În Monitorul Oficial nr. 240 din 19 martie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2.264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții.

[…]

Prevederi referitoare la aplicare:

Art. 2.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă, iar anexa I „Verificarea tehnică de calitate a proiectelor de construcții și instalațiilor aferente” la Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 77/N/1996*) pentru aprobarea „Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor și construcțiilor” și a „Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții” își încetează aplicabilitatea.

Art. 3.

Specialiștii cu activitate în construcții, atestați în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea „Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor și construcțiilor” și a „Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”, și ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003, cu modificările și completările ulterioare, își mențin competențele pe domenii/subdomenii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care au fost atestați, iar legitimațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, care conferă dreptul de practică al verificatorilor de proiecte și/sau experților tehnici, rămân în valabilitate, prelungirea dreptului de practică realizându-se pe aceeași legitimație, în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 1.

[…]

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1.

(1) Prezenta procedură privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții, denumită în continuare procedură, stabilește condițiile, termenele și modalitatea de acordare și de suspendare a dreptului de practică a specialiștilor – persoanele fizice – cu activitate în construcții care solicită atestarea tehnico-profesională ca verificatori de proiecte și/sau experți tehnici.

(2) Atestarea tehnico-profesională se referă la evaluarea și recunoașterea capacității tehnice și a experienței profesionale a persoanelor fizice în vederea exercitării profesiei reglementate de verificator de proiecte și/sau de expert tehnic.

(3) În înțelesul prezentei proceduri, specialiștii care solicită atestarea tehnico-profesională ca verificatori de proiecte și/sau experți tehnici pot fi cetățeni români, precum și cetățeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European care îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta procedură și care doresc să acceadă la profesia reglementată de verificator de proiecte și/sau expert tehnic și să o exercite în România în mod independent sau ca angajați ai unor persoane juridice.

(4) Prevederile prezentei proceduri se aplică și specialiștilor cetățeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obținute pe teritoriul unui stat terț, dacă aceștia au o experiență profesională de 3 ani în profesia reglementată de verificator de proiecte și/sau expert tehnic pe teritoriul statului membru unde au obținut recunoașterea calificării profesionale și doresc să o exercite în România.

Art. 2.

(1) Pentru profesia reglementată de verificator de proiecte și, respectiv, cea de expert tehnic, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) și (4) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile lit. A pct. 9 și 10 din anexa nr. 2 și lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la același act normativ.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare autoritate competentă, organizează și asigură funcționarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor- persoane fizice – cu activitate în construcții ca verificator de proiecte și/sau expert tehnic conform prevederilor art. 5 pct. 49 și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Art. 3.

În sensul prezentei proceduri, atestarea tehnico-profesională a specialiștilor ca verificatori de proiecte și/sau experți tehnici se face pe domenii/subdomenii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, denumită în continuare lege, după cum urmează:

A1 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:

– civile, industriale, agrozootehnice;

– energetice;

– pentru telecomunicații;

– pentru exploatări miniere;

– aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;

A2 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:

– civile, industriale, agrozootehnice;

– energetice;

– pentru telecomunicații;

– pentru exploatări miniere;

– aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;

A4 – rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:

– drumuri;

– podețe, poduri, viaducte;

– tunele;

– piste de aviație;

A5 – rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului pe șine:

– feroviar;

– tramvai;

– metrou;

– podețe, poduri, viaducte;

– tunele;

A6 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;

A7 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

A9 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj;

Af – rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;

B1 – siguranța în exploatare pentru construcții:

– civile, industriale, agrozootehnice;

– energetice;

– pentru telecomunicații;

– pentru exploatări miniere;

B2 – siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier;

B3 – siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului pe șine;

B4 – siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;

B5 – siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

B7 – siguranța în exploatare pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj;

B9 – siguranța în exploatare pentru construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;

B11 – siguranța în exploatare pentru:

– sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;

– sisteme de canalizare;

– rețele termice;

C – securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile;

D – igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile;

E – economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate domeniile;

F – protecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile;

G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale;

Iint – instalații aferente clădirilor, care cuprind:

– instalații de apă și canalizare;

– instalații de stingere a incendiilor;

– instalații de încălzire, ventilare, climatizare, condiționare a aerului;

Ig – instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:

– instalații de gaze naturale;

– instalații de gaz petrolier lichefiat – GPL;

– instalații de biogaz/biometan, gaz natural comprimat-GNC;

Ie – instalații electrice aferente construcțiilor, care cuprind:

– instalații electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenți slabi;

– instalații de protecție la descărcări atmosferice;

– instalații de automatizare și semnalizare;

– instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii;

– instalații de telecomunicații și de transmitere a informațiilor;

– instalații alimentare cu energie electrică pentru autoturisme;

Se – sisteme exterioare:

– sisteme de canalizare;

– sisteme de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;

– rețele termice;

Sif – sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj.

Art. 4.

(1) Persoanele fizice atestate, în condițiile legii, ca verificatori de proiecte și/sau experți tehnici își desfășoară activitatea în baza certificatului de atestare și a legitimației în termen de valabilitate, documente emise de către autoritatea competentă, precum și a ștampilei de verificator de proiecte/expert tehnic.

(2) Certificatul de atestare, legitimația și ștampila sunt nominale și netransmisibile.

(3) Modelele certificatului de atestare, legitimației și ștampilei sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta procedură.

Art. 5.

(1) Verificatorul de proiecte și expertul tehnic desfășoară activități intelectuale specifice domeniului/ domeniilor, respectiv subdomeniului/subdomeniilor de construcții în care au fost atestați și au atribuții în respectarea prevederilor legii și a actelor normative subsecvente acesteia, precum și a reglementărilor tehnice aplicabile.

(2) Verificatorul de proiecte:

a) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului pe care îl verifică;

b) răspunde pentru realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor înscrise în documentele semnate și ștampilate.

(3) Expertul tehnic:

a) răspunde pentru soluțiile date în calitate de expert tehnic;

b) răspunde pentru corectitudinea și completitudinea soluțiilor, datelor și informațiilor înscrise în raportul de expertiză întocmit, semnat și ștampilat.

Art. 6.

Calitatea de verificator de proiecte și/sau de expert tehnic se dobândește prin examen, potrivit dispozițiilor prezentei proceduri.

CAPITOLUL II

Documente necesare înscrierii la examenul de atestare

Art. 7.

În vederea înscrierii la examenul de atestare ca verificator de proiecte și/sau expert tehnic, solicitantul, cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, depune la autoritatea competentă un dosar care cuprinde:

a) cerere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură;

b) actul de identitate al solicitantului, în copie;

c) certificatul de naștere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;

d) certificat de competență lingvistică sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul, cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, face dovada cunoașterii limbii române, necesară exercitării atribuțiilor profesiei de verificator de proiecte/expert tehnic pe teritoriul României;

e) diploma de absolvire a institutului de învățământ superior și foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copie, precum și documentul de recunoaștere/echivalare a acesteia, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competentă, în copie, în cazul absolvenților cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 3 din procedură, însoțite de o declarație pe propria răspundere că actele de studii sunt conforme cu originalul, semnată și datată;

f) curriculum vitae, conform modelului europass, prevăzut în anexa nr. 5;

g) lista de proiecte elaborate/verificate în sistemul de control al calității în construcții, lucrări științifice, brevete etc.;

h) adeverință/adeverințe emisă/emise de persoane juridice din care rezultă vechimea în profesie și, respectiv, experiența profesională, precum și două recomandări din partea unor persoane fizice atestate;

i) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu are înscrisuri în cazierul judiciar, sau declarație pe propria răspundere din care să reiasă lipsa antecedentelor penale;

j) adeverință, eliberată de medic de medicina muncii, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei, în condițiile legii;

k) 3 poze color, format 5/4, pentru fiecare cerere;

l) declarație în ceea ce privește acordul publicării pe site-ul instituției a datelor personale, după promovarea examenului de atestare.

Art. 8.

Pentru domeniul „instalații de utilizare gaze”, la cererea prevăzută la art. 7 solicitanții vor depune, în copie, documentul/documentele, în valabilitate la data depunerii cererii, din care să rezulte deținerea calității de instalator autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea de proiectare a obiectivelor/ sistemelor/instalațiilor din domeniul gazelor naturale – instalații de utilizare a gazelor naturale/biogazului/biometanului/gazului petrolier lichefiat (GPL)/gazului natural comprimat (GNC), ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune.

Art. 9.

(1) Autoritatea competentă confirmă primirea dosarului solicitantului care cuprinde cererea și documentele prevăzute la art. 7 și, în termen de până la 10 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, informează solicitantul în scris, cu confirmare de primire, la adresa de corespondență/adresa electronică, e-mail, după caz, indicată în cerere, cu privire la:

a) documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentei proceduri;

b) obligația solicitantului de a înregistra la autoritatea competentă completările solicitate în termen de până la 10 zile de la data solicitării acestora. Neprezentarea completărilor în termenul precizat se consideră dosar incomplet și conduce la respingerea cererii și restituirea dosarului.

(2) Procedura de examinare a cererii și a documentelor anexate acesteia se finalizează prin comunicarea, în scris, solicitantului, la adresa de corespondență electronică indicată în cerere, a deciziei, motivate, de admitere sau de respingere a cererii, în termen de maximum 10 zile de la data prezentării dosarului complet de către solicitant.

(3) În cazul aplicării regimului general de recunoaștere a titlurilor de calificare și al recunoașterii experienței profesionale, termenul prevăzut la alin. (2) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii și a documentelor anexate acesteia poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice.

(4) În cazul în care există îndoieli rezonabile asupra unor documente prevăzute la art. 7, autoritatea competentă poate cere solicitantului completări/clarificări, iar atunci când există dubii asupra unor documente depuse de cetățenii altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, autoritatea competentă română poate cere autorității competente din statul membru emitent confirmarea autenticității acestora.

(5) Autoritatea competentă poate decide, anterior susținerii examenului de atestare, parcurgerea de către solicitant, cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, a unui stagiu de adaptare, în condițiile art. 25 din Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de până la maximum un an.

(6) Informarea scrisă prevăzută la alin. (1) și decizia prevăzută la alin. (2) se afișează pe pagina de internet a autorității competente în termen de 15 zile de la data emiterii acestora și produc efecte de la data afișării.

(7) Decizia prevăzută la alin. (2) sau absența acesteia, după caz, poate fi atacată în fața instanțelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Sub sancțiunea nulității, decizia prevăzută la alin. (2) va cuprinde obligatoriu termenul și instanța jurisdicțională unde aceasta poate fi contestată.

Consultă documentul integral în legalis Debut