În Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. M.116/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2013.

Art. I.

Normele metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 122/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 18 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera b) se abrogă.

2. La articolul 4 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:

„l1) verificarea realităţii şi exactităţii datelor din situaţiile lunare privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului şi transmiterea acestora către Ministerul Sănătăţii, cu avizul, la data, în formatul şi structura solicitate, potrivit prevederilor legale;”.

3. La articolul 6 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera p1), cu următorul cuprins:

„p1) sume acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, în condiţiile legii;”.

4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) În situaţia în care spitalul a rămas cu excedent la finele anului precedent, pentru utilizarea acestuia în noul exerciţiu bugetar se procedează după cum urmează:

a) excedentul se cuprinde în buget ca venit la cap. 40 «Operaţiuni financiare», paragraful 15 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli»;

b) cheltuielile pentru exerciţiul curent se măresc în limita excedentului înregistrat la finele anului precedent şi care se află sub formă de disponibilităţi în contul curent deschis la Trezoreria Statului, astfel încât cheltuielile vor fi egale cu veniturile.”

5. La articolul 14, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de personal se aprobă potrivit prevederilor legale, cu avizul consiliului de administraţie, în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, conform anexei nr. 6.

…………………………………………………………..

(5) Cheltuielile de capital se estimează ţinându-se cont de propunerile justificate ale secţiilor şi celorlalte structuri din compunerea spitalului, pe bază de documentaţii tehnice, în condiţiile legii; fundamentarea cheltuielilor de capital se realizează conform secţiunii a 3-a din capitolul III din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi altor dispoziţii legale din domeniul investiţiilor publice; cheltuielile de capital se înscriu în lista de investiţii, în condiţiile legii; în cadrul cheltuielilor de capital, cheltuielile din Fondul de dezvoltare al spitalului se evidenţiază distinct, în conformitate cu condiţiile cuprinse în prezentele norme metodologice.”
6. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151.

(1) Spitalele pot beneficia de la bugetul de stat de sume pentru finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, conform legii, pentru: utilităţi, reparaţii curente, service aparatură medicală, mentenanţă, obiecte de inventar şi materiale consumabile specifice activităţilor. Aceste sume se prevăd în anexă separată la buget, conform modelului din anexa nr. 7. În nota de prezentare spre aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, prevăzută la art. 18 alin. (2), se explică necesitatea şi oportunitatea alocării acestor sume de la bugetul de stat.

(2) Spitalele beneficiază de la bugetul de stat de sume pentru finanţarea următoarelor funcţii și structuri necesare executării activităţilor specifice Ministerului Apărării Naţionale, astfel:

a) structuri de pază a obiectivelor;

b) structura de securitate;

c) structura de expertiză medico-militară, expertiză medicală şi de evaluare a capacităţii de muncă;

d) centrul de asistenţă medicală multidisciplinară pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii;

e) funcţii cu atribuţii specifice activităţii de stat major şi mobilizare;

f) funcţii cu atribuţii privind evidenţa contabilă/operativă şi gestionare a bunurilor materiale de resortul armament, geniu, chimic, transmisiuni;

g) funcţii cu atribuţii specifice activităţii de medicină dentară, care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală pentru beneficiarii Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările şi ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea diferenţei neasigurate din FNUASS;

h) funcţii cu atribuţii de evidenţă şi mânuire a documentelor clasificate specifice.”
7. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22.

(1) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se derulează prin conturile deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama spitalului, iar operaţiunile respective sunt înregistrate în contabilitatea proprie, potrivit normelor şi procedurilor aprobate pentru instituţiile publice.

(2) Pentru veniturile încasate şi plăţile dispuse în limita bugetului de venituri şi cheltuieli pe subdiviziunile acestuia, spitalul are deschise la Trezoreria Statului următoarele conturi:

a) contul 20F dezvoltat pe surse pentru gestionarea încasărilor;

b) contul 23F dezvoltat pe clasificaţie economică – pentru gestionarea plăţilor.

(3) În contul 560.01.xx «Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii» se înregistrează:

a) veniturile proprii încasate din activitatea de prestări de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu CASAOPSNAJ, acte adiţionale la contracte, venituri din servicii medicale la cerere;

b) venituri din închirieri, asociaţii investiţionale în domeniul medical ori de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică, editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical, donaţii şi sponsorizări, alte surse.

(4) Operaţiunile efectuate şi evidenţiate în contul de la alin. (3) se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea proprie în conturile următoare:

a) 750.00.00 «Venituri din proprietate», cod 30.10;

b) 751.01.00 «Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi», cod 33.10;

c) 751.04.00 «Diverse venituri», cod 36.10;

d) 751.05.00 «Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii şi sponsorizări)», cod 37.10;

e) 766.00.00 «Venituri din dobânzi», cod 31.10;

f) 772.01.00 «Subvenţii de la bugetul de stat», cod 42.10;

g) 772.02.00 «Subvenţii de la alte bugete», cod 43.10;

h) 775.00.00 «Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare», cod 45.10;

i) 791.00.00 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului», cod 39.10.”

8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23.

(1) Potrivit dispoziţiilor pct. 5 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, comandanţii spitalelor, în baza atribuţiilor pe care le îndeplinesc ca ordonatori terţiari de credite, au obligaţia organizării evidenţei creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi legale, folosindu-se în acest scop conturile în afara bilanţului:

a) contul 8060000 «Credite bugetare aprobate»;

b) contul 8066000 «Angajamente bugetare»;

c) contul 8067000 «Angajamente legale»;

d) contul 8071000 «Credite de angajament aprobate»;

e) contul 8072000 «Credite de angajament angajate».”

9. La articolul 26 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului financiar, numai dacă spitalul nu are obligaţii restante la data repartizării excedentului şi sunt acoperite în totalitate toate angajamentele legale rămase neachitate la finele anului precedent;”.

10. La articolul 26, alineatul (4) se abrogă.

11. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29.

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

12. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

13. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6 şi 7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul ordin.