În Monitorul Oficial nr. 551 din 21 iulie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1417/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România.


Acces non-stop la legislație actualizată

În Legalis ai acces la toată legislația consolidată a României și legislația UE. Click pentru detalii


În extras

Art. 1.

(1) Se aprobă constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, denumit în continuare Catalog, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, ca instrument de evidență și gestiune a pădurilor virgine și cvasivirgine, așa cum sunt definite în anexa la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România.

(2) Constituirea și actualizarea permanentă a Catalogului se fac de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(3) Catalogul se publică pe pagina de internet a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(4) Pentru suprafețele de pădure incluse în Catalog se vor respecta prevederile art. 97 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2.

(1) Pentru constituirea Catalogului structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmit autorității publice centrale care răspunde de silvicultură evidența suprafețelor de pădure încadrate în categoriile funcționale 1.5j – păduri virgine și 1.5o – păduri cvasivirgine, potrivit amenajamentelor silvice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Suprafețele de pădure încadrate în categoriile funcționale prevăzute la alin. (1) se includ în Catalog de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza avizului favorabil al Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură.

Art. 3.

(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură include în Catalog și suprafețele de pădure care fac obiectul studiilor de fundamentare pentru includerea în Catalog, avizate de către Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură și din amenajamentele silvice care se vor elabora.

(2) Modelul studiului de fundamentare pentru includerea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog prevăzut la alin. (1) se realizează de către persoane fizice și juridice.

(4) În cazul persoanelor juridice elaboratoare ale studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog, acestea trebuie să aibă personal atestat ca șef de proiect în amenajarea pădurilor sau ca expert care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, denumit în continuare expert CTAP, precum și personal care să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:

  1. a) să aibă studii superioare cu o vechime de minimum 5 ani în domeniul științelor naturii – silvicultură, ecologie, biologie și să fie atestat în domeniul protecției mediului pentru evaluări de mediu;
  2. b) să fie cercetător științific cu minimum gradul III în domeniul științelor naturii – silvicultură, ecologie, biologie;
  3. c) să fie cadru didactic universitar cu specializări în domeniul silviculturii, ecologiei și/sau biologiei.

(5) În cazul persoanelor fizice elaboratoare ale studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog prevăzut la alin. (1), acestea trebuie să facă dovada că au studii superioare în domeniul silviculturii și că îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

  1. a) să fie atestate ca șef de proiect în amenajarea pădurilor sau ca expert CTAP;
  2. b) să fie cercetător științific minimum gradul III;
  3. c) să fie cadru didactic universitar.

(6) Structurile teritoriale de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pot solicita, pentru susținerea în cadrul Comisiei de avizare a studiilor de fundamentare pentru includerea în Catalog, participarea unui expert CTAP.

Art. 4.

(1) Studiile de fundamentare pentru includerea în Catalog se depun, în format original și în format electronic, la structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, anual, în perioada 1 martie – 30 septembrie, împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) și (5), după caz.

(2) Structurile teritoriale de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură notifică proprietarii și administratorii/prestatorii de servicii silvice, după caz, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog.

(3) În maximum 45 de zile de la înregistrarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică dacă studiul respectă Metodologia de lucru privind identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine prevăzută în anexa nr. 3, iar în urma verificărilor emite avizul pentru studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Avizarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se face de către o comisie, cu următoarea componență:

  1. a) reprezentantul structurii teritoriale de specialitate al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
  2. b) reprezentantul persoanei juridice sau persoana fizică elaboratoare a studiului de fundamentare;
  3. c) administratorul sau, după caz, proprietarul fondului forestier care face obiectul studiului de fundamentare;
  4. d) administratorul ariei protejate, dacă suprafața fondului forestier este inclusă într-o arie protejată.

(5) Verificarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se face cu participarea obligatorie a reprezentantului persoanei juridice sau a persoanei fizice care a întocmit studiul de fundamentare.

(6) Avizarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se va face în baza motivării comisiei prevăzute la alin. (4), prin procesul-verbal al acesteia.

(7) Studiile de fundamentare pentru includerea în Catalog întocmite fără respectarea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) și (5), care nu respectă structura prevăzută în anexa nr. 2 și care nu sunt depuse în perioada prevăzută la art. 4 alin. (1), se resping de structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 5.

Până la includerea în Catalog, în suprafețele de păduri care fac obiectul studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se interzice executarea lucrărilor silvotehnice, iar scoaterile definitive și ocupările temporare din fondul forestier național se fac pentru obiective de interes național sau care vizează siguranța sau securitatea națională, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.

(1) Studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog se depune la structura teritorială de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 15 zile de la data avizării.

(2) Administratorul sau proprietarul este obligat să pună la dispoziția elaboratorului studiului de fundamentare descrierile parcelare și hărțile silvice din amenajamentele silvice pentru suprafața de pădure validată potrivit procesului-verbal al comisiei de avizare, persoanei/persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (4) și (5).

Art. 7.

(1) În maximum 10 zile de la data depunerii, studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog se transmite Comisiei tehnice de avizare în silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Studiul se avizează în Comisia tehnică de avizare în silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de cel mult 90 de zile de la data depunerii.