În Monitorul Oficial nr. 271 din 28 martie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale.

Art. 1.

(1) Prin prezentul ordin se aprobă:

a) procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale, precum și accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii, prevăzută în anexa nr. 1;

b) procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale reprezentând diferențe de TVA și accesoriile aferente acestora, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuți la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, care pot beneficia de anularea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor art. 3 din acest act normativ, prevăzută în anexa nr. 2;

c) Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, prevăzută în anexa nr. 3;

d) modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale”, prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, procedura este aplicabilă și la solicitarea contribuabilului.

Art. 3.

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ

privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale, precum și accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii

1. În vederea întocmirii și transmiterii către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, denumită în continuare lege, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspecției fiscale, emise și comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecție fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale, se va proceda după cum urmează:

a) vor fi identificate rapoartele de inspecție fiscală și actele administrativ-fiscale încheiate și comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferențe suplimentare de obligații fiscale reprezentând impozite, taxe și contribuții de natura celor ce pot intra sub incidența legii;

b) se va efectua o analiză a actelor identificate potrivit lit. a), care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferențele de obligații fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidența art. 1 din lege;

c) în situația în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care pot intra sub incidența art. 1 din lege, organul de inspecție fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligația fiscală principală, cât și cea accesorie);

d) în situația în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce pot intra sub incidența art. 1 din lege, cât și sume care nu intră sub incidența actului normativ respectiv, organul de inspecție fiscală va proceda, pentru fiecare obligație fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligația fiscală principală, cât și pentru obligația fiscală accesorie. Acestea vor fi recalculate pentru aceeași perioadă pentru care au fost calculate inițial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării conform legii;

e) lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecție fiscală și avizată de șeful de serviciu și de șeful de administrație adjunct – inspecție fiscală, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în vederea completării cu cuantumul sumelor rămase nestinse până la data intrării în vigoare a legii și a stabilirii sumelor finale ce pot face obiectul anulării, potrivit prevederilor art. 1 din lege. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice, șefii administrațiilor de sector ale finanțelor publice);

f) în situația în care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligații fiscale și constatări ce se încadrează în prevederile legii se află în procedură de soluționare a contestațiilor la organul fiscal și nu a fost comunicată o decizie de soluționare, organul de inspecție fiscală va menționa aceste aspecte în cuprinsul listei, compartimentul de evidență pe plătitor urmând să dispună asupra anulării obligațiilor în cauză.

2. Sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării inspecției fiscale, necomunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării, respectiv al scăderii din evidența fiscală și nu vor fi înscrise în lista prevăzută la pct. 1, întrucât obligațiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidența fiscală.

3. Informațiile pe care lista prevăzută la pct. 1 trebuie să le conțină sunt următoarele:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) numărul și data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării;

d) (suma stabilită) sumele suplimentare stabilite de natura celor ce pot face obiectul anulării, respectiv obligațiile fiscale principale și, după caz, obligațiile fiscale accesorii (dacă au fost calculate de organele de inspecție fiscală);

e) perioada pentru care au fost stabilite obligațiile fiscale principale;

f) data până la care au fost calculate accesoriile;

g) temeiul legal;

h) alte informații (contestații în curs, sesizări penale etc.).

Consultă documentul integral în legalis Debut