Publicarea HG 898/2011 in M. Of. 690/2011 aduce cu sine modificarea/completarea mai multor acte normative care reglementau sederea strainilor (azilanti, refugiati) in Romania, eliberarea documentelor de calatorie pentru acestia, etc..

Astfel HG 898/2011 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere, ale documentelor de calatorie, precum si ale altor documente care se elibereaza strainilor modifica urmatoarele acte normative:
HG 1596/2008 privind relocarea refugiatilor in Romania – Art.9 si Anexa
HG 1016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de calatorie care se elibereaza strainilor – Anexa 3 abrogata
HG 1157/2007 privind abilitarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ de a realiza documentele de identitate pentru strainii care au obtinut o forma de protectie in Romania – abrogata
Norme Metodologice din 2006 de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania – Art. 40 , Art. 50 , Art. 53 , Art. 70 , ANEXA Nr. 2 , ANEXA Nr. 6 , ANEXA Nr. 11

Va prezentam in continuare modificarile continute de actele normative mai sus enumerate asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis 2.0:


  Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


HG 1596/2008 …. Art. 9

(1) Pentru intrarea pe teritoriul României, refugiaţii în nevoie de relocare menţionaţi în decizia ORI prevăzută la art. 7 alin. (3) sunt exceptaţi de la regimul obligativităţii vizelor.

(2) Persoanelor care fac obiectul prezentei hotărâri li se permite intrarea pe teritoriul României în baza deciziei ORI prevăzute la art. 7 alin. (3) şi a documentelor de călătorie acceptate de statul român.

(3) În aplicarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate permite intrarea pe teritoriul României şi pe baza următoarelor documente de călătorie:

a) certificatul de refugiat emis de UNHCR;

b) documentul de călătorie emis de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii;

c) documentul de călătorie eliberat de ORI, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

c) documentul de călătorie eliberat de ORI, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 lit. d) la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor.

(4) Documentul de călătorie prevăzut la alin. (3) lit. c) se emite de ORI în baza deciziei ORI prevăzute la art. 7 alin. (3), exclusiv în scopul realizării transferului.

(5) După stabilirea detaliilor procedurii de transfer, dar nu mai puţin de 24 de ore până la momentul transferului, ORI comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră următoarele:

a) data şi ora previzionate pentru sosirea în România a refugiaţilor în nevoie de relocare;

b) mijlocul de transport şi punctul de frontieră prin care se intenţionează intrarea în România;

c) datele de identitate ale refugiaţilor în nevoie de relocare ce urmează a fi transferaţi în România;

d) decizia ORI prevăzută la art. 7 alin. (3).

modificat de
Hotărâre nr. 898/2011 – privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor din 7 septembrie 2011, M. Of. 690/2011 ;


HG 1596/2008 … ANEXĂ

Abrogată.HG 1016/2003 … ANEXA Nr. 3

TITLU DE CĂLĂTORIE

Abrogată.

modificat de
Hotărâre nr. 898/2011 – privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor din 7 septembrie 2011, M. Of. 690/2011 ;HG 1157/2007 —— ABROGATANorme Metodologice / 2006 pentru aplicarea Legii 122/2006 … Art. 40

Acordarea permisiunii de a rămâne pe teritoriul României

(1) La data înregistrării cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi trebuie să informeze Autoritatea pentru Străini cu privire la acordarea permisiunii de a rămâne pe teritoriul României, prevăzută la art. 89 alin. (1) din lege.

(2) Pe perioada pentru care a fost acordată permisiunea de a rămâne pe teritoriul României, prevăzută la art. 89 alin. (1) din lege, executarea dispoziţiei prin care străinul în cauză este obligat să părăsească teritoriul României se suspendă de drept.

(3) În cazul prevăzut la art. 89 alin. (1) din lege, străinului i se eliberează un document temporar de şedere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

(3) În cazul prevăzut la art. 89 alin. (1) din lege, străinului i se eliberează un document temporar de şedere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor.

modificat de
Hotărâre nr. 898/2011 – privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor din 7 septembrie 2011, M. Of. 690/2011 ;


Norme Metodologice / 2006 pentru aplicarea Legii 122/2006 … Art. 50

Documentul temporar de identitate pentru solicitanţii de azil

(1) În cazul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. h) din lege, străinului i se eliberează un document temporar de identitate pentru solicitanţii de azil, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011.

(2) Prelungirea valabilităţii documentului temporar de identitate pentru solicitanţii de azil se face în mod succesiv pe toată perioada procedurii de azil şi până la expirarea termenului de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, în cazul cererilor de azil care au fost respinse, respectiv până la finalizarea procedurii de azil, în cazul cererilor respinse ca evident nefondate în urma soluţionării în cadrul procedurii accelerate.

modificat de
Hotărâre nr. 898/2011 – privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor din 7 septembrie 2011, M. Of. 690/2011 ;


Norme Metodologice /2006 pentru aplicarea Legii 122/2006  ….. Art. 53

Întocmirea, eliberarea şi anularea documentelor de călătorie

(1) Documentele de călătorie pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare şi prelungirea acestora se eliberează, respectiv se efectuează contra cost, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Documentele de călătorie ale celor care au dobândit statutul de refugiat sau protecţie subsidiară se anulează în cazul în care forma de protecţie acordată a încetat ori a fost anulată în urma finalizării procedurii de încetare sau, după caz, de anulare.

(3) Forma, conţinutul şi elementele de siguranţă ale documentelor de identitate şi ale celor de călătorie sunt prevăzute în anexele nr. 2–5 la prezentele norme metodologice.

(3) Forma, conţinutul şi elementele de siguranţă ale documentelor de călătorie sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Forma şi conţinutul documentului de identitate pentru refugiaţi şi persoanele cărora li s-a acordat protecţie subsidiară sunt prevăzute în anexa nr. 3.

modificat de
Hotărâre nr. 898/2011 – privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor din 7 septembrie 2011, M. Of. 690/2011 ;


Norme Metodologice din 2006 pentru aplicarea Legii 122/2006 …. Art. 70

Transferul beneficiarilor protecţiei temporare

(1) În situaţia prevăzută la art. 140 din lege, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi coordonează şi implementează transferul beneficiarilor protecţiei temporare în şi din România.

(2) Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de transportul intern şi internaţional al persoanelor transferate, paza şi escortarea acestora pe parcursul transportului, eliberarea documentului prevăzut la art. 140 alin. (7) din lege se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, în funcţie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat.

(3) Documentul prevăzut la art. 140 alin. (7) din lege se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.

(3) În cazul prevăzut la art. 140 alin. (7) din lege, străinului i se eliberează un document al cărui model este stabilit în anexa nr. 7 lit. c) la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011.

modificat de
Hotărâre nr. 898/2011 – privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor din 7 septembrie 2011, M. Of. 690/2011 ;


Norme Metodologice / 2006 pentru aplicarea Legii 122/2006 …. ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE pentru solicitanţii de azil

Abrogată.

  


Norme Metodologice /2006 pentru aplicarea Legii 122/2006 …. ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

DOCUMENT TEMPORAR DE ŞEDERE pentru străinii care solicită acces la o nouă procedură de azil

Abrogat.


Norme Metodologice /2006 pentru aplicarea Legii 122/2006 …. ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

Model pentru documentul de trecere a frontierei în cazul transferului beneficiarilor protecţiei temporare
DOCUMENTUL DE TRECERE A FRONTIEREI

(PASS)

Abrogată. Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie