Ordinul 3753/2011 publicat in MO 104/2011 aduce cateva masuri tranzitorii, de natura a reglementa functionarea sistemului de invatamant si a Legii 1/2011 (legea educatiei) pana la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a acesteia.

Toate textele integrale al actelor normative dar si intreaga legislatie consolidata a Romaniei, pot fi accesate gratuit, timp de 14 zile, in aplicatia Legalis 2.0.

Redam in continuare textul integral al Ordinului 3753/2011, asa cum poate fi acesta vizualizat in aplicatia Legalis 2.0:

ORDIN Nr. 3.753/2011

privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ

M.Of. nr. 104 din 09.02.2011

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1

Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în învăţământul preuniversitar se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010–2011.

Art. 2

Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, calendarul de desfăşurare a examenelor naţionale, calendarul de desfăşurare a admiterii în clasa a IX-a şi graficul examenelor de certificare a competenţelor profesionale se aprobă anual, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 3

Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, în învăţământul superior se aplică dispoziţiile privind organizarea, desfăşurarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului universitar 2010–2011.

Art. 4

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite instrucţiuni pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

Art. 5

Se aprobă măsurile tranzitorii privind învăţământul preuniversitar prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6

Se aprobă măsurile tranzitorii privind învăţământul superior prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7

Direcţiile generale, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu

ANEXA Nr. 1
Măsuri tranzitorii privind învăţământul preuniversitar

Art. 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură fondurile necesare pentru acordarea bursei şcolare „Guvernul României“ până la finalizarea ciclului gimnazial de către elevii cărora li s-a acordat bursa până la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art. 2

Planurile-cadru şi programele şcolare pentru învăţământul preuniversitar aprobate până la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010–2011 rămân valabile până la modificarea curriculumului naţional. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 3

În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ de stat dobândesc personalitate juridică în condiţiile prevăzute la art. 19 şi art. 45 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 1/2011, începând cu anul şcolar 2011–2012.

Art. 4

Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata studiilor în învăţământul liceal poate fi, după caz, de 4 ani sau de 5 ani şi este stabilită de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 5

Evaluarea prevăzută la art. 74 alin. (2)–(4) din Legea nr. 1/2011 se realizează începând cu anul şcolar 2011–2012.

Art. 6

Evaluarea prevăzută la art. 74 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 se realizează începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011–2012.

Art. 7

Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, condiţiile de ocupare a funcţiilor didactice sunt cele prevăzute de dispoziţiile aflate în vigoare la începutul anului şcolar 2010–2011.

Art. 8

Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenţi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, examenul de definitivare în învăţământul preuniversitar se realizează conform dispoziţiilor aflate în vigoare la începutul anului şcolar 2010–2011.

Art. 9

Până la formarea corpului naţional de experţi, ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şi control se poate realiza prin detaşare în interesul învăţământului, cu respectarea dispoziţiilor aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului şcolar 2010–2011.

Art. 10

(1) Departamentele pentru pregătirea personalului didactic îşi continuă activitatea până la sfârşitul anului universitar 2011–2012.

(2) Modulul 1 al departamentului pentru pregătirea personalului didactic intră în lichidare începând cu anul universitar 2011–2012.

(3) Înmatricularea la modulul 2 se face şi în anul universitar 2011–2012, acesta intrând în lichidare începând cu anul universitar 2012–2013.

Art. 11

(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar care îndeplineşte vârsta de pensionare pe parcursul anului şcolar 2010–2011 se pensionează la data încheierii anului şcolar.

(2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv a inspectoratului şcolar.

Art. 12

Directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar care ocupă funcţii de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional trebuie să opteze, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru funcţia de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar sau pentru funcţia politică.

Art. 13

Personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal până la sfârşitul anului şcolar 2010–2011.

Art. 14

Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar.

Art. 15

Prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 se aplică în conformitate cu instrucţiunile pentru punerea în aplicare a acestuia emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

ANEXA Nr. 2
Măsuri tranzitorii privind învăţământul superior

Art. 1

Structura, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior se menţin aşa cum au fost aprobate la începutul anului universitar 2010–2011, până la intrarea în vigoare a noilor carte universitare şi aprobarea structurii universităţilor pe facultăţi prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2

Programele de studii universitare de master, organizate în condiţiile legii şi aflate în derulare la forma de învăţământ la distanţă, intră în lichidare şi nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2011–2012.

Art. 3

Obligaţia universităţilor de a asigura un minim de 30% din locurile de practică necesare, dintre care cel puţin 50% în afara universităţilor, prevăzută la art. 150 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se aplică începând cu anul universitar 2011–2012.

Art. 4

Senatul universitar poate înfiinţa duble specializări în conformitate cu art. 150 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, numai după evaluarea de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi autorizarea respectivelor programe.

Art. 5

Instituţiile de învăţământ superior pot organiza admiterea pentru anul universitar 2011–2012 numai la programele de studii universitare de master acreditate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în urma evaluării ARACIS, până la data organizării admiterii, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.

Art. 6

Programele de studii universitare de master intrate în procedură de evaluare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 urmează să fie evaluate în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data începerii evaluării.

Art. 7

Programele postdoctorale organizate prin proiecte POS DRU aflate în derulare la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se desfăşoară şi se finalizează în condiţiile legale sau contractuale aplicabile la data aprobării acestora.

Art. 8

(1) Studiile postuniversitare organizate, în condiţiile legii, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 şi aflate în derulare intră în lichidare şi nu se mai organizează admitere.

(2) Organizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se vor organiza începând cu anul universitar 2011–2012, conform prevederilor Legii nr. 1/2011.

Art. 9

Prevederile art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplică începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2010–2011, cu excepţia contractelor la cumul încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, aceste contracte derulându-se până la finalizarea lor, dar nu mai târziu de sfârşitul anului universitar 2010–2011.

Art. 10

Prevederile art. 290 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplică începând cu anul universitar 2011–2012.

Art. 11

Funcţia didactică de preparator universitar prevăzută de statele de funcţii corespunzătoare anului universitar 2010–2011 se menţine până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 362 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, dar nu mai târziu de termenul prevăzut de art. 362 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

Art. 12

Cadrele didactice din învăţământul superior care se pensionează, în conformitate cu art. 289 alin. (1), înaintea finalizării anului universitar 2010–2011 îşi pot continua activitatea aferentă anului universitar 2010–2011 după pensionare, fără aprobarea senatului universitar prevăzută la art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, până la finalizarea anului universitar 2010–2011.

Art. 13

În cazurile prevăzute la art. 12 cadrele didactice pensionate sunt plătite fie în regim de plată cu ora, fie prin contractele la cumul încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, aplicându-se art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 conform art. 9.

Toate textele integrale al actelor normative dar si intreaga legislatie consolidata a Romaniei, pot fi accesate gratuit, timp de 14 zile, in aplicatia Legalis 2.0.