Publicata in M. Of. 407/2011, Legea 91/2011 aduce completari si modificari OUG 88/1997 la articolele 3 si 42. Data intrarii in vigoare: 12 iunie 2011.

Va prezentam forma actualizata/conoslidata a articolelor care au suferit modificari in OUG 88/1997, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca juridico-economica online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


OUG 88/1997 … Art. 3

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)abrogată;

b) societăţi comerciale de interes strategic înseamnă societăţile naţionale şi companiile naţionale; alte societăţi comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului;

c)abrogată;

d) active înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale sau regii autonome, care pot fi separate şi organizate să funcţioneze independent, distinct de restul activităţii societăţii sau regiei, cum ar fi unităţi şi subunităţi de producţie, de comerţ sau de prestări de servicii, secţii, ateliere, ferme, spaţii comerciale, spaţii de cazare sau de alimentaţie publică, spaţii pentru birouri sau alte bunuri de acelaşi gen, inclusiv terenul aferent acestora;

d) active înseamnă bunuri, ansambluri de bunuri sau investiţii nefinalizate şi sistate, care pot fi separate şi organizate să funcţioneze independent, distinct de restul activităţii persoanei juridice, cum ar fi unităţi şi subunităţi de producţie, de comerţ ori de prestări de servicii, secţii, ateliere, ferme, spaţii comerciale, spaţii de cazare sau de alimentaţie publică, spaţii pentru birouri ori alte bunuri de acelaşi gen, inclusiv terenul destinat acestora, precum şi alte terenuri din patrimoniul unei persoane juridice;

e) cumpărător înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină. Cumpărător nu poate fi o persoană juridică română de drept public sau o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor;

e) cumpărător de acţiuni şi de active înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, cu sau fără personalitate juridică, care formulează o ofertă comună de cumpărare. Cumpărător al acţiunilor nu poate fi o persoană juridică română de drept public sau o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor;

f) minister de resort înseamnă ministerul sau organul administraţiei publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societăţii comerciale sau sub a cărui autoritate funcţionează regia autonomă;

g) instituţie publică implicată înseamnă Fondul Proprietăţii de Stat sau orice minister de resort ori, după caz, o autoritate a administraţiei publice locale, care are atribuţii de privatizare a unei societăţi comerciale;

h) autoritatea de mediu competentă este Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sau o agenţie locală de protecţie a mediului din subordinea acestui minister;

i) dosar de prezentare înseamnă ansamblul de date şi informaţii privitoare la o societate comercială sau la un activ, furnizate în scris potenţialilor cumpărători de acţiuni sau de active;

j) obligaţii de mediu reprezintă un set minim de obligaţii ce revin societăţilor comerciale care se privatizează sau care se transmit o dată cu vânzarea unui activ, din care rezultă obligaţia conformării cu legislaţia privind protecţia mediului şi care se includ de către instituţia publică implicată în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de ofertă publică. Aceste obligaţii se stabilesc de către autoritatea de mediu competentă, în baza bilanţului de mediu elaborat în cadrul procesului de privatizare sau de vânzare a unui activ a cărui folosire are impact asupra mediului. Bilanţul va fi elaborat în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în baza prezentei ordonanţe de urgenţă;

k)abrogată;

l)abrogată;

m) obligaţii bugetare înseamnă obligaţii rezultate din impozite, taxe, contribuţii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere sau penalităţi aferente acestora şi dobânzi la credite garantate de stat, datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;

n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligaţii bugetare.

——

modificat de
Lege nr. 91/2011 – pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale din 6 iunie 2011, M. Of. 407/2011 ;

Ordonanţă de urgenţă nr. 50/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale din 30 mai 2007, M. Of. 387/2007 ;

Lege nr. 137/2002 – privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării din 28 martie 2002, M. Of. 215/2002 ;

Lege nr. 99/1999 – privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice din 26 mai 1999, M. Of. 236/1999 ;


OUG 88/1997 ….. Art. 42

(1) Instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar nu au dreptul să participe la cumpărări de acţiuni, sub sancţiunea nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare, sub rezerva prevederilor art. 3 lit. e).

(2) Regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar au dreptul să participe la cumpărări de active în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale normelor metodologice, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat. Instituţiile publice au dreptul să participe la cumpărări de active necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii proprii.

modificat de
Lege nr. 91/2011 – pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale din 6 iunie 2011, M. Of. 407/2011 ;


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie