În Monitorul Oficial nr. 262 din 26 martie a.c. a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind încheierea exercițiului financiar 2017 pentru societățile din domeniul asigurărilor.

Art. 1.

(1) Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar 2017 pentru entităţile din domeniul asigurărilor, denumite în continuare asigurători şi brokeri de asigurare.

(2) În sensul prezentei norme, prin asigurător se înţelege asigurătorul, asigurătorul compozit şi asigurătorul mixt, aşa cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare.

Art. 2.

(1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare întocmesc situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie 2017, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării, lichidării sau transferului de portofoliu, în condiţiile legii.

(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor asigurători şi brokeri de asigurare cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor entităţi şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare şi raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, în vigoare la data de 31 decembrie 2017.

(3) În situaţia în care asigurătorul şi brokerul de asigurare cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat.

(4) Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de entităţile (asigurători şi brokeri de asigurare) rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

(5) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.

(1) Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2017 se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 31 decembrie 2017, astfel:

a) pentru asigurători – Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru brokerii de asigurare – Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale se aplică şi subunităţilor deschise în România de entităţile cu sediul în state aparţinând Spaţiului Economic European.

(3) Inventarierea anuală se efectuează de către asigurători şi brokeri de asigurare potrivit prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare, aplicabilă la data de 31 decembrie 2017.

(4) Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit principiilor generale de raportare financiară şi prevederilor privind evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ prevăzute în:

a) cap. 2 secţiunea 2.4 şi cap. 3 secţiunea 3.2 din reglementările contabile menţionate la alin. (1) lit. a);

b) cap. 2 secţiunea 2.4 şi cap. 3 secţiunea 3.2 din reglementările contabile menţionate la alin. (1) lit. b).

Art. 4.

(1) Situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor se compun din:

a) Bilanţ (cod 01);

b) Contul de profit şi pierdere compus din:

(i) Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

(ii) Contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);

(iii) Contul netehnic (cod 04);

c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.2 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a);

d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.1 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a);

e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. 6 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a).

(2) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite şi de formularele:

a) Date informative (cod 05);

b) Situaţia activelor imobilizate (cod 06).

(3) Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative întocmesc şi prezintă şi situaţiile prevăzute la cap. 15 secţiunea 15.2 subsecţiunea 15.2.4 „Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative” din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a), astfel:

a) Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii la 31 decembrie 2017;

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la data de 31 decembrie 2017.

(4) Asigurătorii autorizaţi să practice asigurări de viaţă, dar care au primit autorizaţie şi pentru clasele de asigurare A1 şi A2 din categoria asigurărilor generale, evidenţiază activitatea desfăşurată, inclusiv pentru clasele A1 şi A2, în contul tehnic al asigurărilor de viaţă.

Art. 5.

(1) Brokerii de asigurare întocmesc şi depun situaţii financiare anuale care cuprind următoarele formulare:

a) Bilanţ (cod 01);

b) Contul de profit şi pierdere (cod 02);

c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.2 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. b);

d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.1 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. b);

e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. 6 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. b).

(2) Brokerii de asigurare întocmesc şi transmit şi următoarele formulare:

a) Date informative (cod 03);

b) Situaţia activelor imobilizate (cod 04).

Art. 6.

(1) Subunităţile deschise în România de entităţile cu sediul în state aparţinând Spaţiului Economic European întocmesc şi depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală la data de 31 decembrie 2017 compusă din formularele specifice activităţii desfăşurate:

a) Bilanţ;

b) Contul de profit şi pierdere.

(2) Raportarea anuală prevăzută la alin. (1) este însoţită de formularele specifice activităţii desfăşurate:

a) Date informative;

b) Situaţia activelor imobilizate.

(3) Raportarea anuală prevăzută la alin. (1) este întocmită pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2017, corelată cu soldurile din balanţa analitică şi cu rezultatele inventarierii.

Art. 7.

(1) Notele explicative menţionate la art. 4 alin. (1) lit. e) şi art. 5 alin. (1) lit. e) nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în cap. 6 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a), respectiv în cap. 6 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. b).

(2) Brokerii de asigurare care Intermediază, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, şi produse ale fondurilor de pensii facultative prezintă în notele explicative o situaţie a comisioanelor obţinute din această activitate.

Art. 8.

În „Situaţia activelor imobilizate” (cod 06, respectiv cod 04) informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a plasamentelor în terenuri şi construcţii/ imobilizărilor, după caz.

Art. 9.

(1) Situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) şi (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clar a acestora – administrator, director economic, Contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.

(2) Situaţiile financiare anuale ale brokerilor de asigurare se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) şi (13) sau, după caz, la art. 28 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clar a acestora – administrator, director economic, Contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii, sau de persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Art. 10.

(1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare completează datele de identificare cum ar fi: denumirea societăţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului, precum şi pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare.

(2) Asigurătorii şi brokerii de asigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi) din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(3) Asigurătorii şi brokerii de asigurare completează în mod corect pe prima pagină a formularului „Bilanţ” datele prevăzute la alin. (1) şi (2), astfel încât să fie posibilă identificarea societăţii.

(4) Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut în cap. I din anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi de către subunităţile deschise în România de entităţile cu sediul în state aparţinând Spaţiului Economic European; în ceea ce priveşte completarea formei de proprietate prevăzute la alin. (4), subunităţile completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.

(6) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

(7) Modelul formularelor referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile, precum şi corelaţiile aferente pentru asigurătorii şi brokerii de asigurare şi subunităţile fără personalitate juridică sunt prezentate în cap. II din anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

(8) Asigurătorii care întocmesc situaţii financiare anuale completează pe formularul de bilanţ şi datele de identificare ale firmei de audit care a realizat auditul statutar al situaţiilor financiare anuale/consolidate (denumirea, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi codul unic de înregistrare).

Art. 11.

Asigurătorii şi brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, evaluează în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a exerciţiului financiar 2017, şi le centralizează cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.

Art. 12.

(1) Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din aceeaşi lege, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

(2) Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Art. 13.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2017 se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

Art. 14.

(1) Brokerii de asigurare auditează situaţiile financiare anuale, potrivit legii, dacă, la data bilanţului, depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime:

a) total active: 3.650.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

c) număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

(2) Brokerii de asigurare care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligaţia verificării situaţiilor financiare anuale de către cenzori, potrivit legii.

(3) Brokerii de asigurare care au auditat situaţiile financiare anuale asigură verificarea situaţiilor financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(4) Brokerii de asigurare care au verificat situaţiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) auditează situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(5) Pentru situaţiile financiare ale anului 2017, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) pentru auditarea situaţiilor financiare anuale se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2016.

(6) Brokerii de asigurare care auditează situaţiile financiare anuale/consolidate, potrivit criteriilor de mărime menţionate la alin. (1), completează pe formularul de bilanţ şi datele de identificare (denumirea/nume şi prenume, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi codul fiscal) ale firmei de audit/auditorului persoană fizică, după caz.

Art. 15.

(1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare depun la A.S.F. situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreună cu:

a) o copie a codului unic de înregistrare;

b) raportul administratorului;

c) declaraţia scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea şi conducerea contabilităţii;

d) raportul de audit statutar pentru situaţiile financiare pentru care auditarea este obligatorie conform prevederilor reglementărilor contabile menţionate la art. 3 alin. (1);

e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, după caz;

f) o copie a procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

h) o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, semnată de persoanele în drept; şi

i) numai în cazul brokerilor de asigurare, o copie a balanţei de verificare a conturilor analitice, semnată de persoanele în drept.

(2) Asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări, asigurări de viaţă şi asigurări generale, depun la A.S.F. balanţele sintetice aferente fiecărei categorii de asigurări, precum şi balanţa sintetică centralizată; asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative depun şi balanţa sintetică specifică activităţii de administrare de fonduri de pensii facultative.

(3) Balanţa de verificare a conturilor sintetice şi balanţa de verificare a conturilor analitice, centralizate şi distinct pentru cele două categorii de asigurări, asigurări de viaţă şi asigurări generale, se depun la A.S.F. în format electronic (CD) – format Excel.

Art. 16.

(1) Asigurătorii, brokerii de asigurare şi subunităţile acestora menţionaţi/menţionate la art. 2, respectiv la art. 6 depun situaţiile financiare anuale/raportarea anuală, astfel:

a) la A.S.F. în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, astfel:

(i) în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia EWS;

(ii) pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, conform legii, împreună cu toate documentele prevăzute la art. 15 alin. (1);

b) la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, astfel:

(i) în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată; sau

(ii) numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

(2) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro

(3) Asigurătorii şi brokerii de asigurare care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 31 decembrie 2017 nu întocmesc situaţii financiare la data de 31 decembrie 2017, urmând să depună, potrivit legii, o declaraţie pe propria răspundere la A.S.F. şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare ale societăţii:

a) denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

b) adresa şi numărul de telefon;

c) numărul de înregistrare la registrul comerţului;

d) codul unic de înregistrare;

e) capitalul social.

(4) Pentru completarea declaraţiei de inactivitate entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; depunerea declaraţiei se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; modalităţile de depunere sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) şi lit. b).

(5) Situaţiile financiare anuale auditate vor fi prezentate A.S.F. şi în situaţia transferului de portofoliu de asigurări, a fuziunii sau a divizării.

(6) Asigurătorii şi brokerii de asigurare aflaţi în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la A.S.F. şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, o raportare anuală compusă din formularul de bilanţ, cont de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate semnate de persoanele care au obligaţia gestionării societăţii şi de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situaţiile financiare anuale; raportarea anuală va fi întocmită pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2017.

Art. 17.

(1) Entităţile care îndeplinesc condiţiile specificate în reglementările contabile prevăzute la art. 3 alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor.

(2) Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate de consiliul de administraţie al societăţii-mamă şi semnate în numele consiliului de preşedintele acestuia, se depun la A.S.F. până la data de 31 august 2018, documentaţia cuprinzând:

a) bilanţul consolidat;

b) contul de profit şi pierdere consolidat;

c) note la situaţiile financiare consolidate;

d) raportul consolidat al administratorilor;

e) raportul de audit al situaţiilor financiare consolidate ale anului 2017, întocmit în conformitate cu prevederile aplicabile, respectiv ale Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor contabile menţionate la art. 3 alin. (1);

f) declaraţia scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi confirmă că:

(i) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

(ii) situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte Informaţii referitoare la activitatea grupului.

(3) Conform prevederilor art. 185 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) din aceeaşi lege urmând a fi aplicate în mod corespunzător.