In M. Of. 134/2012 a fost publicat, de catre MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE, Ordinul 37/2012 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2012.

Va prezentam Ordinul si va punem la dispozitie, separat, si formularul, asa cum a fost acesta publicat in Monitorul Oficial si cum dealtfel poate fi vizualizat si in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis 2.0:


Download — Formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2012 – fisier format pdf


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN Nr. 37/2012

privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012
M.Of. nr. 134 din 24.2.2012

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.300 din 13 februarie 2012,

având în vedere prevederile:

– Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

– Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP“), cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

– Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, elaborat conform reglementărilor Uniunii Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
(1) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, completat de fermieri, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în intervalul 1 martie–15 mai 2012.

(2) În perioada 16 mai–11 iunie 2012, formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile de plată şi efectuează plăţile către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.

Art. 4
(1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole au obligaţia de a completa formularul-tip prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăţi directe sau nu, pentru toate suprafeţele agricole pe care le deţin în exploatare.

(2) Nedepunerea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cererile de plată pe suprafaţă depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP“), cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a cerinţelor de ecocondiţionalitate determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 71 şi 72 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.

Art. 5
(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea şi difuzarea către fermieri a formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2012.

(2) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 va fi distribuit gratuit fermierilor.

(3) Completarea de către fermieri a declaraţiei de suprafaţă, digitizarea şi/sau actualizarea parcelelor agricole se va face electronic. Prin excepţie, se permite fermierilor depunerea cererii în format hârtie, în situaţia în care aplicaţia IPA-online nu este funcţională.

Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

ANEXĂ 1)

ANEXA Nr. 1
la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
pentru suprafeţele de pajişte permanentă utilizate de către consiliile locale
Nr. ………. Data ……….

Consiliul Local/Municipal ………., declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna ………. să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2012, în numele consiliului.

Declarăm că pe suprafeţele de pajişti pentru care solicităm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2012 nu sunt încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, nu se încasează taxe de păşunat, nu sunt solicitate spre utilizare de către organizaţii şi asociaţii ale crescătorilor de animale suprafeţele pentru care solicităm plata (conform art. 15 din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor) şi desfăşurăm propria activitate agricolă.

Prin propria activitate agricolă ne angajăm să:

1. utilizăm pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării/utilizării fânului)

da □      nu □

2. în cazul neutilizării în scopuri productive, îndeplinim simultan următoarele condiţii:

a) respectăm Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă agricolă a exploataţiei. Respectarea cerinţelor GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţie de eligibilitate, conform art. 2 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) suprafeţele pentru care solicităm plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri. Utilizarea pajiştilor comunale de către alţi fermieri, chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu sunt încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat, determină neeligibilitatea acestora – conform art. 2 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c) nu permitem depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul, acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora.

  da □ nu □  

Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor prevăzute mai sus este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole.

Nr. crt. Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea consiliilor locale– ha – din care:suprafaţa arendată/concesionată/închiriată– ha – Diferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin– ha –
       
       

Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări conforme de arendare, concesiune, închiriere.

La prezenta declaraţie se ataşează hotărârea consiliului local care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme, solicitări de arendare, concesionare, închiriere, folosinţă gratuită.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, declarăm că datele sunt reale, corecte, complete.

Avizat consiliul localSemnătură……….Ştampila

Data depunerii la APIA

……….

Numele şi prenumele primarului……….Semnătură……….

Ştampila

ANEXA Nr. 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE/CONFORMITATE GAEC pentru suprafeţele de pajişti permanente solicitate

Nr. ………. Data ……….

A. ELIGIBILITATE – Pajişti contractate de la consiliul local

Fermierul (persoană fizică, persoană juridică etc.) ………. declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de pajişte contractate de la Consiliul Local ………. cu suprafaţa totală de ………. ha, am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin, pentru păşunat.

Dreptul de utilizare a pajiştii pe parcelele nr. ………., BF ………. este obţinut în baza Contractului de concesiune/arendare/închiriere nr. ………. data ………., anexat cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012.

Declar că, în conformitate cu tabelele de mai jos, pentru suprafeţele de pajişti obţinute de la consiliile locale, asigur o încărcătură de animale pe ha nu mai mică de 0,3 UVM/ha.

B. CONFORMITATE GAEC – Pajişti aflate în proprietate/contractate de la alţi proprietari (nu de la consiliul local)

Fermierul (persoană fizică, persoană juridică etc.) ………. declar pe propria răspundere că pe suprafeţele de pajişti pentru care solicit sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 utilizez pajiştea în scopuri agricole astfel:

1) Prin păşunat, asigurând o încărcătură de animale de minim 0,3 UVM/ha, conform tabelelor de mai jos

  da □ nu □  

şi/sau

2) Prin cosit, cel puţin o dată pe an.

  da □ nu □  

Tabelul 1. Proprietarii/Deţinătorii de animale care păşunează pe suprafaţa de pajişte declarată

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP/CUI Card exploataţie(RO ……….) **) Număr animale
Specii şi categorii de animale conform tabelului cu efectivul total de animale pe specii şi categorii şi transformarea lor în UVM
        1 2 3 4 5 6 7
                     
                     

Tabelul 2. Efectivul total de animale pe specii şi categorii şi transformarea lor în UVM

Nr. crt. Specie de animale Număr de animale Coeficient conversie(UVM) UVM Suprafaţa(ha) UVM/ha *)
1 Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani   1,0      
2 Ecvidee de peste 6 luni   1,0  
3 Bovine între 6 luni şi 2 ani   0,6  
4 Bovine de mai puţin de 6 luni   0,4  
5 Ecvidee mai mici de 6 luni    
6 Ovine   0,15  
7 Caprine   0,15  
  TOTAL:          

Solicitarea la plată a suprafeţelor de pajişti comunale contractate de la consiliile locale fără respectarea condiţiilor de la lit. A şi fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora, nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor de la lit. B se sancţionează pentru neconformitate GAEC conform legislaţiei în vigoare.

În ambele situaţii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, fermierii prezintă copiile documentelor privind dreptul de utilizare a suprafeţelor de pajişti solicitate pentru sprijin şi copiile cardului/cardurilor de exploataţie (eliberate în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare). De asemenea, lucrările de întreţinere a pajiştilor se evidenţiază prin completarea la zi a Registrului activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente, conform modelului aprobat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Data depunerii la APIA: ………. Numele şi prenumele: ……….
Ştampila Semnătura

 INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE CERERE ŞI INFORMAŢII AFERENTE PLĂŢILOR PE SUPRAFAŢĂ

ANEXĂ 1) la instrucţiuni

Câmpurile aferente casetei gri de pe prima pagină sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) care primeşte formularul-tip al cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012. Acesta, după verificarea cererii, completează şi chenarul gri de pe pagina „Angajamente şi declaraţii“ şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură.

Codul unic de identificare al solicitantului din Registrul unic de identificare – RUI (element component al Sistemului integrat de administrare şi control/I.A.C.S.) – este atribuit o singură dată de către A.P.I.A., fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul electronic de înregistrare conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună. Acesta se va menţine în toate cererile adresate A.P.I.A. sau celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), după caz.

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATATE

Fermierii PERSOANE FIZICE ŞI FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Completează pe pag. 1, în primul tabel, următoarele câmpuri: numele (01)/prenumele (02) şi codul numeric personal – CNP (03).

Pentru forma de asociere/organizare simplă, fără personalitate juridică, în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, administratorul numit/desemnat înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01), prenume (02) şi CNP (03).

Cod ţară şi număr act identitate (05) – completat de către solicitantul care nu are cetăţenie română, dar care utilizează teren agricol în România, astfel: codul ţării din care provine (de exemplu: Germania – DE), urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului.

În cazul în care fermierul nu aplică personal, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează cererea unică de plată pe suprafaţă (câmpurile 01–05) cu datele de identificare ale titularului de cerere.

Renta viageră (06) – fermierii care beneficiază de rentă viageră bifează cu un X caseta „DA“. Beneficiarii rentei viagere pentru suprafeţele arendate/înstrăinate, conform Legii nr. 247/2005 privind reforma din domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declaraţii.

Fermierii PERSOANE JURIDICE şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎI (întreprinderea individuală)/ÎF (întreprinderea familială)

Completează pe pag. 1, în al doilea tabel, următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) – de exemplu: S.C. Agroind S.A., cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la registrul comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru alte societăţi, nume (09)/prenume (10) şi CNP (11) administrator.

Conform art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice autorizate – PFA, întreprinderile individuale – ÎI şi cele familiale – ÎF au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii. Aceste forme de organizare nu au personalitate juridică, deşi prezintă CUI. PFA sau întreprinzătorul persoană fizică titular al ÎI înscrie: în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08), precum şi nume (09), prenume (10) şi CNP (11) administrator/reprezentant. Reprezentantul desemnat al ÎF, conform acordului de constituire, înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08), precum şi datele sale personale în câmpurile: nume (09), prenume (10), CNP (11). În cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale (administratorul/reprezentantul desemnat) aplică prin intermediul unui împuternicit, acesta completează cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi prezintă delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată.

Tip de organizare (12) – se completează codul corespunzător, conform tabelului nr. 3 din anexa la instrucţiuni. PFA/ÎI/ÎF nu completează acest câmp.

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII/ADRESA DE DOMICILIU

Persoanele fizice completează adresa domiciliului stabil, iar cele juridice adresa sediului social al societăţii: câmpurile (13)–(20). Câmpurile (21) telefon mobil şi (22) telefon fix/fax începând din campania 2012 devin obligatorii.

În câmpul (24) solicitantul înscrie numărul total de hectare (cu două zecimale) utilizate (parcelele eligibile şi neeligibile). În câmpul (25) solicitantul trece numărul total de hectare (cu două zecimale) pentru care solicită sprijin.

În ceea ce priveşte utilizarea apei pentru irigaţii, în câmpul (26) solicitantul bifează DA sau NU, după caz, şi depune documentele aferente.

COORDONATE BANCARE

PFA/ÎI/ÎF prezintă la A.P.I.A. un cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI).

Câmpul (30) se completează de către solicitant cu numărul de animale pe care le deţine, precizând numărul şi speciile acestora.

În câmpul (31), pag. 3, fiecare solicitant bifează schema/schemele, măsura/măsurile pentru care solicită plată.

Atenţie! În lipsa bifei se consideră că solicitantul nu doreşte sprijinul aferent schemei/măsurilor.

Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată pe suprafaţă toate documentele solicitate de A.P.I.A. şi să bifeze în rubricile aferente acestora.

În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu, listele localităţilor eligibile sunt disponibile la fiecare centru local/judeţean al A.P.I.A. şi la primării, conform P.N.D.R. (Planul naţional de dezvoltare rurală 2007–2013, versiunea consolidată).

II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ: fermierul datează, semnează, ştampilează, după caz.

Parcelă agricolă – suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi; totuşi, când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi, conform art. 2 alin. 1 din Regulamentul Consiliului CE nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, acea utilizare specifică va limita parcela agricolă, după caz.

Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate şi nesolicitate la plată şi pe care trebuie să fie respectate cerinţele de ecocondiţionalitate.

Pentru fiecare parcelă se specifică: judeţul (indicativul judeţului), localitatea/comună/oraş, codul SIRSUP al localităţii, numărul blocului fizic în care este localizată parcela agricolă. Numărul parcelei agricole – este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcelele se numerotează cu numere de la 1 la n. Din campania precedentă se păstrează numerotarea parcelelor agricole.

În cazul în care fermierii solicită sprijin pentru pachetul 4, pentru o suprafaţă diferită de suprafaţa parcelei agricole, obligatoriu se înscriu două parcele. De ex.: dacă pentru celelalte scheme se solicită sprijin pentru suprafaţa de 10 ha, iar pentru pachetul 4 se solicită sprijin numai pentru suprafaţa de 5 ha, aceasta din urmă va constitui o altă parcelă. Fiecare variantă a pachetului 5 este înregistrată ca parcelă distinctă (5.1, 5.2, 5.5), iar suprafeţele de teren care în anul 2012 încheie perioada de conversie şi trec în sistemul de suprafaţă certificată ecologic constituie de asemenea parcele distincte. Nu este permisă solicitarea plăţilor de agro-mediu pe fracţiuni de parcelă.

Cod categorie de folosinţă – se indică categoria de folosinţă a parcelei, conform tabelului nr. 4 din anexa la prezentele instrucţiuni. Suprafaţa agricolă eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA (teren arabil) – terenul cultivat pentru producţie sau menţinut în GAEC, indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix ori mobil; PP (pajişti permanente – păşuni şi fâneţe) – teren utilizat pentru a creşte iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) ori cultivate (însămânţate) şi care nu a fost inclus în rotaţia culturilor fermei pentru 5 (cinci) ani sau mai mult; în acest sens, „iarba sau alte furaje erbacee“ înseamnă toate plantele erbacee tradiţional incluse în pajiştile naturale ori incluse în amestecul de seminţe pentru păşuni sau fâneaţă (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păşunatul animalelor); VII (vii) – terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole; CP (culturi permanente) – culturi care nu intră în sistemul de rotaţie, altele decât pajiştile permanente, care ocupă acest teren pentru 5 (cinci) ani sau mai mult şi asigură producţii repetate, (livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi alte culturi permanente); G (grădini familiale) – suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. Suprafaţa eligibilă este de 0,3 ha, chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbuşti fructiferi.

Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin se completează codurile categoriei de folosinţă: TAn, PPn, VIn, CPn, Gn.

Terenul necultivat (cod 970) este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu care este eligibil pentru plata SAPS, dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă, conform art. 124 alin. (1) din Regulamentul CE nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru măsurile de agro-mediu codurile pachetelor se preiau din anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. 2).

Numărul parcelă/cultură reprezintă numărul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1b; 1c. ……….). Cultura şi codul corespunzător culturii – se indică conform anexei la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. 1).

Total suprafaţă agricolă utilizată reprezintă numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin reprezintă numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin.

Semnătura titularului de cerere, reprezentant/administrator desemnat/împuternicit – după caz, semnează persoana în cauză. În caz de împuternicire, împuternicitul îşi înscrie numele şi prenumele în clar şi datează.

Dacă fermierul solicită plata pentru angajamentele în derulare (ZMD/ZSD/ZDS/de agro-mediu), în IPA On-line fermierul trece bifele corespunzătoare angajamentului, iar pentru pachetele de agro-mediu trece şi pachetul solicitat în dreptul parcelei.

Pentru pajiştile permanente se vor completa următoarele coduri, după caz:

Codul 603 – Pajişti permanente comunale utilizate în comun: se completează de către toţi fermierii care utilizează în comun pajiştile permanente contractate de la consiliile locale. Consiliile locale pot utiliza acest cod dacă utilizează în comun pajiştea cu alţi fermieri.

Codul 604 – Pajişti permanente utilizate în comun: se completează de către toţi fermierii care utilizează în comun pajiştile permanente care nu sunt însă contractate de la consiliile locale.

Pajiştile permanente utilizate în comun de mai mulţi fermieri – sunt suprafeţele de pajişti în interiorul cărora nu există nicio delimitare naturală sau artificială, iar animalele păşunează liber ori se coseşte pe întreaga suprafaţă a pajiştii în cauză. Această suprafaţă poate coincide sau nu cu suprafaţa blocului fizic.

Atenţie! Dacă la controlul la faţa locului A.P.I.A. descoperă o neregularitate/neconformitate (legată de suprafaţă, cerinţe de eco-condiţionalitate, cerinţele specifice de agro-mediu), aceasta se aplică proporţional tuturor fermierilor care utilizează în comun suprafaţa din respectivul bloc fizic.

Codul 605 – Pajişti permanente comunale utilizate individual: se completează de către fermierii care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente contractată de la consiliile locale. Consiliile locale pot utiliza acest cod dacă utilizează în comun pajiştea cu alţi fermieri.

Codul 606 – Pajişti permanente utilizate individual: se completează de către fermierii care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente care nu este contractată de la consiliul local.

Culturile ce pot fi înfiinţate ca plante energetice nonalimentare (nonagricole) sunt:

Cod 953 – Populus sp. (plop hibrid energetic), Salix viminalis „energo“ (salcie energetică), Cynara cardunculus (anghinare), Miscanthus giganteus (iarba elefantului), Panicum virgatum (mei – cultură permanentă), Paulownia tomentosa (Copacul Prinţesei), Arundo donax (stuf gigant), Jatropha cuniax (arbust de petrol), Euphorbia lathyris şi Euphorbia tiriculli (Laptele câinelui), Helianthus tuberosus L. (Topinambur), Sorghum saccharatum (sorg zaharat), Carthamus tinctorius (şofrănel) şi altele asemenea.

Cod 214 – Planta energetică Camelina sativa (inişor) se înscrie la „Alte plante industriale“.

Pentru parcelele de vii defrişate daca fermierul nu a înfiinţat altă cultură completează codul 966 (suprafaţa defrişată prin schema de defrişare a plantaţiilor viticole). Fermierii care au înfiinţat altă cultură după defrişare completează codul culturii respective conform tabelului nr. 1 din anexa la prezentele instrucţiuni, iar în aplicaţia IPA-On-line bifează dacă parcelele solicitate provin din suprafeţe care au beneficiat de schema de defrişare. Pentru parcelele de vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie, fermierii completează codul 965.

III. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII

Solicitantul completează rubrica <Subsemnatul<numele/prenumele şi calitatea (proprietar, arendaş, concesionar etc.), ia cunoştinţă de condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească şi se obligă să respecte condiţiile/obligaţiile ce îi revin pentru a beneficia de plăţile directe şi/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate şi/sau măsurilor de agro-mediu, după caz, apoi semnează, ştampilează, după caz, şi datează cererea unică de plată pe suprafaţă. Fermierul declară pe propria răspundere cu privire la corectitudinea datelor înscrise în formularul de cerere.

Fermierul primeşte o copie a părţii III.1 – Angajamente şi declaraţii şi a părţii III.3 – Angajamente şi declaraţii-cerinţe de eco-condiţionalitate. În spaţiul disponibil este pusă ştampila cu data centrului local/judeţean/municipiului Bucureşti A.P.I.A. şi este trecut numărul de înregistrare emis de Registratura IACS şi se semnează de către responsabilul de cerere. Originalele acestora rămân la dosarul cererii de plată a fermierului. Totodată, se înmânează şi o copie a părţii III.2 – Angajamente şi Declaraţii – măsuri de agro-mediu, în situaţia în care fermierul solicită pentru prima dată plata aferentă pachetelor de agro-mediu sau are suprafeţe noi pentru care în 2012 solicită plata aferentă pachetelor de agro-mediu.

IV. CERINŢELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE SMR

Se aplică în campania curentă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România. România va implementa SMR după calendarul prezentat la art. 124 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, astfel:

a) cerinţele prevăzute la lit. A din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2012,

b) cerinţele prevăzute la lit. B din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2014,

c) cerinţele prevăzute la lit. C din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.

V. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE PLATĂ (TERMENE):

A. Declaraţia de suprafaţă completată electronic folosind aplicaţia IPA-On-line. În campania 2012, fermierii completează cererea unică de plată pe suprafaţă, folosind aplicaţia IPA On-line, realizează electronic operaţiunea de digitizare a parcelelor şi actualizare a declaraţiei de suprafaţă conform Manualului de utilizare IPA On-line. La completarea electronică a cererii, fermierul dispune de suprafeţele determinate în campania anterioară.

Declaraţia de suprafaţă se tipăreşte, se datează, se semnează şi se ştampilează după caz. La centrul A.P.I.A. fermierul primeşte, pentru a actualiza şi/sau completa şi celelalte pagini din cererea unică de plată pe suprafaţă, respectiv: pagina 1 pretipărită, pagina 3 (care conţine bifele pentru solicitarea sprijinului) şi paginile cu angajamente. Acestea formează cererea unică de plată care trebuie datată, semnată, ştampilată, după caz, şi înregistrată la A.P.I.A.

B. În situaţii excepţionale cererea se depune în format hârtie, având la dispoziţie informaţiile şi suprafeţele determinate din campania precedentă. Fermierii completează câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania precedentă. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă, aceasta se înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă), cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite, completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă, judeţ, cod SIRSUP, cultură, cod cultură, suprafaţă etc.). În cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită, anulează prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite, o/le taie cu o linie, semnează şi datează în dreptul lor, păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare. Pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă este semnată şi ştampilată, după caz, şi datată de fermier.

Fermierii depun cerere unică de plată pe suprafaţă în anul 2012 la acelaşi centru judeţean/local A.P.I.A. la care au depus în campania anterioară. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată pe suprafaţă se vor prezenta la centrul judeţean/local A.P.I.A. pe raza căruia utilizează/deţin parcelele agricole. În cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole în mai multe localităţi, depun cererea unică de plată pe suprafaţă la centrul A.P.I.A. pe raza căruia utilizează/deţine majoritatea parcelelor agricole. Totuşi, dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată pe suprafaţă la centrul judeţean/local A.P.I.A. pe raza căruia utilizează parcelele agricole, pot să o facă la centrul A.P.I.A. pe raza căruia domiciliază. Cererile unice de plată pe suprafaţă sunt gestionate la centrul A.P.I.A. la care au fost depuse.

Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. 11 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009), chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Intervalele de depunere a cererii unice de plată pe suprafaţă sunt: 1 martie–15 mai inclusiv, fără penalităţi, conform art. 11 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, şi 16 mai–11 iunie inclusiv 2012, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, iar cererile depuse începând cu data de 12 iunie 2012 sunt considerate inadmisibile, fiind respinse de la plată conform art. 22, art. 23 alin. 1 paragrafele 1 şi 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009.

Delimitarea parcelelor agricole: Fermierii care actualizează/completează electronic declaraţia de suprafaţă realizează electronic şi operaţiunea de digitizare a parcelelor utilizate.

Atenţie! Dacă la momentul realizării operaţiunii de actualizare a digitizării parcelelor în aplicaţia IPA-On-line sau dacă la momentul prezentării fermierului la A.P.I.A. digitizarea a fost realizată, dar nefinalizată, se observă pe imagine elemente neeligibile incluse în digitizare şi implicit în declaraţia de suprafaţă 2012, fermierul trebuie să le excludă pentru a nu fi supus sancţiunilor.

La actualizarea digitizării parcelelor în aplicaţia IPA-On-line 2012, fermierii care anterior au fost controlaţi pe teren clasic sau prin metoda teledetecţiei vor avea în vedere rezultatele controalelor, prin activarea straturilor de măsurători, şi se vor asigura că suprafaţa declarată este conformă cu suprafaţa utilizată. Fermierul generează fişiere PDF cu parcelele digitizate, care însă nu se tipăresc şi nu se ataşează la dosar, fiind stocate în serverul A.P.I.A.

Fermierii care în mod excepţional completează pe hârtie declaraţia de suprafaţă trebuie să îşi delimiteze pe hărţi parcelele agricole pe care le utilizează. În acest sens, schiţează cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole. Acestea se numerotează de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. În interiorul parcelelor agricole se delimitează culturile, fiecărei culturi corespunzându-i o literă: de exemplu 1a, 1b, 1c etc. (numai cu litere mici). Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se face prin bararea acestora. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic, realizează conturul blocului fizic respectiv (nu încercuieşte nr. de bloc). În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon, fiind prea mici, acestea se localizează printr-o linie, notându-se alături numărul parcelei agricole. De asemenea, pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele, prenumele în clar, să semneze (şi ştampileze, după caz) şi să dateze.

Scheme de sprijin pe suprafaţă în anul 2012

– Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS – art. 122–124 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare): se acordă o sumă stabilită pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea producţiei).

– Plăţi naţionale directe complementare (PNDC – art. 132 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare): plăţi pe suprafaţă complementare SAPS, care se acordă suplimentar pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare, decuplate de producţie. În anul 2012 se acordă sprijin pentru scheme:

PNDC 1 – culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, orzoaică, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrişcă), culturi proteice (mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob şi linte, năut), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase), legume proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, pajişti temporare, alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin.

PNDC 2 – in pentru fibră; PNDC 3 – cânepă pentru fibră; PNDC 4 – tutun; PNDC 5 – hamei; PNDC 6 – sfeclă de zahăr.

– Schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate altele decât zonele montane se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR (anexa 4A).

– Schema de plată separată la zahăr (art. 126 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare): reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă.

– Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD) – măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform P.N.D.R.

– Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS şi ZSD) – măsura 212 din P.N.D.R.: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în UAT defavorizate conform P.N.D.R.

– Plăţi de agro-mediu – măsura 214 din P.N.D.R.: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole aflate numai în UAT eligibile şi respectă condiţiile de management specifice, conform P.N.D.R.

Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală. Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale. Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări (varianta 3.1 – Crex crex, denumire populară – cârstelul de câmp şi varianta 3.2 – Lanius minor, denumire populară – sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus, denumire populară – vânturelul de seară). Pachetele 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. Pachetul 4 – Culturi verzi – disponibil pentru terenul arabil, la nivelul întregii ţări; aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament. Pachetul 5 – Agricultură ecologică – plăţi pentru terenurile agricole care sunt înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea pot fi: Varianta 5.1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ), Varianta 5.2 – Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi), Varianta 5.3 – Livezi, Varianta 5.4 – Vii, Varianta 5.5 – Plante medicinale şi aromatice pe întreg teritoriul naţional. Pachetele 4 şi 5.1 sau 5.2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. În cazul în care pe aceeaşi parcelă se accesează atât pachetul 4, cat şi pachetul 5.1 sau 5.2, codul pachetului este P4.5.1 sau P4.5.2. Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis).

Din punctul de vedere al eligibilităţii terenului, plăţile de agro-mediu se acordă pentru terenul arabil (în cazul P 4, 5, 7), pentru vii şi livezi (în cazul P 5), pentru livezi tradiţionale utilizate extensiv (în cazul P 1, 2) şi pentru pajişti (în cazul P 1, 2, 3, 6). Pentru Varianta 5.2 – Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi), categoria de folosinţă a terenului este numai TA (fără G).

Solicitarea plăţilor de agro-mediu şi indicarea pachetului (elor) pentru care fermierul aplică, precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia pe suprafaţă se realizează anual prin depunerea cererii şi aplicarea bifelor corespunzătoare.

Pentru Pachetul 5 se bifează şi câmpurile corespunzătoare punctului 7 – Plăţi de agro-mediu din pag. 3. Listele UAT-urilor eligibile pentru fiecare măsură/pachet în parte sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA şi/sau primării.

Documente anexate cererii: Fermierii trebuie să prezinte următoarele documente:

CI/BI/paşaport, dovadă cont bancar activ şi, în plus, dacă este persoană juridică, actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator, după caz, în original. În cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, cu modificările ulterioare, acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică.

În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, împuternicitul prezintă documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire legalizată notarial pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. De asemenea, se ataşează la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Pentru pajiştile permanente comunale contractate şi utilizate de către asociaţii, fundaţii, cooperative, obşti şi composesorate etc. se completează şi se depune Declaraţia prin care membrii declară că sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la A.P.I.A. cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2012 în numele membrilor asociaţiei şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia etc. Pentru pajiştile permanente utilizate şi aflate în proprietate indiviză, asociaţiile, fundaţiile, cooperativele, obştile şi composesoratele etc. nu se completează această declaraţie.

Consiliile locale (CL) depun Declaraţia de eligibilitate – anexa nr. 1 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 pentru suprafeţele pentru care se solicită sprijin şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere etc., pe care CL desfăşoară activitate agricolă. Anexa nr. 1 va fi însoţită de hotărârea consiliului local în original care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme, solicitări de arendare, concesionare, închiriere, folosinţă gratuită. Totodată CL depun o dată cu cererea Planul tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor şi Situaţia, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 67/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, care cuprinde următoarele informaţii: suprafaţa totală, pe categorii de folosinţă, pe care o deţine unitatea administrativ-teritorială, suprafeţele agricole proprii care nu sunt utilizate în scopuri productive, suprafeţele repartizate pentru păşunat, utilizate de către deţinătorii de animale, persoane fizice/juridice, pentru care au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, titlu gratuit, înţelegeri verbale, numărul de animale pe specii aflate în proprietatea primăriei, suprafaţa totală de pajişti existente pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, exclusiv suprafeţele de pajişti deţinute de unitatea administrativ-teritorială, efectivul de animale, al deţinătorilor din unitatea administrativ-teritorială şi terenul pe care păşunează acestea. Până la autorizarea la plată (15 octombrie 2012), CL prezintă procese-verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic.

Fermierii care solicită sprijin pentru suprafeţele de pajişti contractate de la consiliile locale completează pct. A. din Declaraţia de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafeţele solicitate – anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, iar fermierii care solicită sprijin pentru suprafeţele de pajişti aflate în proprietate/contractate de la alţi proprietari (nu de la CL) completează pct. B. din Declaraţia de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafeţele solicitate – anexa nr. 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012. În situaţia A, neîndeplinirea condiţiilor menţionate în declaraţie determină neeligibilitate pentru plata pe suprafaţă, în situaţia B, neîndeplinirea condiţiilor menţionate în declaraţie determină sancţiuni pentru neconformitate GAEC.

În ambele situaţii fermierii depun la dosarul cererii copiile documentelor privind dreptul de utilizare a suprafeţelor de pajişti solicitate pentru sprijin şi copiile cardului/cardurilor de exploataţie.

Anexele nr. 1 şi 2 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, după caz, se depun odată cu cererea unică de plată pe suprafaţă, conform termenelor legale de depunere, 15 mai 2012 fără penalizări, 11 iunie 2012 cu penalizări de 1%/zi lucrătoare de întârziere.

Fermierii care utilizează apă pentru irigaţii prezintă, în cazul controlului pe teren, documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii: autorizaţia de gospodărire a apelor eliberată de către Administraţia Naţională Apele Române, direcţiile de ape sau sistemele de gospodărire a apelor pentru prelevarea apei pentru irigaţii în agricultură, din care să rezulte durata autorizării; aceasta se solicită dacă volumul de apă prelevat depăşeşte 2 l/s, act doveditor al calităţii de membru al organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii, copie a contractului de furnizare a apei pentru irigaţii (multianual sau sezonier), dovadă a utilizării apei pentru irigaţii.

În cazul accesării Pachetului 5 fermierul anexează următoarele documente: copie contract încheiat între organismul de inspecţie şi certificare şi beneficiar (se depune odată cu cererea), copie fişă de înregistrare la direcţia pentru agricultură judeţeană a beneficiarului în agricultura ecologică (se depune odată cu cererea) şi până la data de 15 octombrie 2012 inclusiv copie după certificatul de conformitate sau master certificat împreună cu anexa.

În situaţia în care fermierii solicită plăţi directe pentru prima dată în anul 2012 sau dacă fermierii declară în cereri că utilizează suprafeţe mai mari faţă de suprafaţa determinată în campania anterioară, prezintă şi documentele doveditoare ale dreptului de utilizare (contract prin care au arendat suprafaţa suplimentară, contract de vânzare-cumpărare etc.).

Totodată, dacă fermierul solicită una din schemele de mai jos prezintă, conform legislaţiei în vigoare privind PNDC, şi:

PNDC2 – in pentru fibră şi PNDC3 – cânepă pentru fibră:

– copia contractelor/angajamentelor încheiate între producătorul agricol şi prim-procesator: 3 septembrie 2012 inclusiv, fără penalităţi, şi 28 septembrie 2012 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului. Din data de 29 septembrie 2012, documentele nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective;

– etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră – până la 15 mai 2012 inclusiv, fără penalităţi, şi 11 iunie 2012 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. În cazul în care semănatul se face după 11 iunie 2012, acestea se depun până cel târziu la 2 iulie 2012 inclusiv, fără penalităţi, şi până la 27 iulie 2012 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere;

– copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră – până la 3 septembrie 2012 inclusiv, fără penalităţi, şi 28 septembrie 2012 inclusiv, cu penalităţi;

– declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii – până la 3 septembrie 2012, fără penalităţi, şi 28 septembrie 2012 inclusiv, cu penalităţi;

– copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate, pentru fiecare parcelă – până la 3 septembrie 2012, fără penalităţi, şi 28 septembrie 2012 inclusiv, cu penalităţi;

– acte doveditoare privind livrarea de in, cânepă (proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte asemenea) – până la 31 octombrie 2012 inclusiv, fără penalităţi, şi până la 26 noiembrie 2012 inclusiv, cu penalităţi.

PNDC 4-tutun:

– copia contractului de cultură cu un prim-procesator până la 2 iulie 2012 inclusiv, fără penalităţi, şi 27 iulie 2012 inclusiv, cu penalităţile aferente. Contractul trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la direcţia pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti;

– declaraţia de livrare a tutunului să conţină şi viza reprezentantului desemnat al Serviciului IIPSA din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru atestarea calităţii tutunului livrat până la 2 mai 2013 inclusiv, fără penalităţi, şi 27 mai 2013 inclusiv, cu penalităţi.

PNDC 5-hamei:

– copia contractelor de vânzare-cumpărare a producţiei de hamei până la 15 octombrie 2012 inclusiv, fără penalităţi, şi 9 noiembrie 2012 inclusiv, cu penalităţi aferente;

– proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, până la data de 3 decembrie 2012 inclusiv, fără penalităţi, şi 28 decembrie 2012 inclusiv, cu penalităţi.

Schema pentru orez din zone defavorizate, altele decât zonele montane – se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform P.N.D.R. (anexa nr. 4 A).

Schema separată pentru zahăr şi/sau PNDC6 – sfecla de zahăr:

– copia contractelor încheiate între producătorul agricol şi fabrica de zahăr până la 15 mai 2012 inclusiv, fără penalităţi, iar cu penalităţi până la 11 iunie 2012 inclusiv

Documentele sunt prezentate de fermier în original, iar copiile documentelor menţionate anterior se păstrează la dosarul cererii.

Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare, arendare, concesionare, donaţie, comodat, închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză (art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009). Se realizează pentru întreaga exploataţie între 2 fermieri înscrişi în RUI. Plata directă pe suprafaţă revine fermierului care preia exploataţia agricolă, cu asumarea obligaţiei de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate şi a consecinţelor rezultate din neîndeplinirea acestora. Transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii de către A.P.I.A. a deciziei de plată pe numele fermierului care transferă exploataţia agricolă. Fermierul care preia exploataţia agricolă depune la centrul local/sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia agricolă Cererea de transfer de exploataţie însoţită de documentele care au stat la baza transferului de exploataţie agricolă: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ. Dacă fermierul care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la A.P.I.A. sprijinul aferent unui PNDC şi a depus la dosarul cererii sale de plată un contract de procesare încheiat cu un procesator autorizat în termenul stabilit, fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract, având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. În cazul transferului de exploataţie de la un fermier care a solicitat sprijin financiar pentru măsuri de dezvoltare rurală, în momentul depunerii Cererii de transfer, fermierul care preia exploataţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2012 a fermierului care a transferat, pe care va înscrie: „Am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul ………. RO ………. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agro-mediu ………., pe parcela ……….“. În cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e), pentru 5 ani, asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia, acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedent/precedenţi din cadrul angajamentului curent, conform art. 44 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007–2013, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care solicitantul aflat sub angajament de agro-mediu transferă suprafaţa aflată sub angajament altui fermier, este obligat să completeze şi să înregistreze la A.P.I.A. Declaraţia privind transmiterea dreptului de folosinţă a parcelelor aflate sub angajament până la data de 11 iunie 2012 inclusiv.

În cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7 sau a unei părţi a acesteia, fermierul procedează astfel: nu returnează plăţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză acceptă să preia angajamentul existent; sau returnează plăţile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafaţă în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent. În cazul pachetului 4 se acceptă doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet, cu obligaţia ca fermierul care preia angajamentul să se asigure că în urma transferului poate asigura pe suprafaţa de teren arabil pe care o deţine la nivel de exploataţie respectarea cerinţei GAEC 1 şi menţinerea suprafeţei de P 4 preluat prin transfer.

În cazul pachetului 5 nu se acceptă transferul angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet. Transferul pachetului 5 este posibil numai în cazul transferului total al exploataţiei.

În cazul schimbării formei de organizare, fermierul anunţă modificarea statutului său în 10 zile lucrătoare de la data înregistrării noii forme de organizare, completează formularul specific şi prezintă documentele aferente noii forme de organizare şi cele de numire/desemnare administrator, după caz, dovadă cont bancar activ şi CI/BI (copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii).

Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale prevăzute de art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 trebuie anunţate la A.P.I.A. în scris printr-o declaraţie – Înştiinţare şi actele originale de constatare ale fenomenului invocat trebuie să fie prezentate de fermier centrelor judeţene/locale/al municipiului Bucureşti ale A.P.I.A. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data obţinerii de către fermier a acestora (art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009). După caz, documentele sunt: certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului; certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz; procesul-verbal de constatare a calamităţii eliberat de primărie/procesul-verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei, după caz. Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional prezintă la A.P.I.A. doar înştiinţarea. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi înştiinţarea) A.P.I.A. ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale.

Fermierii care au suferit calamităţi ale culturilor din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade etc.) pentru care nu există un act normativ naţional, prezintă ca document doveditor alături de înştiinţare şi Procesul-verbal de constatare a calamităţii eliberat de primărie. Copiile documentelor de mai sus se păstrează la dosarul cererii de plată.

În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori aduce la cunoştinţa A.P.I.A., în scris, acest aspect printr-o înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploataţiilor agricole, cu completările ulterioare), şi prezintă la A.P.I.A. certificatul de deces (o copie se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului). Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor). Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua exploataţia agricolă până la data emiterii de către A.P.I.A. a deciziei de plată pe numele defunctului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la centrul local/judeţean al A.P.I.A. unde fermierul decedat a avut cerere de plată, Cerere de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de A.P.I.A., iar cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat în original şi copie; actul de identitate al moştenitorului, în original şi copie; dovada contului bancar activ; declaraţie notarială prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care există mai mulţi moştenitori). Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului.

Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată, a modificărilor, a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă anunţă A.P.I.A. în termen legal şi prezintă actele doveditoare.

Modificarea cererii unice de plată pe suprafaţă poate avea loc:

a. Din iniţiativa solicitantului, în baza art. 14 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. În acest sens, fermierii vor completa şi depune la centrele locale/judeţene/al municipiului Bucureşti ale A.P.I.A. următoarele formulare: 1. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2012 – M1 (se poate schimba: cultura în cadrul aceleiaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă, codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată, suprafeţele subparcelelor declarate iniţial, păstrându-se însă totalul parcelei, numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de A.P.I.A. sau nu a fost supus controlului pe teren; parcelele pentru care se solicită un tip de pachet de agromediu – prevedere valabilă numai pentru primul an de angajament. Această menţiune este valabilă pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 5, 6, 7; suprafaţa unei parcele deja declarate, prin mărire). Pentru culturile modificate, care implică prezentarea la A.P.I.A. a unor documente specifice în conformitate cu schemele pentru care solicită plata, acestea sunt prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţie (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare, întârzierea este sancţionată cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare). 2. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2012 – M2. Suprafeţele înscrise în M2 sunt justificate de documente doveditoare ale dreptului de utilizare conform art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Se pot adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată/declarate ulterior depunerii cererii iniţiale, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele de dezvoltare rurală (ZMD, ZSD, ZDS, Agro-mediu). Se pot adăuga şi scheme şi/sau pachete. Pentru fermierii care solicită pentru prima dată agro-mediu sau LFA prin acest M se adaugă bifa de solicitare şi pachetele de agro-mediu. Fermierii care au deja bifă de solicitare şi doresc să acceseze pachetul pe o nouă parcelă depun M2, dar în acelaşi timp semnează pentru parcela nou-adăugată un nou angajament pe o perioada de 5 ani, începând cu anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2012 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. După această dată, fiecare zi lucrătoare de întârziere, până pe data de 11 iunie 2012 inclusiv, atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art. 23 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Începând cu 12 iunie 2012, cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile, suprafeţele adăugate/modificate fiind excluse de la plată pentru anul 2012, dar sunt primite şi înregistrate. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare, prin care solicită plată şi pentru PNDC 2–6 şi/sau/Schema de plată pentru orez/Schema de plată separată la zahăr trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin şi să prezinte în termenele prevăzute de legislaţie documentele aferente culturii respective şi/sau noii suprafeţe în conformitate cu schemele pentru care solicită plata. 3. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă, a pachetelor de agro-mediu de pe parcelă (retragere parţială de suprafeţe) – M3 conform art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Se realizează oricând, mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înştiinţat cu privire la intenţia A.P.I.A. de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. Dacă în timpul campaniei fermierul A cedează o parte din exploataţie prin vânzare, concesionare, arendare etc. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B, până în data de 11 iunie 2012 inclusiv, fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2. 4. Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2012 – retragerea întregii suprafeţe declarate de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând (se specifică clar motivul retragerii), mai puţin în situaţiile precizate la 3. Dacă fermierul se afla sub angajament de agro-mediu este informat de consecinţele ce decurg din nerespectarea angajamentului asumat. 5. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii, fără i a se modifica CUI-ul – M4 – se depune de către fermier fără penalităţi la orice moment. 6. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2012 este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţiile de la 3.

b. Din iniţiativa autorităţii. În acest caz, solicitantul este notificat de A.P.I.A. privind erorile/modificările din cerere pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.

Fermierul poate solicita asistenţă centrelor A.P.I.A. în vederea realizării unei identificări corecte a parcelelor.

Clauza de revizuire pentru angajamentele de agro-mediu şi închiderea angajamentelor LFA la iniţiativa fermierului (ZMD, ZDS, ZSD) – asigură ajustarea acestora în cazul amendării/revizuirii standardelor obligatorii relevante sau a cerinţelor specifice, stabilite în conformitate cu art. 5, 6 şi anexele II şi III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi, totodată, pentru cerinţele minime pentru fertilizanţi şi produse folosite pentru protecţia plantelor şi a altor cerinţe obligatorii relevante stabilite prin legislaţia naţională. Dacă o asemenea ajustare a legislaţiei naţionale sau comunitare nu este acceptată de către beneficiar, angajamentul este anulat/închis, fără însă a se cere rambursarea plăţilor efectuate până la acea dată, respectând astfel perioada în care angajamentul a fost în vigoare (PNDR 2007–2013 şi Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006, cu modificările şi completările ulterioare). Clauza de revizuire/anulare se poate aplica numai în cursul campaniei în care a survenit modificarea legislativă, cel mult până la momentul termenului-limită de depunere a cererilor unice de plată pentru campania următoare.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 410/2011 al Comisiei din 27 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 259/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte publicarea informaţiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) prevede publicarea informaţiilor referitoare numai la beneficiarii persoane juridice.

Pentru mai multe informaţii, fermierii se pot adresa specialiştilor A.P.I.A. şi pot accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă, Ghidul informativ pentru fermierii care au aplicat pentru măsurile de agro-mediu, Ghidul privind respectarea ecocondiţionalităţii de către agricultori afişate pe site-ul www.apia.org.ro sau la centrele judeţene/locale A.P.I.A.

1) Pct. I, II, III.1–III.3 din formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 sunt reproduse în facsimil.**) În situaţia în care deţinătorul de animale nu are card de exploataţie, se va completa în tabel numai CNP-ul deţinătorului de animale.

*) Numărul mediu de animale, pentru fiecare categorie, se transformă în unităţi vită mare pe baza ratei de conversie aferente fiecărei categorii de animale, se adună numărul de unităţi vită mare, rezultate pentru fiecare categorie de animale în urma conversiei. Împărţirea total UVM la suprafaţa determinată de PP la nive de exploataţie.