În Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 188/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Instrucțiuni de completare a formularului (311)

„Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

„Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, denumită în continuare declarație, se depune, după cum urmează:

– potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, de către persoanele Impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal;

– potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

– potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

– potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

– potrivit pct. 51 alin. (2) lit. с) din titlul I „Dispoziții generale” din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, emit facturi de corecție pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA, dar au emis facturi în acea perioadă;

– potrivit pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I „Dispoziții generale” din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), emit facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA și nu au emis facturi în acea perioadă.

Declarația se depune:

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii și/sau pentru achizițiile de bunuri și/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care exigibilitatea taxei pentru aceste operațiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal;

– până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, în situația în care exigibilitatea taxei pentru aceste operațiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

– după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în situația în care se emit facturi de corecție conform pct. 51 alin. (2) lit. с) din titlul I al Normelor metodologice;

– după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în situația în care se emit facturi conform pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I al Normelor metodologice.

Declarația se transmite obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.326/2017 privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță.

Perioada de raportare – se completează cu anul și luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii și/sau achizițiile de bunuri și/sau servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.

În situațiile prevăzute la pct. 51 alin. (2) lit. с) și d) din titlul I al Normelor metodologice se completează cu anul și luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.

I. Felul declarației

Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular.

În declarația rectificativă se rectifică obligațiile de plată declarate în orice perioadă de raportare anterioară și se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

În situația în care persoana impozabilă depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, în condițiile art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se bifează, în căsuța corespunzătoare, temeiul legal pentru depunerea declarației.

Caseta „Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală” – se bifează cu X în situația îndeplinirii, de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența, a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situație se înscrie codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”, la rubrica „cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

II. Date de identificare a persoanei impozabile

1. Denumire/Nume și prenume – se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociației sau a entității fără personalitate juridică ori numele și prenumele persoanei fizice, după caz, obligată la plata taxei conform art. 324 alin. (10) sau alin. (11) din Codul fiscal și pct. 51 alin. (2) lit. с) și d) din titlul I al Normelor metodologice.

2. Cod de identificare fiscală – se completează astfel:

– contribuabilii persoane juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția comercianților, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

– comercianții, persoane fizice și juridice, precum și alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

– contribuabilii persoane fizice, care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția comercianților, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

– persoanele fizice, altele decât cele de mai sus, înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

– persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, se înscrie codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Domiciliul fiscal – se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile obligată la plata taxei conform art. 324 alin. (10) sau alin. (11) din Codul fiscal și pct. 51 alin. (2) lit. с) și d) din titlul I al Normelor metodologice.

III. Date privind anularea înregistrării în scopuri de TVA

1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA- se înscrie data de la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.

2.1 sau 2.2 – Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, din oficiu, de organul fiscal, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)- e) sau h) din Codul fiscal, sau la cererea contribuabilului, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, după caz.

Pct. 1 și 2.1 sau 2.2 se completează doar de persoanele impozabile care, la data completării declarației, au codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.

3. Data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal – se înscrie data de la care persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal. Se completează doar de persoanele impozabile care, la data completării declarației, sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.

IV. Date privind obligația de plată – pentru persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată este anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

A. Operațiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal – se completează de către persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA este anulată, din oficiu, conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, care efectuează operațiuni din sfera TVA după anularea înregistrării și care au bifat căsuța corespunzătoare din secțiunea III, pct. 2.1.

1. Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii

Coloana „Baza impozabilă” – se completează cu:

– baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA;

– baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri efectuate prin organele de executare silită, după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Coloana „TVA de plată” – se completează cu:

– suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA;

– suma taxei colectate aferentă tuturor livrărilor de bunuri efectuate prin organele de executare silită, după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

2. Achiziții de bunuri și/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condițiile legii

Coloana „Baza impozabilă” – se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achizițiilor de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condițiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal și a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

Coloana „TVA de plată” – se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, pentru achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condițiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal și a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

B. Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA – se completează de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, după caz, pentru livrări de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA. Se completează de către persoanele impozabile care au bifat căsuța corespunzătoare din secțiunea III, pct. 2.1 sau pct. 2.2, după caz.

Coloana „Baza impozabilă” – se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana „TVA de plată” – se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

V. Date privind obligația de plată – pentru persoanele impozabile care, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, au fost înregistrate conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal

Operațiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, pentru care au fost/nu au fost emise facturi și pentru care nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat – se completează de către persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) și h) din Codul fiscalsau conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) și h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare până la 1 ianuarie 2016. Se completează de persoanele impozabile care au bifat căsuța corespunzătoare din secțiunea III, pct. 3.

Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii

Coloana „Baza impozabilă” – se completează cu:

– baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care au fost emise facturi, dar nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, conform pct. 51 alin. (2) lit. с) din titlul I al Normelor metodologice;

– baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care nu au fost emise facturi și nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, conform pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I al Normelor metodologice. Coloana „TVA de plată” – se completează cu:

– suma taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care au fost emise facturi, dar nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat. În situația în care există diferențe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa înscrisă în facturile de corecție emise după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, potrivit dispozițiilor pct. 51 alin. (3) din titlul I al Normelor metodologice, aceste diferențe se înscriu în decontul de TVA, în secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, iar taxa care ar fi trebuit colectată se înscrie în această coloană;

– suma taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care nu au fost emise facturi și nu a fost colectată TVA aferentă acestora. În situația în care există diferențe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa înscrisă în facturile emise după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, potrivit dispozițiilor pct. 51 alin. (3) din titlul I al Normelor metodologice, aceste diferențe se înscriu în decontul de TVA, în secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, iar taxa care ar fi trebuit colectată se înscrie în această coloană.

Consultă documentul integral în legalis Debut