Publicata in M. Of. 817/2011, Legea 207/2011 produce modificari (prin OUG 37/2010) in OG 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit. Articole modificate: Art. 4 , Art. 6 , Art. 12 , Art. 34 , Art. 43.

Va prezentam formele consolidate/actualizate ale articolelor careau suferit schimbari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


OG 10/2004 ….. Art. 4

(1) Pentru hotărârile date de judecătorul-sindic în baza prevederilor art. 3, curtea de apel va fi instanţa de recurs.

(2) Recursul va fi judecat în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea părţilor urmând să fie făcută în condiţiile art. 86–94 din Codul de procedură civilă, în cazul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi al lichidatorului, şi prin publicitate în două ziare de circulaţie naţională, în cazul celorlalte părţi. Atunci când Banca Naţională a României a făcut cererea pentru declanşarea procedurii, aceasta va fi citată în condiţiile art. 86–94 din Codul de procedură civilă.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs. Instanţa de recurs va putea suspenda următoarele hotărâri:

a) hotărârea de respingere a contestaţiei instituţiei de credit debitoare, făcută în condiţiile art. 16 alin. (2);

b) hotărârea prin care se soluţionează obiecţiunile la planul de distribuire a fondurilor obţinute din lichidare, în condiţiile art. 26 alin. (2).

(4) Recursul împotriva hotărârii prin care s-a dispus deschiderea procedurii se declară în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii. Recursul primeşte termen de judecată în 48 de ore de la înregistrarea acestuia şi se judecă în regim de urgenţă. Hotărârea atacată nu poate fi suspendată de instanţa de recurs.

(4) Recursul împotriva hotărârii prin care s-a dispus deschiderea procedurii se declară în 5 zile de la comunicarea hotărârii. Recursul se judecă în 48 de ore de la înregistrarea acestuia, în regim de urgenţă. Hotărârea atacată nu poate fi suspendată de instanţa de recurs.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit din 14 aprilie 2010, M. Of. 278/2010 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit din 14 aprilie 2010, M. Of. 278/2010 ;

Lege nr. 278/2004 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit din 23 iunie 2004, M. Of. 579/2004 ;


OG 10/2004 … Art. 6

(1) În îndeplinirea atribuţiilor lor, judecătorul-sindic şi lichidatorul pot cere şi punctul de vedere al Băncii Naţionale a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancară, privitor la orice aspecte de natură bancară. Banca Naţională a României poate transmite judecătorului-sindic şi lichidatorului, pe tot parcursul procedurii falimentului, punctul său de vedere sau informaţiile pe care le consideră relevante, ori de câte ori consideră necesar.

(1) În îndeplinirea atribuţiilor lor, judecătorul-sindic şi lichidatorul pot cere şi punctul de vedere al Băncii Naţionale a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere prudenţială, privitor la orice aspecte de natură prudenţială. Banca Naţională a României poate transmite judecătorului-sindic şi lichidatorului, pe tot parcursul procedurii falimentului, punctul său de vedere sau informaţiile pe care le consideră relevante, ori de câte ori consideră necesar.

(2) Prevederile cap. II secţiunea a 3-a «Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor» din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător şi procedurii falimentului instituţiilor de credit, cu excepţia art. 131 alin. (6) şi art. 16 alin. (2).

(3) Comitetul creditorilor poate introduce acţiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial făcute de instituţia de credit debitoare în dauna creditorilor, atunci când astfel de acţiuni nu au fost introduse de lichidator.

(4) După deschiderea procedurii, adunarea generală a acţionarilor numeşte un reprezentant, care va acţiona în numele ei până la închiderea procedurii.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit din 14 aprilie 2010, M. Of. 278/2010 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit din 14 aprilie 2010, M. Of. 278/2010 ;

Lege nr. 278/2004 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit din 23 iunie 2004, M. Of. 579/2004 ;


OG 10/2004 … Art. 12

(1) Instituţia de credit debitoare aflată în stare de insolvenţă, astfel cum aceasta este definită la art. 2 alin. (1) lit. h) pct. 1 sau/şi 2, este obligată să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supusă prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit starea de insolvenţă.

(2) În prealabil, instituţia de credit debitoare este obligată să solicite Băncii Naţionale a României, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit starea de insolvenţă, aprobarea prealabilă pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului.

(3) Banca Naţională a României se pronunţă asupra solicitării în termen de 10 zile de la data primirii acesteia, prin hotărâre motivată.

(4) În termen de maximum 10 zile de la data primirii aprobării prealabile de la Banca Naţională a României pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului, instituţia de credit debitoare este obligată să adreseze tribunalului cererea pentru a fi supusă prevederilor prezentei ordonanţe.

(4) În termen de 10 zile de la data primirii aprobării prealabile de la Banca Naţională a României pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului, instituţia de credit debitoare este obligată să adreseze tribunalului cererea pentru a fi supusă prevederilor prezentei ordonanţe.

(5) Prevederile paragrafului 1 „Cererea debitorului” al secţiunii 1 din cap. III „Procedura” din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător instituţiei de credit debitoare. În cazul în care Banca Naţională a României respinge solicitarea instituţiei de credit debitoare nu vor fi aplicabile prevederile art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit din 14 aprilie 2010, M. Of. 278/2010 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit din 14 aprilie 2010, M. Of. 278/2010 ;


OG 10/2004 …. Art. 34

În cazul în care nu se primesc oferte în termenul stabilit în cererea de ofertă ori ofertele primite nu se încadrează în cerinţele de fezabilitate ale unei astfel de tranzacţii sau dacă judecătorul-sindic nu aprobă tranzacţia, lichidarea urmează a se efectua prin celelalte metode prevăzute în prezenta ordonanţă.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit din 14 aprilie 2010, M. Of. 278/2010 ;

Lege nr. 278/2004 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit din 23 iunie 2004, M. Of. 579/2004 ;


“OG 10/2004 …. Art. 43

(1) Procedura falimentului va fi închisă de judecătorul-sindic, la solicitarea lichidatorului, printr-o hotărâre de închidere, atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea instituţiei de credit în faliment au fost distribuite şi când fondurile nereclamate de către cei îndreptăţiţi, în termen de 90 de zile de la data raportului final, au fost depuse de lichidator la Trezoreria Statutului, iar extrasul de cont va fi depus la judecătorul-sindic. Hotărârea va fi comunicată în scris sau prin presă, în cel puţin două ziare de circulaţie naţională, tuturor părţilor implicate.

(1) Procedura falimentului va fi închisă de judecătorul-sindic, la solicitarea lichidatorului, printr-o hotărâre de închidere, atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea instituţiei de credit în faliment au fost distribuite şi când fondurile nereclamate de către cei îndreptăţiţi, în termen de 90 de zile de la data raportului final, au fost depuse de lichidator la Trezoreria Statului, iar extrasul de cont va fi depus la judecătorul-sindic. Hotărârea va fi comunicată în scris sau în presă, în cel puţin două ziare de circulaţie naţională, tuturor părţilor implicate.

(2) După intrarea în faliment a instituţiei de credit debitoare, lichidatorul va depune spre păstrare la direcţia arhivelor naţionale judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti documentele instituţiei de credit debitoare, arhivate conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare. În termen de 60 de zile lucrătoare de la pronunţarea hotărârii de închidere a procedurii falimentului, lichidatorul va depune la direcţia arhivelor naţionale judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti restul de documente ale instituţiei de credit debitoare.

modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit din 14 aprilie 2010, M. Of. 278/2010 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit din 14 aprilie 2010, M. Of. 278/2010 ;

Lege nr. 278/2004 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit din 23 iunie 2004, M. Of. 579/2004 ;


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie