Hotararea 229/2011 a modificat Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006. Modificarile au fost efectuate pe articolele 4 , 14 , 226 , Art. 37 din Regulament si au intrat in vigoare incepand cu 18 mai 2011.

Va prezentam forma actualizata/consolidata a articolelor care au suferit modificari, din Regulament, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca Legislativa online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Hotarare 152/2006 … Regulament … Art. 4

(1) Concursul de admitere se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă acestea.

(2) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, numărul şi lista posturilor scoase la concurs, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii sau a Direcţiei de resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

(4) Abrogat.

(5) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere, numărul de posturi scoase la concurs şi taxa de înscriere la concurs se aduc la cunoştinţă şi printr-un comunicat de presă, care se publica în 3 cotidiene centrale.

(6) Cererile de înscriere tipizate, emise de Consiliul Superior al Magistraturii, se înaintează tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, odată cu tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs, în termenul prevăzut la alin. (3).

(7) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizată şi un exemplar al prezentului regulament, precum şi tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs.

(8) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de data acestuia, în raport de opţiunea pentru funcţia de judecător sau procuror, la tribunale, respectiv la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii.

(9) Candidatul va menţiona în cerere funcţia pentru care optează, judecător sau procuror, fiind posibilă o singură opţiune, care nu poate fi modificată după înregistrarea cererii de înscriere. De asemenea, candidatul va menţiona şi faptul că a primit un exemplar al prezentului regulament.

(10) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificatul de naştere;

b) actul de identitate;

c) diploma de licenţă;

d) chitanţa de plată a taxei de înscriere;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) declaraţia pe propria răspundere că nu a avut întreruperi în activitate;

h) curriculum vitae;

i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate.

j) adeverinţa din care rezultă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, eliberată de orice instituţie sau persoană autorizată.

Actele prevăzute la lit. a), b), c) şi i) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat.

(11) Taxa de înscriere stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanţier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Sumele astfel obţinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată.

(12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)–d) şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum şi candidaţilor care se retrag din concurs anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

(12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)–d), a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. e), sau a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi candidaţilor care se retrag din concurs anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

(13) Conducătorii tribunalelor şi, după caz, ai parchetelor de pe lângă acestea vor transmite dosarele candidaţilor, cu cel puţin 25 de zile înainte de data concursului, la comisia de organizare a concursului.
—–
modificat de
Hotărâre nr. 229/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006 din 14 aprilie 2011, M. Of. 344/2011 ;

Hotărâre nr. 123/2008 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs din 7 februarie 2008, M. Of. 128/2008 ;

Hotărâre nr. 80/2007 – pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs din 15 februarie 2007, M. Of. 126/2007 ;


“… Art. 14

(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)–d), precum şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 se realizează de comisia de organizare a concursului.

(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)–d), a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. e), sau a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de comisia de organizare a concursului.

(2) Rezultatele verificării se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data concursului.

(3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(4) Contestaţiile se depun la tribunale şi parchetele de pe lângă acestea şi se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de organizare a concursului.

(5) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de secţia Consiliului Superior al Magistraturii, corespunzătoare opţiunii din cererea de înscriere.

(6) Lista finală a candidaţilor se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

modificat de
Hotărâre nr. 229/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006 din 14 aprilie 2011, M. Of. 344/2011 ;

Hotărâre nr. 123/2008 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs din 7 februarie 2008, M. Of. 128/2008 ;


“….. Art. 226

(1) Candidaţii admişi la proba scrisă vor fi verificaţi sub aspectul bunei reputaţii de către inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală.

(2) Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei, din punct de vedere medical, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi.
—-
modificat de
Hotărâre nr. 229/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006 din 14 aprilie 2011, M. Of. 344/2011 ;

Hotărâre nr. 123/2008 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs din 7 februarie 2008, M. Of. 128/2008 ;


“… Art. 37

Abrogat.

modificat de
Hotărâre nr. 229/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006 din 14 aprilie 2011, M. Of. 344/2011 ;

Hotărâre nr. 123/2008 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs din 7 februarie 2008, M. Of. 128/2008 ;


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie