În Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 478/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016.

Art. I.

Metodologia de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 26 august 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1) litera d) punctul (i), subpunctele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„1. actul de studii, în copie, din care să rezulte că are studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente, în copie; și

2. documentul sau documentele, în original, care atestă deținerea unei experiențe profesionale de cel puțin 3 ani în unul sau mai multe dintre domeniile menționate la lit. d) pct. (i) subpct. 1;

sau”.

2. La articolul 6 alineatul (1) litera d) punctul (ii), subpunctele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„1. documentul care atestă că a activat ca polițist rutier în grad de ofițer, eliberat de Inspectoratul General al Poliției Române, în original; și

2. documentul sau documentele care atestă că are o experiență de cel puțin 10 ani în sistematizarea traficului rutier, eliberate de către Inspectoratul General al Poliției Române, în original;”.

3. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) documentul eliberat de unitatea de asistență medicală autorizată pentru efectuarea examinării medicale în vederea obținerii permisului de conducere, care atestă faptul că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria B, în original;”.

4. La articolul 6 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) actul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie.”

5. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), g) și lit. d) pct. (i) subpct. 1 se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul: «Subsemnatul, ………………………………………….., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul».”

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7.

Calendarul privind perioadele prevăzute pentru depunerea/transmiterea dosarelor prevăzute la art. 6 alin. (1), analizarea dosarelor, depunerea și soluționarea contestațiilor cu privire la dosarele depuse, numărul de locuri prevăzut pentru curs și desfășurarea cursurilor se publică de către Autoritatea Rutieră Română -A.R.R. pe pagina sa de internet cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea cursului.”

7. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 8.

(1) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. analizează dosarele și înscrie la cursurile de formare profesională solicitanții în ordinea înregistrării dosarelor complete, în cazul în care din documentele depuse reiese îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 și 6.

(2) Autoritatea Rutieră Română -A.R.R. respinge dosarul și comunică refuzul motivat al înscrierii la curs în oricare dintre următoarele situații:

a) nu sunt îndeplinite condițiile pentru înscrierea la cursuri prevăzute la art. 5 și 6;

b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea prevăzută la art. 6 ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;

c) documente care sunt ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete.”

8. La articolul 8, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Persoanele care nu au fost admise pentru înscrierea la cursul de formare profesională pot depune contestație la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în termen de 3 zile de la data publicării situației prevăzute la alin. (4).

(6) Contestațiile se soluționează în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei de depunere a acestora, iar rezultatul se publică pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române – A.R.R.”

9. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) și (9), cu următorul cuprins:

„(7) În perioada stabilită prin calendarul prevăzut la art. 7 pentru depunerea dosarelor, solicitantul poate depune la sediul central al Autorității Rutiere Române -A.R.R. sau transmite prin serviciu poștal documente pentru completarea dosarului.

(8) În situația prevăzută la alin. (7), pentru înscrierea solicitantului la cursuri, se va lua în considerare ultimul număr de înregistrare al documentului sau documentelor cu care s-a completat dosarul de înscriere la curs.

(9) Dosarele sau documentele depuse la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R. sau la serviciul poștal în afara perioadei de depunere a dosarelor stabilite prin calendarul prevăzut la art. 7 nu se iau în considerare și se returnează solicitantului.”

10. La articolul 11 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) actul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie.”

11. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și e) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul: «Subsemnatul, ……………………………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul».”

12. La articolul 12, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 12.

(1) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. analizează dosarele și înscrie la cursurile de perfecționare profesională solicitanții în ordinea înregistrării dosarelor complete, în cazul în care din documentele depuse reiese îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 11 alin. (1).

(2) Autoritatea Rutieră Română -A.R.R. respinge dosarul și comunică refuzul motivat al înscrierii la curs în oricare dintre următoarele situații:

a) solicitantul nu are calitatea de auditor de siguranță rutieră;

b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea prevăzută la art. 11 ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;

c) documente care sunt ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete.”

13. La articolul 12, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Contestațiile se soluționează în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei de depunere a acestora, iar rezultatul se publică pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române – A.R.R.”
14. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.