În Monitorul Oficial nr. 959 din 5 decembrie a.c. a fost publicat Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.309/2017 privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (050) „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”

Depunerea cererii

Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completează şi se depune de către contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, cu excepţia cazului în care contribuabilii îşi modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă şi domiciliul fiscal.

Cererea se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare, şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.

Cererea se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Completarea cererii

I. Felul cererii

Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz.

Atenţie! În cazul cererii de modificare se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

II. Date de identificare a contribuabilului

Rândul 1. Nume, prenume/Denumire

Se completează cu numele, prenumele sau denumirea contribuabilului.

Rândul 2. Cod de identificare fiscală

Se completează cu:

– codul unic de înregistrare, pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, conform art. 82 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală);

– codul de înregistrare fiscală, pentru:

– persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia persoanelor juridice, precum şi a altor entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală;

– persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia persoanelor fizice, precum şi altor entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. с) din Codul de procedură fiscală;

– codul numeric personal atribuit, potrivit legii speciale, persoanelor fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 82 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală.

Rândul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale

Se completează cu adresa domiciliului, a sediului social sau a locului de desfăşurare efectivă a activităţii principale, după caz.

Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării.

III. Domiciliul fiscal actual al contribuabilului

Se completează adresa unde contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal.

IV. Adresa unde urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului

Se completează adresa unde contribuabilul doreşte să îşi stabilească noul domiciliu fiscal.

V. Reprezentare prin:

Se marchează cu „X” în cazul în care, în relaţia cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal.

Date de identificare:

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/ reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.