S-a publicat in M. Of 341/2011 Norma privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar. A fost abrogata Hotararea 115/2008.

NORMA din 27 aprilie 2011 privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale. Definiţii
Art. 1
În cuprinsul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:
– Camera = Camera Auditorilor Financiari din România;
– norme – norme privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar;
– stagiar – persoana fizică care a promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar contabil pentru accesul la stagiu sau care a echivalat testul de acces la stagiu conform protocoalelor încheiate de Cameră şi îşi desfăşoară activitatea conform prezentelor norme;
– îndrumător – persoană fizică, auditor financiar activ sau juridică, membră a Camerei, sub îndrumarea căreia se desfăşoară stagiul unuia sau mai multor stagiari în activitatea de audit financiar;
– stagiu – perioada de pregătire practică a stagiarului în activitatea de audit financiar;
– Caiet de practică – caietul şi documentaţia întocmite de către stagiarul în activitatea de audit financiar, prin care se consemnează şi se certifică activităţile desfăşurate de acesta.

CAPITOLUL II: Organizarea stagiului
Art. 2
Stagiul în activitatea de audit financiar se efectuează de către persoanele care au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu organizat de Cameră sau care au beneficiat de excepţia de echivalare a testului de acces la stagiu în baza protocoalelor încheiate de Cameră.
Art. 3
Testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu se organizează în perioada ianuarie-februarie a fiecărui an, cu aprobarea Consiliului Camerei.
Art. 4
Admiterea candidaţilor la stagiu în activitatea de audit financiar
(1)Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu şi candidaţii cărora li s-a echivalat acest test conform unui protocol încheiat de Cameră vor urma procedurile stabilite prin prezentele norme.
(2)Înscrierea la stagiu se realizează pe baza unei cereri-tip adresate Camerei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme, după ce a fost achitat tariful de înscriere la stagiu.
(3)Cererea-tip este adresată Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari pentru verificare şi înscriere ca stagiar în activitatea de audit financiar.
(4)Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va elibera pentru fiecare stagiar o legitimaţie a stagiarului în activitatea de audit financiar. Legitimaţia se vizează anual odată cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor anuale.
(5)Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil şi candidaţii cărora li s-a echivalat testul de acces la stagiu conform unui protocol încheiat de Cameră pot solicita înscrierea ca stagiar în activitatea de audit financiar la Cameră în perioadele:
– aprilie-mai a anului în care au susţinut testul în condiţiile stabilite de art. 3;
– aprilie-mai a anului următor dacă li s-a echivalat testul.
(6)Candidaţilor care nu solicită înscrierea ca stagiar în activitatea de audit financiar în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5) li se anulează testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea.

Art. 5
Durata stagiului
(1)Stagiul în activitatea de audit financiar se desfăşoară pe o perioada de minimum 3 ani. Fiecare an de stagiu are durata unui an calendaristic.
(2)Perioada de stagiu începe de la data la care stagiarul a fost înregistrat la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari al Camerei.
(3)La cererea stagiarului, perioada de pregătire practică poate fi suspendată cel mult un an, o singură dată pe parcursul celor 3 ani de stagiu. Pentru suspendarea stagiului timp de un an, stagiarul va depune o cerere la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari al Camerei. Pe perioada suspendării stagiarul nu este obligat să participe la cursurile anuale de pregătire profesională şi nici să achite tariful pentru monitorizarea activităţii de pregătite practică pentru anul suspendat.
(4)La finalizarea perioadei de stagiu, stagiarul se poate prezenta la susţinerea examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar.

Art. 6
Organizarea stagiului
(1)Camera monitorizează activitatea desfăşurată în perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor prin Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari şi Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională.
(2)Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va ţine evidenţa stagiarilor înscrişi, în ordinea aprobării cererilor de înscriere la stagiu.
(3)Activităţile practice desfăşurate de stagiar, documentele şi rapoartele acestuia sunt consemnate într-un dosar numit Caiet de practică.
(4)În fiecare an de stagiu, stagiarii în activitatea de audit financiar au obligaţia de a achita tariful pentru monitorizarea activităţii de pregătire practică.
(5)Finalizarea stagiului se face personal prin îndeplinirea tuturor obligaţiilor conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 7
Desfăşurarea stagiului se derulează în cadrul a două module distincte:
a)anul I de stagiu este destinat pregătirii teoretice şi aplicative a stagiarilor;
b)anii II şi III de stagiu sunt destinaţi practicii efective a stagiarului în cadrul societăţilor sau cabinetelor de audit financiar.

CAPITOLUL III: Activitatea desfăşurată în anul I de stagiu

Art. 8
Anul I de stagiu este destinat pregătirii teoretice şi aplicative organizate în mod centralizat de către Cameră şi se va organiza astfel:
a)semestrul I – pregătire teoretică;
b)semestrul II – pregătire aplicativă.

Art. 9
Activităţile pentru semestrul I de stagiu se vor organiza de către Cameră sau de către societăţile de audit financiar membre ale Camerei, care dispun de posibilităţile materiale necesare organizării acestei activităţi, aprobate de către Consiliul Camerei. Activitatea de pregătire teoretică reprezintă participarea la cursuri organizate de Cameră. Cursurile vor fi ţinute de către formatori agreaţi de Cameră.

Art. 10
Pregătirea teoretică din anul I de stagiu va fi stabilită de către Consiliul Camerei şi se va referi în general la:
a)standardele de contabilitate – reactualizarea cunoştinţelor stagiarilor în conformitate cu modificările Standardelor internaţionale de contabilitate;
b)standardele de audit financiar;
c)Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar.

Art. 11
Activităţile de pregătire teoretică prezentate mai sus vor fi studiate în semestrul I al anului I de stagiu pe un fond de timp de 25 de ore.

Art. 12
La sfârşitul programului de pregătire profesională, stagiarii în activitatea de audit financiar vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor dobândite pe parcursul celor 25 de ore.

Art. 13
Subiectele testului de semestru şi punctajul de admitere se vor stabili de către Consiliul Camerei, iar verificarea rezultatelor se va face de către o Comisie formată din reprezentanţi ai societăţilor care au organizat cursul şi reprezentanţi ai Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul Camerei.

Art. 14
Candidaţii care nu au fost admişi la testul organizat la sfârşitul programului de pregătire profesională vor putea susţine un al doilea test într-un interval de maximum 3 luni. Candidaţilor care nu au promovat nici cel de-al doilea test li se va anula testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea testului şi perioada de stagiu efectuată.

Art. 15
Candidaţii declaraţi admişi la testul organizat la sfârşitul cursului de pregătire profesională vor urma programul de pregătire aplicativă organizat de către Cameră, ce se va desfăşura în semestrul II al anului I de stagiu.

Art. 16
În semestrul II de stagiu, în cadrul programului de pregătire aplicativă, stagiarii în activitatea de audit financiar vor elabora un proiect privind o lucrare practică cu tematică din audit financiar. Proiectul va fi predat la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, iar evaluarea se va realiza de către inspectorii din cadrul Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională şi de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari. Consiliul Camerei va stabili tematica proiectului şi criteriile minimale ce trebuie realizate în cadrul acestuia. Lucrarea practică trebuie vizată de îndrumătorul de stagiu.

Art. 17
Stagiarii care îndeplinesc cerinţele de pregătire profesională cerute de programul de pregătire teoretică din semestrul I şi de programul de pregătire aplicativă din semestrul II, care au achitat tariful pentru monitorizarea activităţii de pregătire practică şi au depus acceptul îndrumătorului de stagiu, se vor putea înscrie în anul II.

Art. 18
Finalizarea anului I, depunerea lucrării practice şi a acceptului îndrumătorului de stagiu vor avea loc în perioada aprilie-mai a fiecărui an. Stagiarilor care au depăşit termenul de un an de la înscrierea la stagiu şi nu au depus cerere de suspendare a anului de stagiu li se va anula testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea testului şi perioada de stagiu efectuată.

CAPITOLUL IV: Activitatea desfăşurată în anii II şi III de stagiu
Art. 19
Activitatea de stagiu în anii II şi III se desfăşoară sub îndrumarea unui auditor financiar activ, care are în desfăşurare lucrări de audit pe toată durata stagiaturii (ca persoană fizică sau în cadrul societăţilor ori cabinetelor de audit).
Art. 20
Participă la această etapă a stagiului stagiarii care şi-au îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile cap. III.

Art. 21
În vederea desfăşurării stagiului în anii II şi III, stagiarul va prezenta la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari acceptul îndrumătorului de stagiu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, care face integrantă din prezentele norme, care va conţine declaraţia pe propria răspundere a îndrumătorului de stagiu că are în derulare cel puţin un contract de audit şi va primi Caietul de practică. Anul II de stagiu începe în momentul depunerii acceptului îndrumătorului de stagiu la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari.

Art. 22
Stagiul trebuie să se efectueze pe lângă o persoană fizică, auditor financiar activ sau în cadrul unei societăţi comerciale de audit, membră a Camerei. Persoanele fizice şi juridice, membre ale Camerei, care fac dovada că au în derulare cel puţin o misiune de audit financiar, pot să înainteze Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari o scrisoare prin care îşi iau angajamentul de a lua sub îndrumare stagiari în activitatea de audit financiar.

Art. 23
Un îndrumător de stagiu nu poate avea mai mult de 15 stagiari în activitatea de audit sub îndrumare.

Art. 24
Stagiarul în activitatea de audit financiar are obligaţia de a-şi găsi un îndrumător de stagiu, care să ofere garanţii suficiente în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea perioadei de pregătire profesională practică.

Art. 25
Îndrumătorul este o persoană fizică. Când stagiul este realizat într-o societate comercială de audit financiar, înscrisă în Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice, aceasta precizează numele şi calitatea îndrumătorului de stagiu ales din rândul angajaţilor, asociaţilor, care trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ.

Art. 26
Înlocuirea îndrumătorului de stagiu va fi anunţată Camerei, în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării modificării. În acest sens se vor trimite la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari următoarele documente:
– cerere pentru înlocuirea îndrumătorului de stagiu, care va fi semnată şi de vechiul îndrumător de stagiu că a luat cunoştinţă de această modificare;
– acceptul noului îndrumător de stagiu.

Art. 27
Nerespectarea obligaţiei de a anunţa Camera în legătură cu înlocuirea îndrumătorului de stagiu în termenul prevăzut la art. 26 conduce la nerecunoaşterea ca perioadă de stagiu a intervalului de timp dintre renunţarea la îndrumătorul anterior şi anunţarea Camerei.

Art. 28
În cazul în care un stagiar se prezintă la Cameră pentru finalizarea anului II, respectiv anului III de stagiu şi se constată că îndrumătorul de stagiu nu a avut angajamente de audit pentru anul respectiv, stagiarului i se va anula testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea testului şi perioada de stagiu efectuată, iar îndrumătorul de stagiu va fi sancţionat cu avertisment, potrivit prevederilor legale.

Art. 29
În perioada de stagiu, stagiarul este obligat să efectueze anual un minim de 25 de zile lucrătoare de experienţă profesională, în fiecare din domeniile: contabilitate, audit şi opţionale.

Art. 30
Repartizarea timpului de stagiu pe activităţi este stabilită de îndrumător, care trebuie să acorde stagiarului toate facilităţile, pentru a-i permite să efectueze instruirea.

Art. 31
Pe întreaga perioadă de desfăşurare a stagiului, stagiarul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile privind întocmirea Caietului de practică, în care se reflectă în mod corect şi complet experienţa profesională acumulată.

Art. 32
La fiecare 6 luni, stagiarul trebuie să prezinte îndrumătorului un raport sintetic al experienţei profesionale dobândite.

Art. 33
Stagiarii sunt obligaţi să participe la cursurile de pregătire profesională continuă organizate de către Cameră atât în anul II, cât şi în anul III de stagiu.

Art. 34
Nerespectarea prevederilor art. 33, în condiţiile în care anul de stagiu nu a fost suspendat, duce la anularea testului de acces la stagiu, respectiv echivalarea testului şi a perioadei de stagiu efectuate.

Art. 35
Stagiarul trebuie să prezinte anual sau la cerere Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari Caietul de practică pentru verificare.

Art. 36
Stagiarul trebuie să prezinte anual Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari raportul referitor la activitatea desfăşurată pe parcursul anului respectiv, întocmit, semnat şi ştampilat de îndrumătorul de stagiu.

Art. 37
Stagiarul va primi viza pentru finalizarea anului de stagiu la data la care va prezenta la Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari caietul şi raportul îndrumătorului de stagiu pentru anul respectiv, în urma îndeplinirii cerinţelor de pregătire profesională şi achitării tarifului pentru monitorizarea activităţii de pregătire practică.

Art. 38
Finalizarea anului II, respectiv anului III de stagiu se va face în perioada aprilie-mai a fiecărui an. Stagiarilor care nu vor finaliza anul de stagiu în perioada menţionată de prezentele norme şi care nu au depus cerere de suspendare a unui an de stagiu li se va anula testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea testului şi perioada de stagiu efectuată.

Art. 39
Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari este autorizat:
– să stabilească numărul de ore de pregătire, precum şi repartizarea acestora pe domenii de activitate;
– să întrerupă perioada de stagiu, la cererea stagiarului, din motive cum ar fi: satisfacerea stagiului militar, sănătate sau alte motive considerate justificate.

CAPITOLUL V: Urmărirea, controlul şi aprecierea activităţilor desfăşurate de către stagiarii în activitatea de audit financiar

Art. 40
Urmărirea modului de desfăşurare a stagiului este realizată şi apreciată de îndrumătorul de stagiu şi de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, în colaborare cu Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională.

Art. 41
Îndrumătorul de stagiu trebuie să verifice activităţile desfăşurate de stagiar şi să notifice evidenţa detaliată a experienţei profesionale din Caietul de practică al stagiarului la fiecare 6 luni.

Art. 42
Îndrumătorul de stagiu trebuie să le creeze stagiarilor condiţii pentru:
a)a urma pregătirea prevăzută în prezentele norme;
b)a se achita cu regularitate de obligaţiile lor prevăzute în prezentele norme.

Art. 43
Îndrumătorul de stagiu trebuie să mărească treptat nivelul de dificultate al lucrărilor încredinţate stagiarilor în activitatea de audit financiar şi să îi ajute să îşi însuşească disciplinele profesionale ale pregătirii tehnice de bază (contabilitate şi audit) în conformitate cu Caietul de practică al stagiarului.

Art. 44
Pentru fiecare 6 luni îndrumătorul trebuie să facă o evaluare a activităţii stagiarului pe următoarele domenii:
– în ce măsură a fost respectat programul de stagiu;
– cunoştinţele şi aptitudinile de specialitate;
– gradul de însuşire a experienţei profesionale;
– raţionamentul profesional.

Art. 45
Pentru fiecare domeniu de evaluare se poate da unul dintre calificativele:
1.satisfăcător;
2.nesatisfăcător.

Art. 46
Îndrumătorul trebuie să întocmească anual un raport scris de evaluare a stagiarului în care să se consemneze:
1.progresele înregistrate de stagiar;
2.deficienţele constatate în experienţa profesională;
3.acţiuni de întreprins în viitor;
4.opinia generală privind evoluţia profesională a stagiarului.

Art. 47
De asemenea îndrumătorul de stagiu trebuie să răspundă la solicitările Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari şi Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională în legătură cu furnizarea de informaţii privind activitatea stagiarului.

Art. 48
Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională poate organiza, prin sondaj sau ori de câte ori este solicitat din partea Consiliului Camerei, un control al calităţii activităţii stagiarilor şi a îndrumătorilor de stagiu. Inspectorii din cadrul Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională vor întocmi un raport în urma controlului efectuat. Acest raport va cuprinde o evaluare a activităţii stagiarului, precum şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii stagiarilor.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 49
La sfârşitul perioadei de stagiu, stagiarul va preda Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul Camerei Caietul de practică completat şi vizat pentru toată perioada de pregătire profesională practică.

Art. 50
La sfârşitul perioadei de stagiu, îndrumătorul întocmeşte declaraţia care să ateste capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme. În cazul în care stagiarul a avut mai mulţi îndrumători, acesta va obţine declaraţii de la toţi îndrumătorii de stagiu pe care le va depune la Cameră în momentul înscrierii la examenul de aptitudini profesionale pentru obţinerea calităţii de auditor financiar.

Art. 51
Stagiarii care au finalizat stagiul se pot prezenta la oricare dintre sesiunile examenului de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, organizate de Cameră, în termen de 3 ani de la data finalizării calendaristice a perioadei de stagiatură.

Art. 52
Pe parcursul celor 3 ani de zile în care stagiarii se pot prezenta la examenul de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, aceştia vor avea obligaţia de a participa anual la cursurile de pregătire profesională organizate de către Cameră. Neparticiparea la oricare dintre aceste cursuri duce la imposibilitatea participării la următoarele sesiuni de examen de competenţă profesională, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar.

Art. 53
Persoanele care nu obţin calitatea de auditor financiar în aceşti 3 ani îşi pierd calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, iar procedura de admitere în stagiu va putea fi reluată ulterior.

Art. 54
Prezentele norme se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA Nr. 1: CERERE de înscriere la stagiu pentru candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil
Subsemnatul(a), …………………………………………………………………………, născut(ă) la data de …………………………… în localitatea …………………………………., cu domiciliul în localitatea ……………………….., str. …………………………………… nr. ………………,bl. …………, sc. …………., et. …………., ap. ………………., judeţul/sectorul …………………………, legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ……………. nr. ………………., eliberat(ă) de ………………………………………….. la data de ………………….., cod numeric personal (CNP) …………………………………, telefon: acasă: …………………, serviciu: ……………….., mobil: …………………………..,adresa de e-mail: ………………………………………………….., funcţia/locul de muncă ………………………………………………………, solicit înscrierea la stagiu în activitatea de audit financiar la Camera Auditorilor Financiari din România.
Data …………………..
Semnătura ……………
Domnului Preşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România

ANEXA Nr. 2: ACCEPTUL ÎNDRUMĂTORULUI DE STAGIU
Numele ……………………………………………………………………
Prenumele ……………………………………………………………….
Adresa …………………………………………………………………….
Telefon …………………………………………………………………….
Asociat în S.C. ………………………………… nr. autorizaţie …………
Numărul carnetului de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România……….
Certific că domnul/doamna ………………………………………….. a început desfăşurarea activităţii de stagiu sub îndrumarea mea la data de …………………..
Stagiul se va efectua cu forme legale de încadrare/adeverinţă de stagiu, respectând prevederile Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar.
Totodată, declar pe propria răspundere că am în derulare cel puţin un angajament de audit financiar.
Data ……………………
Semnătura şi ştampila …………………..
ANEXA Nr. 3: DECLARAŢIA ÎNDRUMĂTORULUI DE STAGIU
Numele ……………………………………………………..
Prenumele …………………………………………………..
Numărul carnetului de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România ………………………….
Asociat în S.C. ………………………, nr. autorizaţie …………
Declar că domnul/doamna …………………………………………………… a desfăşurat stagiul de pregătire practică sub îndrumarea mea în perioada …………… şi a dobândit pe perioada stagiului toate cunoştinţele necesare pentru a se putea prezenta la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar.
Totodată, menţionez că pe perioada în care am fost îndrumător de stagiu am avut în derulare angajamente de audit în calitate de persoană fizică/juridică.
Data …………………..
Semnătura şi ştampila ………………….