În Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai a.c. a fost publicată Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2017 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România.

Art. I.

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 8 decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. actuar independent – actuar având calitatea de membru deplin sau actuar certificat în cadrul Asociației Române de Actuariat, denumită în continuare ARA, persoană fizică sau care activează în cadrul unei societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese cu asigurătorul RCA pentru care se emite raportul și care îndeplinește condițiile impuse de prezenta normă; situațiile de incompatibilitate sau de conflict de interese sunt prevăzute de standardele profesionale, codul de conduită și disciplină profesională ARA;”.

2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Asigurătorii RCA transmit, în termen de 30 de zile de la data modificării tarifelor de primă stabilite conform procedurilor interne, un raport întocmit de un actuar independent în care acesta să valideze faptul că tarifele analizate au fost calculate în conformitate cu standardele profesionale de actuariat ale ARA. Raportul conține detalierea procedurilor efectuate și a rezultatelor obținute cu privire la:

a) verificarea calității, corectitudinii și completitudinii datelor care au stat la baza calculării tarifului;

b) metodologia de determinare a segmentelor de risc omogene;

c) ipotezele utilizate;

d) metodele actuariale utilizate;

e) alte aspecte relevante.”

3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Raportul este emis de către un actuar independent care îndeplinește cel puțin următoarele condiții:

a) este membru ARA;

b) are experiență profesională de cel puțin 5 ani;

c) a absolvit cursul «Profesionalism» din programa educațională a ARA;

d) nu a fost sancționat de A.S.F. în ultimii 5 ani și nu au fost impuse împotriva sa sancțiuni sau măsuri disciplinare de către ARA.”

4. La articolul 19, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(11) Avizul se comunică după depunerea documentației complete și a achitării taxei de avizare și înregistrare prevăzute de reglementările privind veniturile A.S.F.”

5. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 40

Obligațiile asigurătorului

(1) Asigurătorii tipăresc și distribuie asiguraților formularul «Constatare amiabilă de accident» fără a inscripționa pe acesta denumirea sau sigla proprie.

(2) Asigurătorii instituie un canal de comunicare prin care asigurații și conducătorii vehiculelor pot solicita informații în legătură cu regularizarea daunelor produse vehiculelor avariate prin accidente de circulație acoperite de contracte RCA.

(3) Accesul la canalul de comunicare menționat la alin. (2) este pus la dispoziția asiguraților la momentul încheierii contractului RCA sau pe parcursul derulării acestuia.

(4) La solicitarea asiguraților sau a conducătorilor auto, asigurătorul RCA comunică informații cu privire la:

a) drepturile și obligațiile ce le revin acestora în baza legislației aplicabile locului de producere a evenimentului;

b) modul de completare a formularului «Constatare amiabilă de accident»;

c) procedurile pe care asigurații le parcurg în vederea reparației vehiculului asigurat și a regularizării daunei;

d) alte informații, în vederea soluționării amiabile a cazului.”