În Monitorul Oficial nr. 110 din 5 februarie a.c. a fost publicată Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2018 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare.

Art. I.

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 noiembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3.

(1) Pentru exercițiul financiar al anului 2018, societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare, denumite în continuare entități, întocmesc, în scop informativ, situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS ca al doilea set de situații financiare.

(2) Entitățile întocmesc situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS adoptate potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002.”

2. Articolele 4 și 5 se abrogă.

3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6.

(1) Entitățile anexează la situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS un document al cărui conținut să evidențieze diferențele dintre tratamentele contabile conform prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, și tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura situațiilor financiare, cu explicațiile aferente.

(2) Diferențele/Ajustările de valoare determinate între tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menționate la alin. (1) și aplicarea principiilor IFRS se vor prezenta distinct, sub forma unor monografii descriptive care să cuprindă explicația operațiunii contabile și diferențele înregistrate cu precizarea punctuală a prevederilor aplicabile potrivit IFRS.”

4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9.

Membrii conducerii, inclusiv conducătorul compartimentului economico-financiar ai entităților asigură măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei norme în vederea întocmirii, auditării, publicării și transmiterii către A.S.F. a situațiilor IFRS ca al doilea set de situații financiare; aceste persoane răspund pentru modul de îndeplinire a măsurilor concrete stabilite în sarcina structurilor organizatorice implicate și pentru exactitatea datelor care sunt preluate, respectiv sunt înscrise în situațiile financiare anuale.”

5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10.

Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare.”