii judiciari, personalul vamal, executorii judecătorești și executorii Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului – conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 601/2004.

21):

Conform art. 22 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare: „În cazul infracțiunilor prevăzute în prezenta lege, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror“.

22):

Conform art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare.

23):

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 766/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului de Control al Guvernului.

24):

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, Decizia primului-ministru nr. 43/4/2004 pentru stabilirea atribuțiilor și organizării interne a Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare și Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2004, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005.

25):

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005.  Toate drepturile rezervate. © 2021 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

19 Sep.
2021
Schimbă data
Top