În Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Justiției nr. 1.878/C/2017 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Art. 1.

Se aprobă tariful pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, inclusiv de copii ale Secţiunii „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Se aprobă tariful pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de copii certificate ale actelor de procedură publicate în Buletinul procedurilor de insolvenţă, inclusiv de copii certificate ale actelor de procedură publicate în Secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, prevăzut în anexă.

Art. 3.

Se aprobă tariful pentru furnizarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă, inclusiv de informaţii din Secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, prevăzut în anexă.

Art. 4.

Tarifele prevăzute la art. 1-3 se actualizează anual cu rata inflaţiei.

Art. 5.

(1) Informaţiile şi documentele prevăzute la art. 1-3 sunt eliberate cu titlu gratuit autorităţilor şi instituţiilor publice – cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii -, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, misiunilor diplomatice acreditate, precum şi altor persoane juridice prevăzute de lege.

(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberează jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, cu titlu gratuit, exclusiv în scopul informării opiniei publice, informaţii punctuale înregistrate în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

(3) Informaţiile eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se furnizează în limba română.

Art. 6.

(1) Tariful se poate achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului şi online, prin portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

(2) În cazul în care se achită o sumă în plus faţă de suma stabilită prin prezentul ordin, tariful se va restitui potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7.

Tarifele prevăzute în anexă se aplică în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, dată de la care se abrogă prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 521/C/2007 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă, copii certificate de pe actele de procedură publicate şi furnizare de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 27 februarie 2007, iar pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice tariful se aplică de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare.

Art. 8.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiţiei,

Sofia Mariana Moţ,

secretar de stat

ANEXĂ

TARIFELE

pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă

Nr.

crt.

Denumirea operaţiunii Tarif

– lei –

1. Cerere eliberare informaţii – denumire, formă juridică, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare, registrul în care este înregistrată persoana juridică, date de identificare a debitorului persoană fizică: nume, prenume, domiciliu, date de identificare a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar: denumire, formă juridică, cod de identificare fiscală, numărul matricol din Tabloul practicienilor în insolvenţă; date de identificare a administratorului procedurii/lichidatorului: denumire, cod de identificare fiscală, domiciliu/sediul social, număr de înscriere în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice; alte informaţii: număr şi an dosar, comisia de insolvenţă/instanţa judecătorească, tip procedură de insolvenţă, termene de judecată, numerele de buletin în care sunt publicate acte de procedură, actele de procedură publicate, date de identificare a creditorilor, alte informaţii 3 lei/debitor
2. Cerere eliberare certificat constatator – dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat şi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă/raport istoric despre un debitor (de la deschiderea procedurii de insolvenţă până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade) 30 lei
3. Cerere eliberare date statistice şi informaţii pentru serii de debitori grupate în funcţie de un criteriu*) 3 lei/criteriu/debitor
4. Cerere copii certificate de pe actele de procedură publicate 4 + 0,2 lei/pagină certificată
5. Cerere copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă 0,2 lei/pagină copie