În Monitorul Oficial nr. 804 din 11 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 2.616/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006.

Art. I.

Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 35, alineatele (2), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Registrul cinematografiei constituie instrumentul unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de clasificare a filmelor cinematografice, a sălilor şi grădinilor de spectacole cinematografice sau a oricăror altor spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme pentru care se percepe contravaloarea biletelor de intrare, în vederea asigurării protecţiei publicului spectator.

………………………………………………………………………………………………………………………………

(4) Clasificarea filmelor cinematografice este obligatorie înainte de începerea exploatării lor pe teritoriul României, indiferent de formatul şi de suportul pe care sunt fixate acestea, şi este valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare a filmului pe teritoriul României.

………………………………………………………………………………………………………………………………

(6) Persoanele care deţin, cu orice titlu, săli şi/sau grădini de spectacole cinematografice sau orice alte spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme şi unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare au obligaţia de a solicita clasificarea acestora conform prezentelor norme metodologice.”

2. La articolul 36, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) importul, exportul şi comercializarea de utilaje şi echipamente cinematografice, de pelicule cinematografice şi de substanţe de procesare a acestora sau de alte materiale cinematografice;”.

3. La articolul 36, a opta liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- videogramă – reproducerea pe orice tip de suport a unui film cinematografic, realizată în scopul exploatării prin comercializare sau închiriere, cu excepţia copiilor pe peliculă cinematografică, HDD/DCP sau a recepţiei prin satelit destinate exclusiv proiecţiei publice în săli/şi sau în grădini de spectacole cinematografice;”.

4. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37.

(1) Registrul cinematografiei se ţine de către Compartimentul Registrul cinematografiei din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei.

(2) Compartimentul Registrul cinematografiei răspunde de exactitatea şi corectitudinea înregistrărilor efectuate în Registrul cinematografiei în baza datelor puse la dispoziţie de către persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de întocmirea la termen a certificatelor de înscriere sau de clasificare a filmelor ori a cinematografelor, după caz.”

5. La articolul 38 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) «Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare»;”.

6. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru fiecare secţiune se organizează registre de evidenţă, care se completează în ordine cronologică, pe baza cererilor şi documentaţiei prezentate, potrivit prezentelor norme metodologice. Pentru secţiunile de la alin. (1) lit. b)-f) registrele se vor organiza în format electronic.”

7. La articolul 39 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39.

(1) Cererile pentru înscrierea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei se depun la Compartimentul Registrul cinematografiei şi se înscriu în secţiunea «Registrul unic de intrare-ieşire», în ordinea cronologică a depunerii acestora.”

8. La articolul 39 alineatul (3) punctul A, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, ultimul certificat constatator eliberat de acesta şi istoricul firmei;

………………………………………………………………………………………………………………………………

d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

9. La articolul 39 alineatul (3) punctul B, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) extras la zi din Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop lucrativ;”.

10. La articolul 39 alineatul (3) punctul В, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

11. La articolul 39 alineatul (3), punctul С se modifică şi va avea următorul cuprins:

„C. pentru persoanele fizice autorizate:

a) certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatul constatator şi istoricul PFA;

b) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei şi pentru eliberarea certificatului de înscriere;

c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

12. La articolul 39 alineatul (3), după punctul С se introduce un nou punct, punctul D, cu următorul cuprins:

„D. pentru alte entităţi juridice cu activităţi în domeniul cinematografiei:

a) actul constitutiv sau statutul, după caz, hotărârea consiliului local, precum şi orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulte activităţile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfăşoare, codificate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN;

b) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei şi pentru eliberarea certificatului de înscriere;

c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană.”

13. La articolul 39, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Documentele menţionate la alin. (3) pct. A lit. a) şi b), pct. В lit. a) şi b), pct. С lit. a) şi pct. D lit. a) vor fi prezentate în copie autentificată sau în original şi copie semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «Conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului pe loc, după verificare.”

14. La articolul 39, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Documentele transmise prin poştă sau curier vor fi acceptate numai în copie autentificată şi vor rămâne ataşate cererii, la dosarul solicitantului.”

15. La articolul 39, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) În cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcţiei economice din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont.

(6) În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, cererea de înscriere este returnată solicitantului, fără a se opera nicio înregistrare în secţiunea «Registrul unic de intrare-ieşire».”

16. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Copia certificatului de înscriere se păstrează de către Compartimentul Registrul cinematografiei, în dosarul solicitantului.”

17. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42.

(1) Cererea pentru clasificarea unui film se depune de către titularul drepturilor de exploatare a acestuia pe teritoriul României la Compartimentul Registrul cinematografiei şi este înregistrată în secţiunea «Registrul unic de intrare-ieşire», în ordinea cronologică a depunerii.”

18. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Cererile de clasificare a filmelor cinematografice pot fi depuse numai de persoane fizice sau juridice care sunt înscrise în Registrul cinematografiei, secţiunea «Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei», având ca obiect de activitate «Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice şi video»”.

19. La articolul 42 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

20. La articolul 42 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

21. La articolul 42 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;”.

22. La articolul 42 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) firma distribuitoare are obligaţia de a depune la Registrul cinematografiei, cu 10 zile înaintea începerii exploatării filmului prin comercializare/închiriere, a câte unui tip de suport conţinând filmul, în forma în care acesta va fi exploatat, atât în ceea ce priveşte suportul, cât şi ambalajul.”

23. La articolul 42, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Documentele care însoţesc cererea de clasificare a unui film cinematografic vor fi prezentate astfel:

a) documentele prezentate în limba română se prezintă în original şi copie semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului imediat după verificare, iar copia va rămâne ataşată cererii;

b) pentru documentele redactate în alte limbi decât limba română se prezintă copia contractului original, semnată şi ştampilată de solicitant cu menţiunea «conform cu originalul», precum şi traducerea autorizată, în original. Aceste documente vor rămâne ataşate cererii.

(8) În cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcţiei economice din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont.”

24. La articolul 43 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) pe coperta casetei/DVD-ului, CD-ului, a oricărui altui tip de suport, în cazul comercializării, iar în situaţia închirierii, direct pe suport, se aplică seriile etichetelor de clasificare eliberate de Compartimentul Registrul cinematografiei;”.

25. La articolul 43 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) pe pagina web de descriere a produsului în cazul comercializării/închirierii prin magazinele on-line. Afişarea clasificării pe pagina de prezentare a filmului nu exclude aplicarea seriei etichetei de clasificare pe coperta suportului.”

26. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Filmele clasificate în categoriile menţionate la alin. (1) lit. a)-e) pot fi comunicate către public, indiferent de suport, numai cu respectarea condiţiei obligatorii de subtitrare sau, după caz, de dublaj în limba română al tuturor copiilor destinate exploatării, indiferent de modalitatea acesteia.”

27. La articolul 44, alineatele (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de clasificare a filmelor funcţionează ca o comisie de specialitate a Centrului Naţional al Cinematografiei şi este formată din 7 membri, incluzând preşedintele comisiei, numiţi prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul membrilor Comisiei de clasificare a filmelor poate fi reînnoit sau poate fi revocat în cazuri temeinic justificate.

………………………………………………………………………………………………………………………………

(6) Secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor este asigurat de personalul de specialitate din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, care nu are drept de vot.

(7) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de clasificare a filmelor membrii acesteia sunt remuneraţi în condiţiile legii, prin încheierea unor contracte de mandat, conform legii.”

28. La articolul 44, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Vizionările pentru stabilirea clasificării se pot face în sala de proiecţie a Centrului Naţional al Cinematografiei. În situaţiile în care, din motive obiective, proiecţia nu poate avea loc în sala de proiecţie a Centrului Naţional al Cinematografiei, distribuitorului îi revine sarcina de a asigura condiţii optime de vizionare într-o altă sală.”

29. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În urma vizionării, Comisia de clasificare a filmelor decide cu majoritate simplă de voturi clasificarea filmului în una dintre categoriile prevăzute la art. 43 alin. (1). Fişa de clasificare a filmului se completează de secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor şi se semnează de membrii acesteia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, precizând criteriile care au stat la baza deciziei de acordare a unei anumite clasificări.”