Ministerul Administratiei si Internelor a postat pe pagina de internet a institutiei un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii privind statutul alesilor locali nr. 393/2004.

Proiectul de act normativ urmăreşte să modifice şi să completeze Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la următoarele aspecte:

1. Validarea mandatelor consilierilor şi constituirea consiliilor locale şi judeţene

În prezent, validarea mandatelor consilierilor este realizată printr-o comisie de validare, care propune consiliului validarea sau invalidarea fiecărui mandat. În practică, au fost semnalate situaţii în care comisiile de validare au amânat nejustificat propunerile de validare sau invalidare a consilierilor aleşi.

 Proiectul de lege vizează ca validarea mandatelor consilierilor să se realizeze, de drept, pe baza certificatului doveditor al alegerii, eliberat de biroul electoral de circumscripţie, şi dovada apartenenţei la formaţiunea politică respectivă. Procedura va fi gestionată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

Noua procedură de validare a mandatelor simplifică etapele constituirii consiliilor locale, respectiv consiliilor judeţene şi elimină complet subiectivismul comisiilor de validare.

2. Conducerea şedinţelor consiliilor locale şi judeţene

În prezent, şedinţele consiliilor locale sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales din rândul consilierilor, iar şedinţele consiliilor judeţene sunt conduse de preşedintele consiliului judeţean.

Proiectul de lege vizează ca rolurile de preşedinţi de şedinţă să fie îndeplinite de primari, pentru consilii locale. Schimbările propuse urmăresc eficientizarea deliberărilor din consiliile locale.

3. Adoptarea hotărârilor în consiliile locale şi judeţene

În prezent, hotărârile consiliilor se adoptă cu majoritate simplă, majoritate absolută (în situaţii expres prevăzute de lege) şi cu majoritate calificată (patrimoniul).

Proiectul de lege urmăreşte să faciliteze implementarea proiectelor de dezvoltare locală, prin simplificarea procedurilor de vot în cazul hotărârilor care vizează patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, majoritatea calificată va fi necesară numai pentru adoptarea hotărârilor care vizează concesionarea, închirierea, darea în administrare, vânzarea, după caz, a bunurilor proprietate publică sau privată, proiectele în parteneriat public-privat şi achiziţionarea de bunuri imobile, cu excepţia celor provenite prin expropriere pentru cauză de utilitate publică.

4. Răspunderea autorităţilor locale în baza actelor administrative emise/adoptate de acestea

În prezent, răspunderea pentru actele administrative revine exclusiv aleşilor locali, indiferent de pregătirea profesională a acestora.

Proiectul propune partajarea răspunderii pentru legalitatea şi conţinutul tehnic al actelor administrative între autorităţile locale şi contrasemnatari. În plus, aprecierea oportunităţii adoptării hotărârilor consiliilor aparţine exclusiv autorităţilor deliberative.

De asemenea, proiectul clarifică reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale de către primari şi preşedinţii consiliilor judeţene. Aceştia stau în justiţie ca reprezentanţi legali ai unităţilor administrativ-teritoriale şi nu în nume propriu.

Prin proiectul de lege se intenţionează creşterea responsabilităţii personalului din administraţia locală pentru propria activitate. De asemenea, se urmăreşte evitarea situaţiilor în care primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene sunt consideraţi de instanţe singurii responsabili pentru neregulile săvârşite de personalul aparatelor de specialitate sau de către consilii. Astfel, toţi semnatarii şi contrasemnatarii actelor administrative vor răspunde pentru acestea, în funcţie de obiectul semnării / contrasemnării.

Proiectul de act normativ urmăreşte să modifice şi să completeze Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la încetarea înainte de termen a mandatelor consilierilor locali sau judeţeni. În cazul încetării înainte de termen a mandatului unui consilier, constatarea se face prin hotărâre a consiliului, la propunerea primarului/ preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier. În practică, au fost situaţii în care consiliile au întârziat nejustificat constarea vacantărilor.

Conform propunerii din cuprinsul proiectului de lege, constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local şi vacanţa funcţiei va fi realizată de către instanţe, la sesizarea secretarului unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau a oricărei persoane interesate. Depunerea jurământului de către noii consilieri se realizează în şedinţa ordinară ulterioară hotărârii definitive şi irevocabile a instanţei.

Proiectul prevede ca propunerile să intre în vigoare după data desfăşurării alegerilor locale din 2012.

Conform expunerii de motive, prin intermediul modificărilor şi completărilor propuse se urmăreşte creşterea gradului de transparenţă a activităţii autorităţilor administraţiei publice locale, a gradului de implicare a cetăţenilor în luarea deciziilor cu impact asupra comunităţii din care aceştia fac parte, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice locale furnizate către cetăţeni.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, pâna la data de 14.04.2011.

 Sursa: MAI