În Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul  Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1.563/2017 privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar pentru asistenţă juridică necesară apărării inspectorului social.

Art. 1.
(1) Acordarea sprijinului financiar de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin suportarea sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a inspectorului social pentru acţiuni în instanţă iniţiate de către instituţia controlată sau de un angajat al acesteia în legătură cu actele şi faptele îndeplinite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu se realizează în condiţiile prezentului ordin.

(2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) este acordat pentru inspectorii sociali împotriva cărora sunt efectuate acte premergătoare sau care au calitatea de învinuit ori de pârât, pentru fapte săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului cabinetului de avocatură/cabinetelor asociate/ societăţilor civile.

Art. 2.
În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu – faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor prevăzute de fişa postului sau de actele normative în vigoare;

b) asistenţa juridică – consultaţii şi cereri cu caracter juridic, redactare acte juridice, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;

c) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (denumită în continuare Agenţia) – organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, are în subordine agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti și este instituţia abilitată să analizeze cererea inspectorilor sociali, să aprobe, să acorde sau să respingă, după caz, sprijinul financiar. Inspectorii sociali sunt încadraţi atât la nivel central, cât şi la nivel judeţean şi îşi exercită atribuţiile de serviciu pe întreg teritoriul ţării.

Art. 3.
(1) Inspectorii sociali îndreptăţiţi să beneficieze de sumele prevăzute la art. 1 solicită, prin cerere scrisă, conducătorului instituţiei publice la care sunt încadraţi acordarea acestor sume.

(2) Cererea scrisă se înregistrează la secretariatul Agenţiei şi este însoţită de documentele care fac dovada că împotriva inspectorului social sunt efectuate acte premergătoare sau că acesta are calitatea de învinuit ori de pârât, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Art. 4.
(1) În cadrul Agenţiei se constituie, prin decizia directorului general, o comisie formată din directorul general adjunct, în calitate de preşedinte, directorul direcţiei inspecţie socială şi câte un angajat din cadrul următoarelor structuri: financiare, juridice, inspecţie socială şi resurse umane, în calitate de membri, precum şi un secretar desemnat din cadrul Agenţiei.

(2) Comisia are rolul de a stabili, pe baza analizei fişei postului, a dispoziţiilor legale, a documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi a datelor deţinute cu privire la împrejurările comiterii faptei, dacă la data săvârşirii faptei inspectorul social se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Pentru lămurirea cauzei, comisia poate audia şi inspectorul social în cauză.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, comisia prevăzută la alin. (1) prezintă directorului general al Agenţiei rezultatul verificărilor şi propunerile, consemnate într-un proces-verbal, pentru a hotărî, după caz:

a) aprobarea cererii;

b) respingerea cererii şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(4) Prin decizia directorului general al Agenţiei se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului ordin.

Art. 5.
(1) Pentru asigurarea asistenţei juridice, Agenţia prevede în bugetul aparatului propriu, cu încadrarea în prevederile bugetare, sumele aferente cheltuielilor.

(2) În situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3) lit. a) directorul general al Agenţiei emite, cu avizul prealabil al structurii financiare, o decizie privind acordarea sprijinului financiar prin suportarea sumelor necesare asigurării asistenţei juridice. Sprijinul financiar acordat este în cuantum de maximum 4.000 lei/inspector social/dosar complet finalizat. Contravaloarea asistenţei juridice este înmânată inspectorului social pentru plata aferentă cabinetului de avocatură/cabinetelor asociate/societăţilor civile, iar dovada achitării acesteia se va face în baza contractului/convenţiei încheiat/încheiate.

(3) Termenul maxim pentru emiterea deciziei de acordare a sprijinului financiar prin suportarea sumelor necesare asigurării asistenţei juridice sau, după caz, pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 15 zile lucrătoare de la data aprobării cererii în condiţiile art. 3 alin. (2). În situaţii deosebite, la propunerea comisiei, directorul general al Agenţiei poate aproba prelungirea termenului de soluţionare a cererii, o singură dată, cu maximum 5 zile lucrătoare.

(4) Plata sprijinului financiar prin suportarea sumelor necesare asigurării asistenţei juridice se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei directorului general al Agenţiei.

Art. 6.
(1) La momentul emiterii deciziei prevăzute la art. 5 alin. (2), inspectorul social completează un angajament, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, prin care se obligă să restituie Agenţiei sprijinul financiar necesar asigurării asistenţei juridice, în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit vinovăţia sa, ori că fapta nu a fost săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

(2) În cazul nerespectării angajamentului, sprijinul financiar necesar asigurării asistenţei juridice va fi recuperat de Agenţie de la inspectorul social, potrivit dreptului comun.

Art. 7.
Contestaţiile privind respingerea acordării sprijinului financiar necesar asigurării asistenţei juridice se soluţionează în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8.
Sprijinul financiar se restituite de către inspectorii sociali în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.

Art. 9.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

ANEXĂ
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Agenţia ………………………

Data …………………………..

ANGAJAMENT

(model)

Subsemnatul, ………………………………………………………………………………., (numele și prenumele, funcţia deţinută) prin prezentul angajament mă oblig să restitui suma de ……………….., suportată de Agenţie pentru asigurarea asistenţei juridice în cauză privind fapta …………………………………………, în cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă ml s-a stabilit vinovăţia ori că fapta nu a fost săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

……………………………

(numele şi prenumele)

Semnătura ……………………….