În Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2018 pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.

Art. I.

Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, litera e1) va avea următorul cuprins:

„e1) verifică semestrial existența certificatelor de origine, precum și a altor documente emise fie de ministerele de resort prevăzute la art. 3 alin. (10) din Lege, fie de instituții din subordinea acestor ministere din care să rezulte cantitățile de SRE utilizate pentru producerea energiei electrice în semestrul anterior de către producători în centralele electrice acreditate;”.

2. La articolul 6, litera d1) va avea următorul cuprins:

„d1) transmit la OTS certificatele de origine și alte documente emise fie de ministerele de resort prevăzute la art. 3 alin. (10) din Lege, fie de instituții din subordinea acestor ministere, din care să rezulte cantitățile de SRE utilizate pentru producerea energiei electrice și buletinele de analiză din care rezultă puterea calorifică inferioară a combustibililor utilizați;”.

3. La articolul 9, alineatul (81) va avea următorul cuprins:

„(81) În cazul neîndeplinirii prevederilor alin. (8) de către operatorii economici acreditați care produc energie electrică utilizând SRE prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Lege, se asimilează combustibilului convențional cantitatea de combustibil care nu este însoțită de certificate de origine eliberate sau de alte documente emise fie de ministerele de resort prevăzute la art. 3 alin. (10) din Lege, fie de instituții din subordinea acestor ministere, din care să rezulte cantitatea de SRE fără certificate de origine utilizată pentru producerea energiei electrice de către operatorii economici respectivi în semestrul de analiză.”

4. În anexa nr. 2 la regulament, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Dacă PF ≤ 10%, se calculează PSRECO – ponderea consumului de SRE însoțite de certificate de origine emise în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege în total consum de combustibil al instalației de ardere/cazanului energetic, cu relația de calcul:

PSRE, CO = ,CSRE, CO /(CSRE + CF) * 100 [%] (4),

unde CSRE, CO este cantitatea de surse regenerabile de energie însoțite de certificate de origine consumate în instalația de ardere/cazan, în [MWh], calculată cu următoarea relație de calcul:

CSRE, CO = Σ QSRE, CO, í * PISRE, COi/3600 [MWh] (41),

unde QSRE, CO, i și PISRE. CO, i reprezintă cantitatea de sursă regenerabilă de energie i însoțită de certificate de origine emise în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege, consumată în instalația de ardere/cazanul energetic, în [t] sau [mii Nm3], respectiv puterea calorifică inferioară a acesteia, în [kJ/kg] sau [kJ/Nm3 ].”

5. În anexa nr. 2 la regulament, punctul 7 va avea următorul cuprins:

„7. Pentru instalațiile de ardere/cazanele multicombustibil pentru care s-au calculat ponderile PSRE, CO cu formula (4) se determină energia electrică produsă din SRE însoțite de certificate de origine emise în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori, care beneficiază de CV, cu relația:

ESRE-CV = PSRE, CO/100 * EL, i [MWh] (7)

NOTĂ:

În cazul în care în instalația de ardere/centrala electrică se utilizează numai SRE însoțite de certificate de origine, emise în condițiile art. 3 alin. (10) din Lege, fără a se utiliza combustibil convențional, PSRE, CO este egal cu 100%.”

Art. II.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. modifică procedura de emitere a certificatelor verzi, conform prevederilor regulamentului prevăzut la art. I, cu consultarea operatorilor economici acreditați pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi și o transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei spre informare în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. III.

Operatorii economici acreditați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV.

Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.