În Monitorul Oficial nr. 516 din 14 auguust 2013 s-a publicat Ordinul Ministerului Sănătăţii și al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 753/2.424/2013 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


În extras:

Art. I

Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenţă organizate de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, la care participă medicii din cabinetele de asistenţă medicală primară, aflate în structura unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor respective; acestea se înfiinţează în zonele stabilite de direcţiile medicale sau de către structurile cu atribuţii în acest domeniu din cadrul ministerelor şi instituţiilor respective, cu acordul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii.“

2. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata medicilor de familie şi asistenţilor medicali care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, precum şi pentru costurile aferente medicamentelor şi materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenţă ale centrelor de permanenţă care funcţionează în spaţii puse la dispoziţie de consiliile locale. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă, în spaţiul pus la dispoziţie de consiliul local, suportă şi cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar al medicului de 12,8 lei/oră se majorează cu 16,66%, adică 2,1 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care activează în cadrul centrului de permanenţă, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat.“

3. La articolul 31, litera b) va avea următorul cuprins:

„(b) să deconteze cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanenţă, cu sau fără cheltuieli de administrare şi funcţionare, cu cheltuieli pentru dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, după caz.“

4. La articolul 39, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă, în cabinetul propriu sau prin rotaţie în spaţiul pus la dispoziţie de unul dintre medicii participanţi la convenţia de asociere, suportă şi cheltuielile de administrare şi funcţionare ale cabinetului, precum şi costurile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50%, adică 6,4 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în acel cabinet, indiferent dacă este titular, asociat sau medic angajat. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă în spaţiul pus la dispoziţie de autorităţile locale suportă şi cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar de 12,8 lei/oră se majorează cu 16,66%, adică 2,1 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în acel centru de permanenţă, indiferent dacă este titular de cabinet, asociat sau medic angajat.“

5.Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. În anexa nr. 6, la articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:

„(b) să deconteze cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contract, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea aferentă orelor de gardă efectuate în centrele de permanenţă, cu sau fără cheltuieli de administrare, după caz, cu cheltuielile pentru dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare;“.

7. În anexa nr. 6, la articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă efectuând serviciul în regim de gardă în cabinetul propriu sau prin rotaţie în spaţiul pus la dispoziţie de unul dintre medicii participanţi la convenţia de asociere suportă şi cheltuieli de administrare şi funcţionare pentru centrul de permanenţă, situaţie în care tariful orar prevăzut la art. 7 alin. (2) se majorează cu 50%, adică 6,4 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea, indiferent dacă este medic titular, asociat sau angajat. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă efectuând serviciul în regim de gardă în spaţiul pus la dispoziţie de autorităţile locale suportă şi cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar de 12,8 lei/oră se majorează cu 16,66%, adică 2,1 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în acel centru de permanenţă, indiferent dacă este medic titular de cabinet, asociat sau angajat.“

8. În anexa nr. 6, la articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 8

(1) Medicii de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în regim de gardă în centrele de permanenţă beneficiază de un venit care se constituie din sumele obţinute prin înmulţirea valorii de referinţă a tarifului orar, ajustate calităţii de coordonator al centrului de permanenţă, după caz, cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare şi funcţionare, după caz, şi cu procentul corespunzător cheltuielilor cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, după caz, cu numărul total de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie în parte, în luna pentru care se face plata.“