Publicata in M. Of. 798/2011, HG 1105/2011 modifica Art. 3 si Art. 4 din HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Va prezentam modificarile suferite de articole asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca online de informare juridica Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


HG 500/2011 …. Art. 3*

(1) Registrul se întocmeşte în formă electronică.

(2) Registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE;

b) data angajării;

c) perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea;

d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;

e) tipul contractului individual de muncă;

f) durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;

g) salariul, sporurile şi cuantumul acestora;

g) salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;

h) perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

i) data încetării contractului individual de muncă.

modificat de
Hotărâre nr. 1105/2011 – pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor din 2 noiembrie 2011, M. Of. 798/2011 ;

*: Conform articolului II al Hotărârii Guvernului nr. 1105/2011 elementul prevăzut alin. (2) lit. g) se completează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, până la data de 15 decembrie 2011.


HG 500/2011 ….. Art 4

1) Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) se face după cum urmează:

(1) Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2), şi transmiterea registrului se fac după cum urmează:

a) la angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)–g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

b) elementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. g) se completează şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

c) elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;

d) elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. i) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă;

e) pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.

(2) Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)–g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată. Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.

(3) Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.

modificat de
Hotărâre nr. 1105/2011 – pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor din 2 noiembrie 2011, M. Of. 798/2011 ;


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie