În Monitorul Oficial nr. 24 din 10 ianuarie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, prin care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012.

Art. 1.

Subvenţionarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, inclusiv învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, denumit în continuare învăţământ profesional, se realizează prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională”.

Art. 2.

(1) Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) De bursă profesională beneficiază şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv ai cetăţenilor Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional.

Art. 3.

(1) Bursa profesională se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.

(2) Elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar din învăţământul profesional nu beneficiază de bursa profesională pentru anul de studiu din învăţământul profesional pe care îl repetă.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) cazurile de repetare a anului şcolar din motive medicale.

(4) Elevii declaraţi repetenţi în învăţământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învăţământul profesional, beneficiază de bursă profesională.

Art. 4.

(1) Bursa profesională se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor.

(2) Cererea de acordare a bursei profesionale se înregistrează pentru fiecare an şcolar, în perioada 15-25 septembrie, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.

(3) În situaţia înmatriculării după începerea anului şcolar, cererea se înregistrează în maximum 5 zile de la înmatriculare, Iar dreptul de a beneficia de bursa profesională se aplică începând cu luna următoare datei la care elevul a fost înmatriculat.

Art. 5.

(1) Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de bursa profesională şi de sprijinul financiar prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările ulterioare.

(2) Elevii din învăţământul profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia şi de burse de performanţă sau burse de merit, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit trebuie să opteze, dintre acestea două, pentru cea cu valoare mal mare sau care se acordă pentru o perioadă de timp mai îndelungată.

(4) Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială.

(5) Elevii din învăţământul profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii, finanţată total sau parţial din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, trebuie să opteze pentru această bursă sau pentru bursa profesională.

Art. 6.

(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional se constituie o Comisie de monitorizare a acordării bursei profesionale, formată din 3-5 membri, prin decizie emisă de directorul unităţii de învăţământ. Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale este aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la propunerea consiliului profesoral, înainte de începerea anului şcolar.

(2) Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale are următoarele atribuţii:

a) afişarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională” din prezenta hotărâre;

b) primirea cererilor pentru acordarea bursei profesionale;

c) calcularea sumei estimate pentru acoperirea plăţii burselor pentru anul şcolar în curs, detaliată pe luni calendaristice, pentru numărul de elevi înscrişi la începutul anului şcolar;

d) întocmirea referatului de necesitate privind plata bursei profesionale pentru sumele lunare, centralizate pe an şcolar;

e) transmiterea spre aprobare Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ a listei nominale cu beneficiarii Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” şi a referatului de necesitate privind plata burselor profesionale;

f) afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii bursei profesionale;

g) monitorizarea lunară a: prezenţei elevilor care beneficiază de bursa profesională; sumelor plătite elevilor care beneficiază de bursa profesională; motivelor retragerii sau încetării acordării bursei profesionale, conform prevederilor art. 7;

h) monitorizarea anuală a impactului social direct al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” asupra elevilor din unitatea de învăţământ, pe baza analizei datelor frecvenţei elevilor, a abaterilor disciplinare grave ale elevilor, care conduc la scăderea mediei la purtare sub nota 7;

i) monitorizarea anuală a impactului indirect al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”.

(3) Unitatea de învăţământ transmite către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti următoarele:

a) până la data de 30 septembrie a fiecărui an, lista nominală cu potenţialii beneficiari al bursei profesionale din anul şcolar curent;

b) până la data de 30 septembrie a fiecărui an suma estimată pentru acoperirea plăţii burselor pentru anul şcolar în curs, detaliată pe luni calendaristice, pentru potenţialii beneficiari ai bursei profesionale, elevi înscrişi la învăţământul profesional în unitatea de învăţământ;

c) în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni suma solicitată pentru plata bursei profesionale pentru luna anterioară, alături de lista beneficiarilor bursei profesionale şi a elevilor care nu primesc bursa profesională, precizându-se şi motivul neacordării acesteia;

d) în primele 2 săptămâni după finalizarea anului şcolar, Raportul anual privind impactul social direct al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”, elaborat de Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale;

e) în primele 2 săptămâni după finalizarea anului şcolar, Raportul anual privind impactul indirect al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”, elaborat de Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale.

(4) Orice modificare a listei potenţialilor beneficiari şi a sumelor estimate a fi necesare pentru plata bursei profesionale se realizează de către Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unitatea de învăţământ şi se aprobă în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ transmite către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti toate aceste modificări.

Art. 7.

(1) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 absenţe nemotivate în luna precedentă. Această sancţiune nu se aplică în cazul absenţelor înregistrate în ultima lună a anului şcolar anterior.

(2) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul al II-lea al anului şcolar în curs, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei la purtare sub nota 7 în semestrul I al anului şcolar în curs.

(3) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul I al anului şcolar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent.

(4) Abaterile menţionate la alin. (2) şi (3) nu se referă la scăderea mediei la purtare din cauza absenţelor nemotivate pentru care se aplică sancţiunile precizate la alin. (1). Nu se cumulează absenţele de la o lună la alta.

(5) Decizia de retragere a bursei profesionale în situaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se aplică de director, la propunerea Comisiei de monitorizare a acordării bursei profesionale.

(6) Acordarea bursei profesionale încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Deschide documentul integral în legalis Debut