În Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 119/2017 privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne.

CAPITOLUL I
Organizarea şi funcţionarea Consiliului de Monitorizare a Activităţii Preventive

Art. 1.
(1) La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, se înfiinţează Consiliul de Monitorizare a Activităţii Preventive, denumit în continuare Consiliul, organism fără personalitate juridică, ce are rol de monitorizare, analizare şi integrare a activităţilor cu caracter preventiv desfăşurate de structurile MAI.

(2) Reprezentarea în Consiliu se face la nivelul inspectorului general/similar, respectiv şef al structurii din aparatul central, şi al şefului structurii/similar de prevenire.

(3) În compunerea Consiliului intră persoanele prevăzute la alin. (2), din structurile MAI nominalizate în anexa nr. 1.

Art. 2.
(1) Activitatea Consiliului este condusă de către secretarul de stat pentru ordine şi siguranţă publică.

(2) În activitatea sa, Consiliul poate adopta decizii care sunt obligatorii pentru structurile cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire.

(3) Deciziile Consiliului se semnează de către secretarul de stat pentru ordine şi siguranţă publică.

(4) Deciziile adoptate de către Consiliu nu pot aduce atingere competenţelor funcţionale ale structurilor MAI cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu caracter preventiv.

Art. 3.
Pentru îndeplinirea rolului său, la nivelul Consiliului se pot constitui grupuri de lucru formate din specialişti ai structurilor MAI reprezentate, sub coordonarea şefului componentei de prevenire a structurii de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Art. 4.
La lucrările Consiliului pot fi invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Public, mediului academic, autorităţilor administraţiei publice, precum şi ai societăţii civile.

Art. 5.
(1) Consiliul se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

(2) Lucrările Consiliului se desfăşoară, de regulă, la sediul MAI.

Art. 6.
Consiliul are următoarele atribuţii principale:

a) identifică şi promovează bune practici şi modalităţi de acţiune în sistem integrat a activităţilor cu caracter preventiv;

b) stabileşte modul de corelare şi integrare a activităţilor preventive desfăşurate de structurile MAI, precum şi metodele şi mijloacele practice care pot fi folosite de structurile cu atribuţii în domeniul prevenirii, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin documentele programatice;

c) stabileşte măsuri prioritare de acţiune în sistem integrat, în baza analizelor/studiilor efectuate privind cauzele şi condiţiile care generează sau favorizează fenomene din domeniile de competenţă ale structurilor din componenţa Consiliului, precum şi structura, starea şi dinamica acestora;

d) identifică fondurile necesare desfăşurării în sistem integrat a activităţilor preventive;

e) formulează propuneri privind modificarea şi completarea legislaţiei, precum şi pentru elaborarea de noi acte normative, în domeniul prevenirii;

f) asigură transmiterea unui mesaj unitar, clar şi precis de către structurile cu atribuţii în domeniul prevenirii;

g) identifică problemele apărute în implementarea măsurilor preventive şi stabileşte sau propune, după caz, soluţii de remediere a acestora;

h) elaborează şi prezintă, împreună cu structurile interesate, conducerii, spre aprobare, Strategia Ministerului Afacerilor Interne în domeniul prevenirii;

i) îl informează semestrial pe ministrul afacerilor interne cu privire la activitatea, rezultatele obţinute şi problemele apărute în implementarea măsurilor preventive.

Art. 7.
(1) Secretariatul Consiliului este asigurat de către Direcţia Generală Management Operaţional.

(2) Secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură convocarea reprezentanţilor Consiliului şi transmite materialele înscrise pe ordinea de zi;

b) realizează schimbul de informaţii cu şefii compartimentelor de prevenire din cadrul structurilor componente ale Consiliului pentru stabilirea ordinii de zi;

c) redactează documentele rezultate din activitatea Consiliului;

d) ia măsuri organizatorice/administrative pentru buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului;

e) gestionează raportările comisiilor de monitorizare a activităţii preventive;

f) organizează şi păstrează, potrivit actelor normative în vigoare, arhiva Consiliului.

CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea comisiei judeţene de monitorizare a activităţii preventive

Art. 8.
(1) La nivel judeţean şi în municipiul Bucureşti se înfiinţează Comisia de monitorizare a activităţii preventive, denumită în continuare Comisia, organism fără personalitate juridică, ce are rol de a asigura monitorizarea şi integrarea acţiunilor preventive desfăşurate la acest nivel de către structurile MAI.

(2) Structurile nominalizate în anexa nr. 2 sunt reprezentate în Comisie de către inspectorul şef/directorul/şeful structurii teritoriale şi de şeful/coordonatorul structurii judeţene/teritoriale de prevenire.

(3) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră este reprezentat în Comisie doar în judeţele în care are înfiinţate structuri teritoriale.

Art. 9.
(1) Activitatea Comisiei este condusă de inspectorul şef al inspectoratului de poliţie judeţean/directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

(2) În activitatea sa, Comisia adoptă decizii, care sunt obligatorii pentru structurile judeţene cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu caracter preventiv. Deciziile se adoptă cu unanimitate de voturi.

(3) Deciziile Comisiei se semnează de către inspectorul şef al inspectoratului de poliţie judeţean/directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Art. 10.
La lucrările Comisiei pot fi invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Public, ai autorităţilor administraţiei publice, precum şi ai societăţii civile.

Art. 11.
(1) Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), în judeţele în care nu sunt organizate sedii ale centrelor regionale, şefii acestora participă la lucrările Comisiei o dată pe trimestru.

(3) Lucrările Comisiei se desfăşoară, de regulă, la sediul inspectoratului de poliţie judeţean.

Art. 12.
Comisia are următoarele atribuţii principale:

a) asigură implementarea deciziilor Consiliului;

b) îndeplineşte, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, atribuţiile prevăzute la art. 6 lit. a), b), c), e), f) şi g);

c) informează Consiliul cu privire la deciziile adoptate la nivelul său şi măsurile dispuse pentru punerea lor în aplicare;

d) informează trimestrial Consiliul cu privire la activitatea, rezultatele obţinute şi problemele apărute în implementarea măsurilor preventive.

Art. 13.
(1) Secretariatul Comisiei este asigurat de către structura de prevenire a inspectoratului de poliţie judeţean.

(2) Secretariatul Comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură convocarea reprezentanţilor Comisiei şi transmite materialele înscrise pe ordinea de zi;

b) realizează schimbul de informaţii cu şefii/coordonatorii structurii judeţene/similar de prevenire pentru stabilirea ordinii de zi;

c) redactează documentele rezultate din activitatea Comisiei;

d) ia măsuri organizatorice/administrative pentru buna desfăşurare a şedinţelor Comisiei;

e) transmite deciziile adoptate de către Comisie, pentru informare, Consiliului sau, pentru punerea lor în aplicare, structurilor judeţene/ale municipiului Bucureşti;

f) organizează şi păstrează, potrivit actelor normative în vigoare, arhiva Comisiei.

Art. 14.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică pe o perioadă de 5 ani de la data intrării sale în vigoare.