În Monitorul Oficial nr. 25 din 11 ianuarie a.c. a fost publicat Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1098/2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale.

Art. I.

Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1.

(1) Prezenta decizie reglementează condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de servicii poştale ca furnizori de serviciu universal, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 2 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modalităţile de finanţare a costului net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.”

2. La articolul 13 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

„g1) dreptul de a înfiinţa posturi şi de a angaja salariaţi cu contracte individuale de muncă pe durată determinată, pe perioada concediilor de odihnă ale salariaţilor care ocupă posturi unice, în cazul localităţilor unde furnizorul nu are alţi salariaţi cu aceeaşi calificare;”.

3. La articolul 13 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) obligaţia de a asigura cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la adresa indicată, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le furnizeze, cu excepţia cazurilor sau a condiţiilor geografice considerate excepţionale de ANCOM ori a cazurilor în care ANCOM stabileşte ca livrarea să se facă la anumite instalaţii corespunzătoare, în condiţii determinate, inclusiv la propunerea furnizorului de serviciu universal;”.

4. La articolul 13 alineatul (2), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„s) obligaţia de a practica, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, tarife accesibile, indiferent de localizarea geografică, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri, care să stimuleze furnizarea unui serviciu universal eficient, cu excepţia cecogramelor interne şi internaţionale care sunt furnizate cu titlu gratuit, precum şi a altor categorii de trimiteri poştale a căror gratuitate este prevăzută în acordurile internaţionale la care România este parte sau este stabilită prin hotărâre a Guvernului;”.

5. La articolul 13 alineatul (2), litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ş) obligaţia stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligaţia să le presteze, cu respectarea plafoanelor tarifare şi formulelor de control al modificării tarifelor acestor servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligaţie;”.

6. La articolul 13 alineatul (2), după litera ş) se introduc patru noi litere, literele ş1), ş2), ş3) şi ş4), cu următorul cuprins:

„ş1) obligaţia stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligaţia să le presteze, cu respectarea modalităţilor de stabilire sau de modificare a acestor tarife, ţinând seama şi de caracteristicile specifice ale acestor servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligaţie;

ş2) obligaţia stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligaţia să le presteze, cu respectarea principiilor de stabilire a unor tarife individuale pentru aceste servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligaţie;

ş3) obligaţia de a supune aprobării ANCOM, până la data impunerii uneia sau mai multora dintre măsurile prevăzute la lit. ş), ş1) şi ş2), a oricărei modificări a tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze;

ş4) obligaţia de a aduce la cunoştinţa publicului tarifele practicate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, pe care are obligaţia să le presteze, precum şi orice modificări ale acestor tarife, cu cel puţin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a acestora, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare;”.

7. La articolul 14, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) ANCOM stabileşte, dacă este cazul, suma ce urmează a fi compensată pentru fiecare furnizor de serviciu universal, cu luarea în considerare, atunci când este necesar, a prevederilor alin. (8), în termen de 160 de zile de la primirea unei cereri de compensare a costului net corecte şi complete, în condiţiile prezentului articol.”

8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15.

(1) Compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se realizează din sursele şi în condiţiile stabilite de prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii şi termenelor stabilite de aceste dispoziţii.

(2) În cazul în care vor fi desemnaţi doi sau mai mulţi furnizori de serviciu universal, necesarul total de finanţare a serviciului universal se stabileşte anual prin însumarea valorilor ce urmează a fi compensate pentru toţi furnizorii de serviciu universal, calculate conform dispoziţiilor prezentei decizii.

(3) Persoanele obligate la plata contribuţiei prevăzute la art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele care au avut calitatea de furnizor de servicii poştale în cursul anului pentru care se datorează contribuţia, calitate care subzistă şi la data stabilirii acesteia.

(4) În vederea determinării cuantumului contribuţiilor individuale, ANCOM va utiliza informaţiile din anexa nr. 2 „Date financiare corespunzătoare activităţii furnizorului de servicii poştale” depusă de fiecare furnizor conform prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 314/2017 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale.

(5) În situaţia în care furnizorii prevăzuţi la alin. (3) nu transmit informaţiile prevăzute la alin. (4), la determinarea cuantumului contribuţiilor individuale se va lua în calcul întreaga cifră de afaceri a acestora înregistrată în cursul anului pentru care se datorează contribuţia.

(6) În cazul furnizorilor cărora le-a încetat calitatea ca urmare a fuziunii, contribuţia va fi stabilită în sarcina societăţilor absorbante sau nou-constituite, după caz.

(7) În situaţia desemnării mai multor furnizori de serviciu universal, cuantumul contribuţiei pe care este obligat să o plătească fiecare furnizor de serviciu universal este calculat ca fiind diferenţa pozitivă dintre contravaloarea contribuţiei care îi revine fiecăruia în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi contravaloarea sumei prevăzute la art. 14 alin. (7), care urmează să fie compensată acestuia, aferentă aceleiaşi perioade. Dacă valoarea sumei care urmează să fie compensată este mai mare decât sau cel puţin egală cu valoarea contribuţiei care îi revine furnizorului de serviciu universal în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, contravaloarea sumei care urmează a fi compensată va fi diminuată cu valoarea contribuţiei datorată de furnizorul de serviciu universal.”

9. Articolele 16, 17, 18, 19 şi 20 se abrogă.

10. În anexă, punctul В se modifică şi va avea următorul cuprins:

„B. Descrierea serviciilor poştale pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze în calitate de furnizor de serviciu universal:

□ B.1. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:

□ B.1.1. trimiteri de corespondenţă, cu excepţia trimiterilor de corespondenţă în număr mare;

□ B.1.2. imprimate, cu excepţia imprimatelor în număr mare;

□ B. 1.3. pachete mici1, astfel cum acestea sunt prevăzute în Convenţia Poştală Universală şi Regulamentul poştei de scrisori, cu excepţia pachetelor mici în număr mare;

□ B.2. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale;

□ B.3. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepţia coletelor în număr mare;

□ B.4. distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

□ B.5. serviciul de trimitere recomandată, având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la pct. B.1;

□ B.6. serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:

□ B.6.1. trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la pct. B.1;

□ B.6.2. colete poştale Interne şi Internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepţia coletelor în număr mare;

□ B.6.3. colete poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.”

11. În anexă, la punctul D, paragraful al treilea se modifică şi va avea următorul cuprins:

„□ o descriere detaliată a mijloacelor tehnologice şi materiale, precum şi a resurselor umane pe baza cărora se garantează, pentru furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10- 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare;”.

Deschide documentul integral în legalis Debut