OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar modifica OUG 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Articole care au suferit modificari: Art. 5 , Art. 9 , Art. 15 , Art. 271 , Art. 33 , Art. 59 , Art. 61 , ANEXA.

Va prezentam forma consolidata/actualizata a articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca Legislativ-financiara online Legalis 2.0:


  Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


OUG 39/1996 … Art. 5

(1) Banca Naţională a României analizează dacă instituţia de credit se regăseşte în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care s-a încredinţat pentru întâia dată că instituţia de credit nu a plătit depozite datorate şi exigibile şi, în cazul în care se confirmă încadrarea instituţiei de credit în situaţia menţionată, informează în aceeaşi zi instituţia de credit în cauză şi Fondul referitor la constatarea faptului că depozitele au devenit indisponibile.

(2) În scopul aplicării alin. (1) se consideră că Banca Naţională a României s-a încredinţat pentru întâia dată că instituţia de credit nu a plătit depozite datorate şi exigibile, în următoarele situaţii:

a) Banca Naţională a României a fost notificată de instituţia de credit conform prevederilor art. 4;

b) Banca Naţională a României, în cursul propriilor investigaţii, deşi nu a fost notificată conform prevederilor art. 4, constată că instituţia de credit se regăseşte în situaţia descrisă la art. 4;

c) autoritatea competentă din statul membru de origine a unei instituţii de credit care funcţionează în România printr-o sucursală participantă la Fond în condiţiile art. 3 alin. (2) a notificat Banca Naţională a României cu privire la faptul că depozitele instituţiei de credit din statul membru de origine au devenit indisponibile.

(3) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) Banca Naţională a României poate institui măsura de administrare specială a instituţiei de credit în cauză, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicate în mod corespunzător.

(3) Abrogat.

modificat de
Ordonanţă nr. 13/2011 – privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar din 24 august 2011, M. Of. 607/2011 ;


OUG 39/1996 …. Art. 9

(1) Fondul are următoarele resurse financiare:

a) contribuţiile iniţiale, anuale şi speciale ale instituţiilor de credit;

b) încasările din recuperarea creanţelor Fondului;

c) împrumuturi:

1. de la instituţii de credit, de la societăţi financiare şi de la alte instituţii, cu excepţia Băncii Naţionale a României;

2. împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului;

3. de la Guvern, potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2);

d) alte resurse – donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară;

e) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;

f) alte venituri, stabilite conform legii.

f) alte venituri, stabilite conform legii, inclusiv cele provenite din activitatea de administrator special, administrator interimar sau lichidator.

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f) vor fi utilizate pentru plata depozitelor garantate în condiţiile stabilite de lege, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f) vor fi utilizate pentru plata compensaţiilor aferente depozitelor garantate sau, după caz, pentru finanţarea, inclusiv prin emiterea de garanţii, a operaţiunilor ce implică transfer de depozite garantate, în condiţiile stabilite de lege, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.

(3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului aferente activităţii de garantare a depozitelor şi de efectuare a plăţii compensaţiilor.

(3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului, cu excepţia celor prevăzute la art. 60 alin.

(4) În vederea stabilirii necesarului optim de resurse financiare, Fondul, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, va stabili anual gradul-ţintă de acoperire a expunerii sale calculat ca raport între volumul resurselor financiare necesare ale Fondului şi suma totală a depozitelor garantate.

(5) Abrogat.

(6) Ordinea utilizării resurselor se stabileşte de Fond, pornind de la principiul optimizării costurilor.

(7) În aplicarea prevederilor art. 240 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul va finanţa, inclusiv prin emiterea de garanţii, operaţiuni ce implică transferul de depozite garantate ale unei instituţii de credit participante şi pentru care suma ce ar urma să fie plătită de Fond este mai mică decât cea a compensaţiilor de plătit pentru respectivele depozite. În acest sens, Fondul are obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului special, în conformitate cu solicitarea acestuia, informaţiile privind valoarea compensaţiilor de plătit şi, respectiv, finanţarea solicitată.

(8) Sumele aferente finanţării, inclusiv cele rezultate din executarea garanţiilor emise de către Fond, potrivit dispoziţiilor alin. (7), se evidenţiază ca o creanţă a Fondului asupra instituţiei de credit de la care se transferă depozitele garantate.

(9) Dacă evaluarea prevăzută la art. 240 14 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost derulată înainte de semnarea contractului, Fondul emite o garanţie în favoarea instituţiei de credit achizitoare pentru plata valorii de achiziţie a acelor active transferate acesteia a căror situaţie/calitate la data transferului nu corespundea informaţiilor relevante furnizate conform prevederilor menţionate. Garanţia emisă de Fond trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) valabilitatea este stabilită contractual şi nu poate depăşi un an;

b) valoarea maximă este stabilită contractual şi nu poate depăşi o treime din valoarea activelor transferate, cu excepţia numerarului.

(10) În vederea executării garanţiei, instituţia de credit în favoarea căreia a fost emisă garanţia transmite Fondului o cerere de executare însoţită de documente care să probeze încadrarea în situaţia prevăzută la alin. (9) pentru fiecare dintre activele a căror valoare de achiziţie este solicitată să fie plătită.

(11) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, Fondul efectuează plata sumei reprezentând valoarea de achiziţie a activelor pentru care a fost probată încadrarea în situaţia prevăzută la alin. (9), urmând ca instituţia de credit în favoarea căreia a fost emisă garanţia să restituie imediat instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul activele a căror valoare de achiziţie a fost încasată, potrivit prezentului alineat, inclusiv sumele încasate în contul respectivelor active.

modificat de
Ordonanţă nr. 13/2011 – privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar din 24 august 2011, M. Of. 607/2011 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 131/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar din 28 decembrie 2010, M. Of. 893/2010 ;


OUG 39/1996 …. Art. 15

(1) Fondul poate cere Guvernului să garanteze împrumuturile sale, acesta din urmă fiind obligat să ia o decizie în această privinţă în termen de 15 zile de la data cererii.

(2) În situaţii excepţionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plăţii compensaţiilor, Guvernul pune la dispoziţia Fondului, sub formă de împrumut, sumele necesare, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la solicitarea lor de către Fond. Sursa fondurilor este reprezentată de veniturile din privatizare înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului, iar condiţiile de acordare/rambursare a împrumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) În situaţii excepţionale în care resursele financiare ale Fondului ar fi insuficiente pentru acoperirea plăţii compensaţiilor, respectiv pentru finanţarea, inclusiv prin emiterea de garanţii, a operaţiunilor ce implică transferul de depozite garantate, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (7), Guvernul pune la dispoziţia Fondului, sub formă de împrumut, sumele necesare, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la solicitarea lor de către Fond. Sursa fondurilor este reprezentată de veniturile din privatizare înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului, iar condiţiile de acordare/rambursare a împrumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

modificat de
Ordonanţă nr. 13/2011 – privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar din 24 august 2011, M. Of. 607/2011 ;


OUG 39/1996 …. Art. 271

Creanţele Fondului asupra unei instituţii de credit, aferente transferului depozitelor garantate, potrivit art. 9 alin. (7) şi (8), vor fi compensate din averea respectivei instituţii de credit.

modificat de
Ordonanţă nr. 13/2011 – privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar din 24 august 2011, M. Of. 607/2011 ;


OUG 39/1996 ….. Art. 33

Atribuţiile Consiliului de administraţie al Fondului sunt următoarele:

a) analizează, avizează şi propune Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României spre aprobare:

1. statutul Fondului şi reglementările elaborate de Fond în aplicarea legii;

2. structura organizatorică şi de personal, precum şi politica salarială;

3. bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului;

4. suspendarea şi reluarea contribuţiilor, în conformitate cu art. 13;

5. stabilirea contribuţiilor speciale, nivelul acestora şi termenul de plată, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) şi (2);

6. împrumuturile Fondului, precum şi emiterea de titluri de valoare de către acesta;

7. raportul anual de activitate şi situaţiile financiare anuale;

8. strategia anuală privind expunerea Fondului, care are ca obiective principale minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora; criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate şi ierarhizate în funcţie de aceste trei obiective;

9. stabilirea anuală a gradului-ţintă de acoperire a expunerii Fondului în vederea determinării necesarului optim de resurse financiare ale acestuia, precum şi stabilirea cotei contribuţiei anuale a instituţiilor de credit;

b) analizează şi aprobă:

1. numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor conducerii executive;

2. propuneri cu privire la modalităţile, plafoanele maxime, termenele şi condiţiile de plasare stabilite în cadrul strategiei anuale privind expunerea Fondului;

3. desemnarea Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la instituţiile de credit;

3. desemnarea reprezentantului Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la instituţiile de credit;

4. contractarea, cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistenţă şi consultanţă de specialitate, pe bază de licitaţie publică;

5. cererile de ofertă şi ofertele instituţiilor de credit, în cazul tranzacţiilor privind achiziţionarea de active şi asumarea de pasive, conform reglementărilor legale privind procedura falimentului instituţiilor de credit;

6. propunerile din rapoartele întocmite, conform prevederilor legale, în calitatea Fondului de lichidator, rapoartele întocmite, dacă este cazul, în calitatea Fondului de administrator special ori interimar, materiale care conţin soluţii şi propuneri care necesită aprobarea consiliului de administraţie şi care ţin atât de calităţile menţionate, cât şi de cea de creditor la instituţii de credit în faliment, alte materiale ce ţin de aplicarea reglementărilor Fondului, de buna desfăşurare a activităţii acestuia;

7. raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari pe bază de licitaţie;

8. sistemul de control intern, inclusiv auditul intern;

9. implicaţiile asupra Fondului ale hotărârii judecătoreşti privind începerea procedurii falimentului şi stabilirea măsurilor de luat, pe baza propunerilor directorului, cu privire la modalităţile de lichidare a instituţiilor de credit declarate în stare de faliment, respectiv cu privire la plata compensaţiilor către deponenţi;

10. solicitările Fondului cu privire la primirea de la Banca Naţională a României şi de la instituţiile de credit participante a documentelor şi informaţiilor necesare funcţionării în bune condiţii a acestuia;

11. reglementările interne ale Fondului, precum şi reglementări emise în aplicarea procedurilor de lichidare în cazul instituţiilor de credit la care Fondul are calitatea de lichidator;

12. cota de constituire a fondului anual de participare la profit;

13. alte informări şi rapoarte solicitate privind activitatea Fondului;

14. exercită orice alte sarcini prevăzute de lege sau date de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României.

modificat de
Ordonanţă nr. 13/2011 – privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar din 24 august 2011, M. Of. 607/2011 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 131/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar din 28 decembrie 2010, M. Of. 893/2010 ;


OUG 39/1996 …. Art. 59

În înţelesul prevederilor prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) persoană prejudiciată – orice persoană care, în conformitate cu prevederile art. 240 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a obţinut o hotărâre judecătorească executorie prin care i se recunoaşte dreptul de a primi despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a măsurilor dispuse şi implementate în cursul administrării speciale a unei instituţii de credit;

b) despăgubire – suma determinată în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) al art. 240 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ce trebuie plătită din fondul special pentru despăgubiri persoanei prejudiciate;

c) cotizaţie – suma nerambursabilă datorată Fondului de către fiecare instituţie de credit persoană juridică română, în condiţiile stabilite de prezentul titlu;

d) pasiv negarantat – valoarea în lei a elementelor bilanţiere de pasiv înregistrate în situaţiile financiare anuale ale instituţiei de credit, din care se deduce soldul depozitelor garantate, determinate potrivit evidenţelor instituţiei de credit de la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a cotizaţiei.

d) pasiv negarantat – valoarea în lei a elementelor bilanţiere de pasiv, altele decât capitalurile proprii, înregistrate în situaţiile financiare anuale ale instituţiei de credit, din care se deduce soldul depozitelor garantate, determinate potrivit evidenţelor instituţiei de credit de la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a cotizaţiei.

modificat de
Ordonanţă nr. 13/2011 – privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar din 24 august 2011, M. Of. 607/2011 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 131/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar din 28 decembrie 2010, M. Of. 893/2010 ;


OUG 39/1996 …. Art. 61

(1) Cotizaţia anuală se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii pasivului negarantat al fiecărei instituţii de credit persoană juridică română.

(2) Cota procentuală utilizată la determinarea cotizaţiei anuale se stabileşte avându-se în vedere necesarul optim de resurse financiare ale fondului special pentru despăgubiri, precum şi nivelul corespunzător de atins pentru fiecare an şi nu poate depăşi nivelul de 0,1%.

(3) În scopul determinării cotei procentuale anuale fiecare instituţie de credit persoană juridică română raportează Fondului, în termenul prevăzut de reglementările Băncii Naţionale a României pentru transmiterea situaţiilor financiare anuale, valoarea pasivului negarantat potrivit modelului stabilit în reglementările emise de Fond.

(4) Cota procentuală se comunică de Fond instituţiilor de credit în cel mult 20 de zile de la împlinirea termenului la care face referire alin. (3).

(5) Fiecare instituţie de credit plăteşte Fondului, până cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an, cotizaţia anuală, corespunzător cotei comunicate de Fond.

(6) Instituţiile de credit rezultate dintr-o fuziune, precum şi instituţiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, dacă aceste procese au avut loc după plata cotizaţiei anuale, sunt scutite de plata acesteia pentru anul respectiv.

modificat de
Ordonanţă nr. 13/2011 – privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar din 24 august 2011, M. Of. 607/2011 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 131/2010 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar din 28 decembrie 2010, M. Of. 893/2010 ;


OUG 39/1996 ….. ANEXĂ

LISTA DEPOZITELOR NEGARANTATE

1. Depozite, altele decât cele care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (3), ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu

2. Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit

3. Depozite ale instituţiilor financiare, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia instituţiilor financiare nebancare din categoria caselor de ajutor reciproc

4. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor şi ale intermediarilor în asigurări, aşa cum sunt aceştia definiţi în legislaţia privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

4. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, aşa cum sunt aceştia definiţi în legislaţia privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor.

5. Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale

6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital

7. Depozite ale fondurilor de pensii

8. Depozitele aparţinând, după caz, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere auditorilor, acţionarilor semnificativi, ai instituţiei de credit în cauză.

9. Depozitele deponenţilor cu statut similar celor de la pct. 8 în cadrul altor societăţi din grupul instituţiei de credit

10. Depozitele membrilor familiilor persoanelor fizice menţionate la pct. 8 şi 9, respectiv soţ/soţie, şi rudele şi afinii de gradul întâi, precum şi ale terţelor persoane care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi la pct. 8 şi 9

11. Depozitele la instituţia de credit ale companiilor din grupul din care face parte instituţia de credit

12. Depozite nenominative

13. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin

14. Depozitele întreprinderilor, persoane juridice, care nu intră în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

*

Reproducem mai jos menţiunea privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2010:

„Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune dispoziţiile art. 1 pct. 3 lit. (i) din Directiva 94/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 135 din 31 mai 1994, şi ale Directivei 2009/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind modificarea Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 68 din 13 martie 2009.“


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie