Prin Ordinul 155/2012 a fost modificat Ordinul ANAF 101/2008, Anexa 9, INSTRUCTIUNI de completare a formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit“, cod 14.13.01.04.

Va prezentam forma consolidata/actualizata a Anexei, asa cum poate fi aceasta vizualizata in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis 2.0;


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Ordinul 101/2008 …. Anexa 9

INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“, cod 14.13.01.04

I. Depunerea declaraţiei

1. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 aprilie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care definitivează până la data de 25 februarie închiderea exerciţiului financiar anterior, organizaţiile nonprofit, precum şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care au definitivat închiderea exerciţiului financiar anterior până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit fără a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare.

În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru impozitul pe profit datorat de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi reţinut de persoana juridică responsabilă, nu se completează şi nu se depune declaraţia anuală de impozit pe profit.

Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului, respectiv până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit pct. 10 al titlului II din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul divizărilor sau fuziunilor care au ca efect juridic încetarea existenţei persoanelor juridice prin dizolvare fără lichidare.

Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim depun declaraţia privind impozitul pe profit, pentru anul 2010, după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie 2010–30 septembrie 2010, declaraţia se depune până la data de 25 februarie 2011;

b) pentru perioada 1 octombrie 2010–31 decembrie 2010, declaraţia se depune potrivit prevederilor art. 34 alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi cele ale Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X“ în spaţiul special prevăzut în acest scop.

1. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor. Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor. Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.

Contribuabilii care au optat pentru definitivarea închiderii exerciţiului financiar 2011 până la data de 25 februarie 2012, potrivit prevederilor art. 34 alin. (11) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la 31 decembrie 2011, depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 martie 2012, fără a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi deciziile Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

2. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare

În rubrica „Anul“ se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2010).

Rubricile privind „Perioada“ se completează numai pentru anul 2010, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (16) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Secţiunea A „Date de identificare a plătitorului“

În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Funcţia/Calitatea“ din formular se înscrie „Împuternicit“.

În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

În rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea plătitorului.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

3. Secţiunea B „Date privind impozitul pe profit“

Rândurile 1–10 – se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabililor. La rândul 2 „Cheltuieli de exploatare“ se înscrie şi cheltuiala cu impozitul pe profit.

În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul „-“ (minus).

Rândul 11 – se completează cu sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul „Rezultatul reportat“, ca urmare a retratării sau transpunerii, care devin impozabile la data încasării/plăţii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. De asemenea, se completează şi cu sumele reprezentând rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5), alin. (51) şi alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, acest rând se completează şi cu sumele reprezentând veniturile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

Rândul 12 – se completează cu sumele reprezentând diferenţe nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul „Rezultatul reportat“, ca urmare a retratării sau transpunerii la data încasării/plăţii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. Se completează şi cu cheltuielile de administrare capitalizate în valoarea stocurilor (la data scăderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare şi valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar rămase de recuperat, corespunzător duratei iniţiale de amortizare, după caz. De asemenea, acest rând se completează cu sumele reprezentând cheltuielile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

Rândul 14 – se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală determinată conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi amortizarea fiscală determinată potrivit art. 191 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ.

Rândul 15 – se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul 32 din Declaraţia privind impozitul pe profit depusă pentru anii anteriori.

Rândul 16 – se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau creşterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 17 – se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din titlul II din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular.

Rândul 18 – se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispoziţiilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 18.1 – se completează cu suma reprezentând deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 191 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 20 – se completează cu veniturile financiare reprezentând dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică română.

Rândul 21 – se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândul 20, prevăzute la art. 20 şi 201 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 24 – se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate în evidenţa contabilă.

Rândul 25 – se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidenţa contabilă.

Rândul 26 – se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 27 – se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depăşeşte limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 28 – se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare şi/sau mecenat şi cu bursele private, efectuate potrivit legii şi înregistrate în contabilitate.

Rândul 29 – se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în contabilitate.

Rândul 30 – se înscriu toate sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, peste limitele sau în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 31 – reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada următoare, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 32 – reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile şi cu diferenţele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 33 – se completează cu valoarea cheltuielilor efectuate în scopul realizării de venituri neimpozabile, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 34 – se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:

– depăşirile limitelor admisibile, stabilite prin dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), g), h), i);

– cheltuielile prevăzute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), b), i) şi p);

– alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

Rândul 37 – se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 38 – se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activităţile din România, cât şi din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

Rândul 40.1 – se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.

Rândul 40.2 – se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, în condiţiile reglementate de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 41.1 – Impozitul plătit unui stat străin este dedus, dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă persoana juridică română prezintă documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.

Rândul se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obţin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă, venituri impuse atât în România, cât şi în statul străin, respectiv:

1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reţinere la sursă şi virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;

2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la:

– profiturile impozabile obţinute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

– celelalte venituri obţinute în acel stat străin.

Rândul 41.2 – se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profit.

Rândul 41.2.1 – se înscrie suma reprezentând scutirea de la plată a impozitului pe profit realizat din activitatea desfăşurată pe durata de existenţă a zonei defavorizate.

Rândul 41.2.2 –

Rândul 41.3 – se înscriu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea şi/sau mecenatul şi cu bursele private, efectuate potrivit legii.

Rândul 43 – se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 45 – se înscrie suma reprezentând diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular.

Rândul 46 – se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.

Rândul 47 – se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de către microîntreprinderile care în cursul anului fiscal devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 1126 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Secţiunea C „Date privind definitivarea impozitului pe profit anual“ – Eliminată.


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie